Pogoji za prehode

Pri odobravanju prehodov med programi VŠ Grm Novo mesto upošteva naslednja merila za prehode:
– izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
– število razpoložljivih študijskih mest,
– število letnikov ali semestrov v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent/ka opravil/a vse predpisane obveznosti,
– opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa,
– diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent/ka dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu.


Na VŠ Grm Novo mesto so možni naslednji prehodi:

– iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe,
– iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) v programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
– med ustreznimi tujimi programi.

Priznavanje obveznosti, ki jih je študent opravil v drugem programu, poteka na temelju primerjave vsebine opravljenih obveznosti in vsebine zahtevanih obveznosti na programu Upravljanje podeželja. Študentu se ob prehodu priznajo opravljene obveznosti pri posamezni obveznosti, ki jo je opravil na drugem programu, če se le-ta po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta iz programa Upravljanje podeželja v najmanj 80%. V tem primeru se obveznost ovrednoti s tistim številom točk po ECTS, kot znaša pri tem predmetu na programu VŠ Grm Novo mesto. Upoštevajo se izpiti, opravljeni pred največ petimi leti.

Prehod iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe.
Prehod je možen v primeru, če študent/ka izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Za te prehode veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v tretji letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 ECTS predpiše pristojni organ VŠ Grm Novo mesto na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Prehod iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04).
Za te kandidate veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v drugi ali tretji letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VŠ Grm Novo mesto v skupnem obsegu največ 45 ECTS na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Skip to content