Uspešnost študenta pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenje­vanjem znanja. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so oprede­ljene s študijskim programom in učnimi načrti. Področje preverjanja in ocenjevanja znanja študentov natančneje ureja poseben pravilnik VŠ Grm Novo mesto.

Navodila za prijavo na izpit
Na izpit se prijavite 5 delovnih dni pred izpitnim rokom in sicer tako, da na e-pošto natasa.sokac@vsgrm.unm.si pošljete svojo namero in napišete ime predmeta ter datum izpita.

Navodila za odjavo od izpita
Od izpita se odjavite 2 delovna dneva pred zpitnim rokom in sicer tako, da na e-pošto natasa.sokac@vsgrm.unm.si pošljete svojo namero in napišete ime predmeta ter datum izpita.

Priznavanje obveznosti
Študent, ki je prej študiral oziroma opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma za uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu VŠ Grm Novo mesto, v katerega je vpisan.

Postopek priznavanja in merila za priznavanje iz prej­šnjih odstavkov so določeni v študijskih programih in v pravil­niku VŠ Grm Novo mesto.

Popolna VLOGA ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI mora vsebovati:
– original ali overjena fotokopija spričevala oz. diplome,
– original potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o opravljeni študijski obveznosti (izpitu) s pridobljeno oceno in številom kreditnih točk,
– original ali overjena fotokopija učnega načrta, na podlagi katerega je kandidat pridobil znanje s podatki o neposrednih kontaktnih urah in ECTS.

Popolne vloge za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih v formalnih izobraževalnih programih / v neformalnih oblikah izobraževanja referat za študijske in študentske zadeve glede na vsebino posreduje nosilcem predmetov, na katere se vloge nanašajo.

Nosilec predmeta na osnovi vloge in priložene dokumentacije odloči ali znanja po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo oziroma v celoti ne ustrezajo kompetencam, ki temeljijo na izobraževalnih ciljih študijskega programa, na katerega je študent vpisan in izpit prizna v celoti / v celoti ne prizna / prizna delno in vpiše priznano število ECTS, v priloženi tabeli pa vpiše dodatne obveznosti, ki jih mora kandidat/študent še opraviti.

IZPITNI REZULTATI
vsebina v pripravi……

Skip to content