Notranji sistem kakovosti visoke šole je predpisan, primeren in učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. Načrtovanje samoevalvacije in sistem kakovosti je predpisan in poteka skladno s s Statutom VŠ Grm Novo mesto in Poslovnikom o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter omogoča sklenitev učinkovitega kroga kakovosti. Vsebuje vse procese, ki so pomembni in relevantni za kakovostno izvajanje študijskega programa in ostalih dejavnosti VŠ Grm Novo mesto. Izvajanje študijskega programa 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS) poteka v skladu s strategijo in operativnimi cilji, letnim delovnim načrtom, poročilom o delu in Strateškim načrtom VŠ Grm Novo mesto 2023-2028. Izvajanje se redno spremlja, ugotavljajo se nepravilnosti, ki se odpravljajo, pri čemer se sledi Politiki odličnosti (poslanstvu, viziji, vrednotam, strateškim usmeritvam in ohranjanju slogana VŠ Grm Novo mesto »S tradicijo v napredno podeželje!«.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto v okviru spremljanja in zagotavljanja kakovosti izvaja tri ankete, in sicer:
– Anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov in zadovoljstu s študijem (vsako leto, po zaključku zimskega oz. poletnega semestra);
– Anketo o zadovoljstvu s študijem (ob zaključku študija) in
– Anketo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov (eno leto in pol/5 let po zaključku študija).


ANKETA O PEDAGOŠKEM DELU IN OBREMENITVI ŠTUDENTOV in ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM
Z anketo o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov študenti podajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter o študijski obremenitvi, o izvedbi študijskega procesa, o preverjanju in ocenjevanju znanja ter o samostojnem delu študentov. Anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov (v nadaljevanju: anketa) je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega procesa in je tudi podlaga za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku. Hkrati se z anketo pridobiva mnenje študentov o dejanski študijski obremenitvi pri posameznih predmetih.

Anketa se izvaja za vse predmete tekočega študijskega leta. Študentu je izpolnjevanje ankete za posamezni predmet omogočeno po zaključku zimskega oz. poletnega semestra oziroma najkasneje do vpisa v naslednje študijsko leto. Posamezen študent (izpraševanec) oceni tiste visokošolske učitelje in sodelavce, ki so za njegovo skupino izvajali študijski proces v študijskem programu, po katerem študent študira v tekočem študijskem letu.

Rezultati so objavljeni spodaj in zajeti v samoevalvacijskih poročilih.

Rezultati anket o pedagoškem procesu
Poročilo o analizi anket 2022/2023
Poročilo o analizi anket 2021/2022

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto postavlja študente v središče organizacije in izvajanja izobraževanja, zato v okviru sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti načrtuje redno zbiranje in analiziranje podatkov o izobraževanju, kompetencah študentov in diplomantov ter o njihovi zaposljivosti in zaposlenosti. Zato z vključevanjem študentov in diplomantov določamo načine in mehanizme pridobivanja podatkov, ki so podlaga za učinkovito upravljanje in izvajanje študijskih programov ter prilagajanje potrebam relevantnega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja okolja. Navedeno predstavlja tudi osnovo za izboljšave in posodabljanje študijskega programa ter metode in načine izvajanja programa.

Anketa o zadovoljstvu s študijem se izvaja ob zaključku študija, takoj ko študent diplomira oz. zaključi študij. Izpolnjevanje ankete o zadovoljstvu s študijem je za študenta obvezno in anonimno ter predstavlja obvezo pred izdajo potrdila o diplomiranju.ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto postavlja študente v središče organizacije in izvajanja izobraževanja, zato v okviru sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti načrtuje redno zbiranje in analiziranje podatkov o izobraževanju, kompetencah študentov in diplomantov ter o njihovi zaposljivosti in zaposlenosti. Zato z vključevanjem študentov in diplomantov določamo načine in mehanizme pridobivanja podatkov, ki so podlaga za učinkovito upravljanje in izvajanje študijskih programov ter prilagajanje potrebam relevantnega gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja okolja. Navedeno predstavlja tudi osnovo za izboljšave in posodabljanje študijskih programov ter načinov njihovega izvajanja, predvsem pa v usmerjenost v delovanje v skladu s politiko odličnosti VŠ Grm Novo mesto.

Izpolnitev vprašalnika o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov s strani diplomantov ni zavezujoča, a je zaželena in se izvaja eno leto in pol, nato pa 5 let po diplomiranju oz. zaključku študija.

Skip to content