1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv izdajatelja kataloga: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Osnovni podatki:
Ime zavoda: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Krajše ime zavoda: VŠ Grm Novo mesto
Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto
Spletna stran: https://vsgrm.unm.si
Elektronski naslov: info@vsgrm.unm.si
Telefonska številka: +386 40 799 120
Matična številka: 6272851000
Identifikacijska številka za DDV: SI98440551
Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0600 8368 504 (Banka Slovenije)
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 172/2021 in 107/2023)
Ustanovitelj: Republika Slovenije
Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja
Datum prve objave kataloga: 7. 3. 2016
Datum zadnje spremembe: 9. 5. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://vsgrm.unm.si

2. Splošni podatki in informacije javnega značaja, s katerimi razpolagamo

2.a Podatki o organizaciji 

Organigram

Opis delovnega področja in temeljnih dejavnosti
VŠ Grm Novo mesto je bila do 24. 5. 2022 zasebni samostojni visokošolski zavod, ki sta ga ustanovila ustanovitelja Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto, katerega ustanoviteljske pravice je kasneje prevzela Mestna občina Novo mesto. Po 24. 5. 2022 pa je VŠ Grm Novo mesto postala javni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija na podlagi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 172/2021 in 107/2023).

VŠ Grm Novo mesto ima akreditiran študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS), ki temelji na treh vsebinskih stebrih, in sicer podjetništvu, urejanju prostora in kmetijstvu. VŠ Grm Novo mesto je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2014/2015. Kot visokošolski zavod, s študijskim programom 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS), je umeščena v dolenjsko podeželsko okolje in stremi k inovativnosti in kakovosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru. Usmerjena je na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja ter drugih naravoslovnih, družboslovnih, poslovnih in upravnih ved, pa tudi ved s področja urejanja krajine, podeželja ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta. Pridobivanje interdisciplinarno povezanih teoretičnih in praktično uporabnih znanj je izjemnega pomena za razvoj slovenskega podeželja kot veliki priložnosti za tretje tisočletje oziroma za podeželje prihodnosti. VŠ Grm Novo mesto že od vsega začetka želi graditi podobo kvalitetne visoke šole, kar si prizadeva doseči s kvaliteto raziskovalnega in pedagoškega dela, aktivnim vključevanjem visokošolskih učiteljev v organe, z vključevanjem študentov v kreativno delo in s tem graditvijo pripadnosti VŠ Grm Novo mesto. VŠ Grm Novo mesto krepi aktivnosti za širitev prepoznavnosti v Sloveniji in izven nje tudi preko izvedbe odmevnih projektov s strokovnih področij, ki pripomorejo k razpoznavnosti. Prav tako v okviru svoje dejavnosti močno  krepi sodelovanje z gospodarstvom, saj se zaveda, da brez intenzivnega sodelovanja z gospodarstvom, tako v Sloveniji kot tudi izven nje, ne bo mogla delovati na dolgi rok. 

Študijski program
VŠ Grm Novo mesto izvaja dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja 1. stopnje. Izvaja se v obliki rednega in izrednega študija, traja 3 leta in obsega 180 ECTS. Diplomant ob zaključku študija pridobi strokovni naslov diplomirani inženir upravljanja podeželja (VS) oz. diplomirana inženirka upravljanja podeželja (VS); skrajšano za oba dipl. inž. upr. pod. (VS).

Vodstvo in organi
VŠ Grm Novo mesto zastopa dekanja, izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

Prodekani VŠ Grm Novo mesto so:
– prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo: doc. dr. Alenka Divjak,
– prodekan za izobraževanje: doc. dr. Jože Podgoršek in
– prodekanja študentka: Larisa Podržaj.

Dekan je po svoji funkciji tudi član Senata VŠ Grm Novo mesto, ki ga sestavlja še sedem članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in en član iz vrst študentov. Senat ima skupaj devet članov.

Akademski zbor VŠ Grm Novo mesto sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci, asistenti z raziskovalnim nazivom ter visokošolski, raziskovalni in drugi sodelavci ne glede na naziv, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskovalno, razvojno, strokovno ali drugo delo na podlagi pogodbenega razmerja z VŠ Grm Novo mesto. Akademski zbor sestavljajo tudi drugi delavci, ki so zaposleni v dekanatu in strokovnih službah VŠ Grm Novo mesto, pri delu Akademskega zbora pa sodelujejo tudi predstavniki študentov VŠ Grm Novo mesto. Predsednik akademskega zbora je doc. dr. Jože Podgoršek.

Seznam zaposlenih pedagoških in raziskovalnih delavcev je na voljo na: povezava na spletni strani.

Upravni odbor VŠ Grm Novo mesto sestavlja devet članov in odloča o poslovanju VŠ Grm Novo mesto, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in razpolaganju s sredstvi.

V okviru VŠ Grm Novo mesto deluje tudi Študentski svet.

Vsi navedeni organi imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določata Zakon o visokem šolstvu in Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

V sklopu VŠ Grm Novo mesto deluje Inštitut za upravljanje podeželja z istoimensko ožjo raziskovalno skupino. Predstojnica Inštituta za upravljanje podeželja je izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

Nepedagoški del VŠ Grm Novo mesto v sistemizaciji predstavlja Tajništvo VŠ Grm Novo mesto, ki ga vodi tajnik, Natalija Geršak. V organizacijsko enoto Tajništva VŠ Grm Novo mesto je vključen še Referat za študentske zadeve, Knjižnica in Računovodstvo kot zunanji izvajalec nalog. Seznam nepedagoških delavcev je na voljo tukaj.

Raziskovalna dejavnost
VŠ Grm Novo mesto ima za potrebe izvajanja znanstveno-raziskovalnih dejavnosti trenutno delujoči dve organizacijski enoti: 
Inštitut za upravljanje podeželja in
Katedro za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju.
Predstojnik Inštituta za upravljanje podeželja je izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.
Katedro za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželj vodi doc. dr. Julij Nemanič.

PE Učilna okusov v Ljubljani
V letu 2023 je VŠ Grm Novo mesto od Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma prevzela Učilno okusov na Plečnikovih tržnicah v Ljubljani. Gre za  prodajno-degustacijski prostor slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki je hkrati tudi poligon – učilnica za usposabljanja študentov in opravljanje strokovne prakse in predstavlja tudi promocijsko točko za VŠ Grm Novo mesto. Cilj razvojnega projekta Učilna okusov je povezati pridelovalce, predelovalce ter potrošnike in turiste v »kratko verigo« za direkten odnos, kjer potrošnik pozna pridelovalca in predelovalca hrane v luči sledljivosti hrane, še posebej pa vzpostaviti zaupanja vreden odnos. Učilna okusov predstavlja pomemben element izobraževanja tudi za razvoj turizma, ki pa v Sloveniji po vseh kazalnikih izkazuje velik potencial. PE Učilna okusov predstavlja tržno dejavnost VŠ Grm Novo mesto.

Popolno ime: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, poslovna enota Učilna okusov
Kratko ime: VŠ Grm Novo mesto, PE UČILNA OKUSOV
Naslov: Adamič-Lundrovo nabrežje 5, Ljubljana
Spletna stran: https://vsgrm.unm.si
Telefonska številka: +386 40 799 010
Matična številka: 6272851001
Identifikacijska številka za DDV: SI98440551
Kontaktna oseba: Peter Sikošek, tel: +386 40 799 010
e-pošta: peter.sikosek@vsgrm.unm.si

Kontaktne osebe za posamezne organe VŠ Grm Novo mesto

DEKAN
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja, tel: +386 41 322 900,
e-pošta: lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si

SENAT
Kontaktna oseba: Natalija Geršak, tajnik VŠ Grm Novo mesto, tel: +386 30 710 610,
e-pošta: natalija.gersak@vsgrm.unm.si
Zapisniki sej Senata VŠ Grm Novo mesto so dostopni v pisarni tajništva.

AKADEMSKI ZBOR
Kontaktna oseba: Natalija Geršak, tajnik VŠ Grm Novo mesto, tel: +386 30 710 610,
e-pošta: natalija.gersak@vsgrm.unm.si

UPRAVNI ODBOR
Kontaktna oseba: Natalija Geršak, tajnik VŠ Grm Novo mesto, tel: +386 30 710 610,
e-pošta: natalija.gersak@vsgrm.unm.si

ŠTUDENTSKI SVET
Kontaktna oseba: Nataša Sokač, vodja referata za študentske zadeve, tel: +386 40 799 120,
e-pošta: natasa.sokac@vsgrm.unm.si

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Ime in priimek: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja
Tel+386 41 322 900
E-pošta:  lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si ali info@vsgrm.unm.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Notranji predpisi VŠ Grm Novo mesto 
Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Drugi interni akti VŠ Grm Novo mesto so dostopni na naslovu Katalog dokumentov.

Državni predpisi 
Ustava Republike Slovenije
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030
Zakon o zavodih
Zakon o visokem šolstvu
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o javnem naročanju 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije

Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov

2.d Sprejeti strateški in programski dokumenti
Strateški načrt VŠ Grm Novo mesto 2023-2028.
Letni programi dela.
Letna poročila o delu.
Samoevalvacijska poročila.

2.e Katalog upravnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev
Prijavno-sprejemni postopek za vpis na študijski program 1. stopnje.
Postopek priznavanja izpitov.
Postopek izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije).
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov.
Postopki reševanja vlog in prošenj študentov, ki se obravnavajo v skladu s Statutom VŠ Grm Novo mesto.
Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

2.f Seznam evidenc in zbirk podatkov 
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).
Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem izobraževanju (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).
Evidenca osebnih kartonov, ki se vodijo za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma izpisa (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).
Evidence zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).
Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu).
Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
Evidenca o stroških dela (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga: Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom).
Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu).
Evidenca o izvolitvah v nazive.
Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti.
Evidenca članov Alumni kluba VŠ Grm Novo mesto.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (https://vsgrm.unm.si) ob vsakem času.
Informacije so ob predhodni najavi fizično dostopne v prostorih VŠ Grm Novo mesto vsak delavnik med 10.00 in 12.00.
Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah ipd.
Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na VŠ Grm Novo mesto, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena, v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18,141/22). 
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

4. Stroškovnik

Enotni stroškovnik (cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen v 16., 17. in 18. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Urniki
Obvestila za študente
Sodelavci
Študijski program
Študijski koledar
Informacije za študente
Informacije za tuje študente
Inštitut
Raziskovalna dejavnost
Projekti
Knjižnica
JLG revija

6. Ažurnost tega dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovoren tajnik VŠ Grm Novo mesto, Natalija Geršak.

Skip to content