Tutorstvo je sistematično nudenje pomoči tutorandom oziroma prejemnikom tutorske pomoči pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Tutorstvo na VŠ Grm Novo mesto ureja Pravilnik o tutorstvu.

Namen tutorskega sistema je:
– podpora tutorandom med študijem,
– podpora pri intelektualni rasti in osebnem napredku tutorandov,
– podpora pri vključevanju v znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost VŠ Grm Novo mesto,
– povečanje prehodnosti tutorandov v višji letnik,
– svetovanje tutorandom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
– organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,
– spodbujanje tutorandov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Deležniki tutorskega sistema so:
– prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva,
– koordinator tutorstva,
– tutor, ki je visokošolski učitelj, ki izvaja tutorstvo,
– tutor študent,
– tutorand, ki je prejemnik tutorske pomoči, kar je lahko vsak študent VŠ Grm Novo mesto.

Tutor je vsak visokošolski učitelj, ki je član Akademskega zbora VŠ Grm Novo mesto.

Tutor študent je lahko vsak študent VŠ Grm Novo mesto:
– ki ima status študenta in ni študent 1. letnika študijskega programa 1. stopnje,
– dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje VŠ GRM Novo mesto, Študentskega sveta VŠ GRM Novo mesto in ostalih oblik študentske organiziranosti,
– pozna širšo študentsko problematiko in
– je seznanjen s Politiko odličnosti VŠ Grm Novo mesto in jo aktivno udejanja.

OBLIKE TUTORSTVA
Tutorski sistem predvideva več oblik tutorstva:
– učiteljsko tutorstvo,
– študentsko tutorstvo,
– uvajalno študentsko tutorstvo,
– tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
– tutorstvo za tuje študente,
– posebne oblike tutorstva.

Učiteljsko, uvajalno in študentsko tutorstvo se izvaja redno, druge oblike tutorstva pa se izvajajo po potrebi.

Tutorstvo je oblika pedagoškega dela, s katero tutorji sistematično pomagajo tutorandom pri študiju z namenom njihovega optimalnega intelektualnega razvoja.

UVAJALNO ŠTUDENTSKO TUTORSTVO
Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom ob vpisu na visoko šolo.
Uvajalni tutor študent je lahko vsak študent VŠ Grm Novo mesto, ki poleg kriterijev iz 9. člena Izkaže še pripravljenost pomagati študentom prvo leto študija na visoki šoli pri vključitvi v proces visokega šolstva.

TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je oblika pomoči študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami.
Tutor svetuje študentu s posebnimi potrebami v okviru tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko življenje.
Naloge tutorja za študente s posebnimi potrebami so poleg nalog iz 9. člena še:
– nudenje pomoči pri prilagoditvi načina študija, ki je za študenta s posebnimi potrebami najustreznejši in
– pravočasno usmerjanje študenta s posebnimi potrebami na ustrezne strokovne svetovalne službe za razrešitev problemov, ki se jim pojavijo v času študija.

TUTORSTVO ZA TUJE ŠTUDENTE
Tutorstvo za tuje študente je oblika pomoči tujim študentom, ki niso državljani Republike Slovenije ali so udeleženci študijske izmenjave na VŠ Grm Novo mesto. Namen tutorstva za tuje študente je nudenje pomoči tutorandom pri premagovanju kulturnih razlik in privajanju na novo okolje.
Naloge tutorja za tuje študente so polega nalog iz 9. člena še:
– vzpostaviti stik s tutorandom še pred prihodom v Slovenijo,
– nudenje pomoči pri vključevanju v študentsko življenje.

LETNI DELOVNI NAČRT IZVEDBE TUTORSTVA
Letni delovni načrt izvedbe tutorstva za študijsko leto 2023/2024

Koordinator tutorstva
doc. dr. Alenka Divjak

Tutorji učitelji
doc. dr. Alenka Divjak – 1. letnik (študenti po priimku od A – M)
izr. prof. dr. Andrej Lisec – 1. letnik (študenti po priimku od O – Ž)
asist. Petra Jeršin – 2. letnik
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše – 3. letnik

Tutor študent
Blaž Hrvatin

Skip to content