Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika ter opraviti vse obveznosti Strokovne prakse.

Vpis v višji letnik, če niso izpolnjeni vsi pogoji

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, epidemije, naravne in druge nesreče, sodelovanje na vrhunskih, strokovnih, kulturnih in športnih pri­reditvah ali, ko ima podeljen status v skladu s Statutom.

O vpisu v višji letnik, če niso izpolnjeni vsi pogoji, odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi pisne prošnje študenta.

Pogoji za hitrejše napredovanje

Študentu, ki v času, krajšem od enega akademskega leta, doseže potrebno število kreditnih točk za napredovanje v višji letnik, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi prošnje kandidata. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. Hitrejše napredovanje se omogoči študentu tako, da lahko vpiše in opravlja predmete višjih letnikov.

Ponavljanje letnika

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Sprememba načina študija

Študent izrednega študija lahko v času študija, pravilo­ma po 1. letniku študija, preide v redni način študija. O spremembi načina študija odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi pisne prošnje študenta, ob upoštevanju povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih mest za posamezni letnik rednega štu­dija. Če je prijav več, kot je razpoložljivih vpisnih mest, KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto opravi izbor na podlagi povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov.

Študent rednega študija se lahko odloči za spremembo načina študija v izredni študij kadarkoli v času študija. Študent se vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. O spremembi načina študija odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi pisne prošnje študenta.

Skip to content