UČNI NAČRTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE UPRAVLJANJE PODEŽELJA (VS) / Course Syllabus Study Programme Landscape Management


1. LETNIK / Year 1
OBVEZNI PREDMETI/ Compulsory study units
Temelji evropskega prava/Foundations of European law
Računalništvo in informatika v kmetijstvu/Computer science and informatics in agriculture
Strokovna terminologija v tujem jeziku/Professional terminology in a foreign language
Poslovni račun in statistika/Business account and statistics
Ekonomika/Economics
Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih/Sustainable development with a focus on natural resources
Podjetništvo in trženje/Entrepreneurship and marketing
Organizacija in poslovanje/Basics of crop production
Osnove rastlinske pridelave/Basics of animal husbandry
Osnove živinoreje/Basics of animal husbandry
Celostni razvoj podeželja/Integrated rural development
Logistika v kmetijstvu/Logistics in agriculture


2. LETNIK / Year 2
OBVEZNI PREDMETI / Compulsory study units
Fiziologija in prehrana rastlin/Plant physiology and nutrition
Upravljanje z divjadjo in gozdom/Wildlife and forest management
Strokovna praksa 1/Professional practice 1
Agroživilska kemija/Agri-food chemistry
Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja/Spatial and urban planning of the countryside
Urejanje kmetijskih zemljišč/Management of agricultural land
Strokovna praksa 2/Professional practice 2

IZBIRNI PREDMETI/ Elective study units
Izbirni strokovni predmet 1 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 1; Student selects an elective study unit from the list:
Pridelovanje poljščin in vrtnin/Crop and vegetable production
Sadjarstvo in vinogradništvo/Fruit growing and viticulture
Izbirni strokovni predmet 2 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 2; Student selects an elective study unit from the list:
Turizem na podeželju/Rural tourism
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju/Additional and complementary activities in rural areas
Izbirni strokovni predmet 3 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 3; Student selects an elective study unit from the list:
Vinarstvo/Winemaking
Kultura in način prehranjevanja/The culture and ways of nutrition

Izvedba izbirnih predmetov v 2. letniku v študijskem letu 2023/2024
1. Izbirni predmet 1 (zimski semester): Pridelovanje poljščin in vrtnin
2. Izbirni predmet 2 (zimski semester): Turizem na podeželju
3. Izbirni predmet 3 (poletni semester): Kultura in način prehranjevanja


3. LETNIK / Year 3
OBVEZNI PREDMETI/Compulsory study units
Kmetijska politika/Agricultural policy
Biotehnologija in genetika/Biotechnology and genetics
Celovita kakovost in poslovna odličnost/Total quality and business excellence
Diplomsko delo/Diploma thesis

IZBIRNI PREDMETI/Elective study units
Študent izbere 7 (sedem) izbirnih predmetov iz seznama / Student selects 7 (seven) elective study unit from the list:
Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov/Management and Planning of Logistics
Kvantitativne metode/Quantitative methods
Zdravilne in aromatične rastline/Medicinal and aromatic plants
Ekološko kmetijstvo/Organic farming
Gospodarjenje s kmetijskim prostorom/Management of agricultural space
Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi/Forest management and ecosystems
Obnovljivi viri energije/Renewable sources of energy
Učinkovita raba energije/Energy efficiency
Čebelarstvo/Apiculture
Športna konjereja/Sports horse breeding
Ekoremediacije/Eco-remediations
Gojenje in uporaba koristnih organizmov/Cultivation and use of beneficial organism
Doživetja v turizmu/Experiences in tourism
Načrtovanje turistične ponudbe/Tourist offer planning

Izvedba izbirnih predmetov v 3. letniku v študijskem letu 2023/2024
1. Izbirni predmet 1 (zimski/poletni semester): Zdravilne in aromatične rastline
2. Izbirni predmet 2 (zimski/poletni semester): Ekološko kmetijstvo
3. Izbirni predmet 3 (zimski/poletni semester): Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi
4. Izbirni predmet 4 (zimski/poletni semester): Obnovljivi viri energije
5. Izbirni predmet 5 (zimski/poletni semester): Učinkovita raba energije
6. Izbirni predmet 6 (zimski/poletni semester): Športna konjereja
7. Izbirni predmet 7 (zimski/poletni semester): Ekoremediacije
8. Izbirni predmet 8 (zimski/poletni semester): Gojenje in uporaba koristnih organizmov
9. Izbirni predmet 9 (zimski/poletni semester): Doživetja v turizmu

Skip to content