Študent

Študent je oseba, ki je na podlagi razpisa za vpis vpi­sana v študijske programe za pridobitev izobrazbe na VŠ Grm Novo mesto.

Prenehanje statusa študenta

Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali
– je bil izključen zVŠ Grm Novo mesto.
Ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka študen­tu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

Podaljšanje statusa študenta

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če:
– študent ne diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
– študent ne diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer,
– se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravi­co do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Smiselno s tem se obravnava tudi starševski dopust, ki ga koristi študent oče.

O podaljšanju statusa študenta odloča Komisija za študijske in študentske zadeve VŠ Grm Novo mesto.

Opravljanje obveznosti za osebe, ki jim preneha status študenta

Oseba, ki ji preneha status študenta obdrži pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih ob­veznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje. Senat VŠ Grm Novo mesto določi in javno objavi pogoje, pod katerimi lahko oseba, ki ji je prenehal status študenta, uresniči to pravico, če se študijski program ne izvaja več. Pravico do opravljanja izpitov iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavlja še pet let od dneva prenehanja izvajanja oziroma spremembe programa.

Poseben status

Status študenta športnika in status študenta priznane­ga umetnika dobi študent, ki predloži ustrezna dokazila.
Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki predloži ustrezno mnenje pristojne strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali mnenje invalidske komisije ali zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazuje upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.

O statusu študenta športnika, statusu študenta pri­znanega umetnika in statusu študenta s posebnimi potrebami odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na prošnjo študenta. Študentom, ki imajo status študenta športnika, status študenta priznanega umetnika, status študenta s posebnimi potrebami, in študentom, ki zaradi svojega obštudijskega delo­vanja, bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta.

Nadaljevanje študija po prekinitvi

Študentu začne teči prekinitev študija z dnem, ko je izgubil status študenta.

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in konča po istem študijskem programu, po katerem se je vpisal.
Če sta minili več kot dve leti od prekinitve študija, mora študent, če želi nadaljevati študij, vložiti prošnjo na KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto, ki študentu določi diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti za nadaljevanje študija.

Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge, s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še prijavil teme diplomskega ali magistrskega dela.

Skip to content