Statut

Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Strateški in programski dokumenti

Strateški načrt 2023-2028
Strateški načrt 2018-2022
Politika odličnosti VŠ Grm Novo mesto – poslanstvo, vizija, vrednote, strateške usmeritve in slogan
Računovodsko poročilo za leto 2023
Letno poročilo o delu za leto 2023
Poročilo o delu 2021/2022
Poročilo o delu 2020/2021
Poročilo o delu 2019/2020
Letni program dela za leto 2024
Letni program dela za leto 2024 – 1. dopolnitev
Letni delovni načrt 2021/2022
Letni delovni načrt 2020/2021
Letni delovni načrt 2019/2020
Poročilo o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2022-2024
Poročilo o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2012-2018
Program znanstveno-raziskovalnega dela za leto 2024
Poročilo o razvoju knjižnične dejavnosti

Poslovniki o delu

Poslovnik o delu Upravnega odbora Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Poslovnik o delu Akademskega zbora Visoke šole za upravljanju podeželja Grm Novo mesto
Poslovnik o delu Senata Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Poslovnik o delu Študentskega sveta Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Zaposleni

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, veljavnost od 1. 6. 2023
Točkovalnik
Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti
Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti
Pravilnik o delovnem času

Kakovost

Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanju kakovosti

Knjižnica

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Študenti

Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti
Pravilnik o preverjanju in ocenjavanju znanja študentov
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o študentih s posebnim statusom
Pravilnik o tutorstvu
Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, priloga: Diploma
Pravilnik o delovanju Alumni kluba
Pravilnik štipendijskega sklada
Pravilnik za občane
Ocenjevalna lestvica

Erasmus

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih

Varovanje podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Spodbujanje ustvarjalnosti

Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti

Založništvo

Pravilnik o založniški dejavnosti, veljavnost od 1. 6. 2023.

Razno

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Šolnina

vsebina v pripravi….

Obrazci

Status študenta
Prošnja za pogojni vpis ( v višji letnik) ob neizpoljevanju pogojev
Izbirnost – Izbira izbirnih predmetov za 3. letnik
Izbirnost – Izbira izbirnih predmetov za 2. letnik
Prošnja za nadaljevanje študija (po prekinitvi)
Vloga za izpis
Izpitni red
Prijavnica za preverjanje znanja
Prošnja za priznavanje izpita
Prošnja za priznavanje strokovne prakse
Strokovna praksa
Sporazum o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto
Prijava na strokovno prakso
Pogodba o strokovni praksi študenta
Evidenčni list strokovna praksa
Poročilo mentorja strokovne prakse
Poročilo nosilca strokovne prakse
Anketni vprašalnik o strokovni praksi – študent
Anketni vprašalnik o strokovni praksi – mentor
Zaključek študija
Prijava teme diplomske / magistrske naloge
Pregled in oddaja diplomske / magistrske naloge
Prošnja za podaljšanje teme diplomske / magistrske naloge
Razno
Obrazec prijava občan

Skip to content