Skladno s Statutom VŠ Grm Novo mesto in Poslovnikom o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti Komisijo za kakovost in evalvacijo sestavljajo:
– izr. prof. dr. Andrej Lisec, predsednik,
– Nataša Sokač, članica,
– Mirjana Medja, članica (predstavnik študentov).

Naloge Komisije za kakovost in evalvacije so v skladu s sprejetimi akti predvsem:
– priprava samoevalvacijskega poročila;
– razprava o letnem programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje
kakovosti;
– obravnava letnega poročila dela visoke šole, vključno s poročilom o znanstveno
raziskovalnem delu;
– razprava o pristopu k občasnim (letnim) poglobljenim samoevalvacijam, o
rezultatih evalvacij in ustreznih ukrepih na tej podlagi;
– razprava o delovanju posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti ter oblikovanje predlogov za njihovo izpopolnjevanje;
– poročanje Senatu in Upravnemu odboru visoke šole o dosežkih na področju
kakovosti ter oblikovanje predlogov za izboljšave, o katerih odločata oba organa;
– spremljanje izvedbe študentskih in drugih anket in pripravljanje predlogov za
izboljšave njihovega izvajanja in uporabe;
– analiziranje predlogov za izvajanje novih študijskih programov in posodobitve
obstoječih študijskih programov;
– spremljanje in letno analiziranje obremenitev študenta ter predlaganje sprememb
učnega načrta z vidika obremenitve študenta;
– spremljanje in spodbujanje inovativnost v izvajanju študijskih programov in
razširjanju dobre prakse na področju poučevanja in učenja ter procesov
upravljanja kakovosti ;
– vodenje pregleda nad vpisom študentov, njihovim napredovanjem, zaključkom in
zaposlovanjem oz. nadaljevanjem izobraževanja – presojanje podatkov z vidika
strateškega razvoja študijskih programov in strategije ter organiziranosti visoke
šole;
– presojanje statističnih podatkov o napredovanju in uspehu študentov in
spremljanje aktivnosti, ki so nastale na podlagi predlogov v samoevalvacijskem
poročilu;
– spremljanje izpolnjevanja ciljev z vidika zastavljene strategije;
– redno sodelovanje s predstavniki študentov in drugimi deležniki ter zbiranje,
analiziranje, evalviranje in uporaba evalvacije študentov pri izboljševanju
kakovosti študijskih programov ter poučevanja,
– sodelovanje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu.

    Skip to content