Informacije o vpisu v študijsko leto 2024/2025

Prijavni roki za vpis v 1. letnik

a) 1. prijavni rok: 20. februar do 20. marec 2024.
b) 2. prijavni rok: 21. do 27. avgust 2024.
c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. do 26. september 2024 do 10. ure.

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

• Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva,
• Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.

Prijavni rok za vpis v VIŠJI letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) in ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ
Kandidati se lahko prijavijo v roku od 1. – 16. 9. 2024.

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:
• bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),
• bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
• uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava,
ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave vključno s prilogami v eVŠ 20. 3. 2024 do 10. ure).

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Po zaključku posameznega prijavnega roka spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Obvezne priloge/dokazila

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na spletnem portalu eVŠ na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

Kandidate/-ke, ki izpolnjevanje vpisnih pogojev izkazujejo z opravljenim tujim srednješolskim izobraževanjem, obveščamo, da je njihovo dokazilo o zaključeni izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12). Elektronska prijava za vpis je v tem primeru tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Obrazec se odda v eVŠ na spletnem portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Kandidati/-ke, ki bodo oddali/-e nepopolno prijavo za vpis oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno dodatno obveščeni/-e o zahtevi in roku za dopolnitev vloge pisno ali elektronsko preko portala eVŠ. Šteje se, da je bil kandidat seznanjen z vsebino dokumenta oziroma obvestila z vpisom v spletni portal eVŠ. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu Evš, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

Seznam zahtevanih dokazil*, ki jih je treba priložiti prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, je naveden v prilogi 4 razpisa za vpis (stran 33). Zahtevana dokazila lahko kandidat /-ka odda hrati v prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka navedena v razpisu za vpis (stran 13). Kandidati/-tke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo dokazil, saj po tem datumu oddaja ni več mogoča. Kasnejše dopolnitve in spremembe niso možne.

*Zahtevana dokazila za kandidate, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili v tujini:
1. e-kopija ali fotografija zaključnega spričevala (diploma/ matura)
2. e-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda zaključnega spričevala (diploma / matura) v slovenski ali angleški jezik;
3. e-kopija ali fotografija dokazil o vsebini in trajanju izobraževanja. To so razredna spričevala za vsa leta srednje šole;
4. e-kopija ali fotografija sodno overjenih prevodov dokazil o vsebini in trajanju izobraževanja v slovenski ali angleški jezik. To so razredna spričevala za vsa leta srednje šole (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici),
5. e-kopija ali fotografija kratkega lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa celotnega izobraževanja v tujini (primer kronološkega opisa izobraževanja v tujini),
6. e-kopija ali fotografija osebnega dokumenta:
a) EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo);
b) NON EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata/-ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo);

Seznam zahtevanih dokazil se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se kandidati/-ke o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom predhodno pozanimajo pri pooblaščenih osebah visokošolskih zavodov: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto, telefon +386 (40) 799120, elektronska pošta: natasa.sokac@vsgrm.unm.si.

Vpis sprejetih kandidatov po posameznih rokih

– V prvem prijavnem roku bo potekal od 23. julija do najpozneje 16. avgusta 2024.
– V drugem prijavnem roku bo potekal od 24. do 30. septembra 2024.
– V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal do 30. septembra 2024.
– Vpis v višji letnik in vzporedni študij bo potekal do 30. septembra 2024.

Termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Vaše vpisno mesto se tako prenese v naslednji prijavni rok.

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

Kontakti in naslovi za pomoč

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS IN ODDAJO DOKAZIL
EKC – Enotni kontaktni center državne uprave (SI-PASS storitev) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:
– e-naslov: ekc@gov.si
– tel.: 080 2002
– tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

VSEBINSKA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS IN ODDAJO DOKAZIL
ŠOS – Študentska organizacija Slovenije med delavniki:
– e-naslov: info@podpora-vpis.si
– tel.: 00386 (0)64 179 197

ZA INFORMACIJE O ŠTUDIJU, ŠTUDIJSKEM PROGRAMU, POGOJIH ZA VPIS TER PRIJAVNO-IZBIRNEM POSTOPKU
VŠ Grm Novo mesto
– e-naslov: natasa.sokac@vsgrm.unm.si
– tel.: 00386 (0)40 799120

RAZPIS ZA VPIS

31. januarja 2024 je bil objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

Skupni, uvodni del (skupne določbe)
Razpis Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Število razpisanih prostih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in tujce iz EU
Število vpisnih mest za vpis v višji letnik
Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva
Število vpisnih mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije
Število vpisnih mest za državljane Zahodnega Balkana
Število vpisnih mest za vzporedni študij

Skip to content