• By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 23. julija 2024
 • No Comments

Green Youth Employability

»Green Youth Employability: Emerging Skills and Jobs for a Fair and Green Society« je projekt Erasmus+ KA2, zasnovan za strukturiranje učne in orientacijske poti za mlade v nastajajočih zelenih delovnih mestih prek neformalnega izobraževanja in mešanega učenja. GYE verjame v nujnost ukrepanja za ustvarjanje trajnostne EU, ki nudi skrb in kakovostno zaposlitev za mlade. Zagotavlja inovativne metode, najboljše prakse in orodja za mlade, da bi zagotovili kakovostno učno izkušnjo in pošten prehod na zeleni razvoj.

Projekt obravnava tri medsebojno povezane teme, ki so izjemnega pomena v EU:
1. Namen je okrepiti zaposljivost mladih na zelenih delovnih mestih, tako da se jim zagotovi orodja in metode, uporabne za razvoj mehkih in trdih veščin na zelenem področju.
2. Prispeva k boju proti podnebnim spremembam z ozaveščanjem o okoljskih vprašanjih in s spodbujanjem razvoja zelenih veščin mladih.
3. Spodbuja digitalno preobrazbo z razvojem in uporabo interaktivnih orodij za e-učenje.

V projektu poleg VŠ Grm Novo mesto sodelujejo še: SCAMBIEUROPEI ETS iz Italije, TOPCOACH iz Slovaške in IDEA Alzira iz Španije. Več informacij najdete na spletni strani: https://greenyouthemployability.eu/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev

Projekt EIP (Evropsko inovativno partnerstvo) z naslovom ZMANJŠEVANJE IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV Z NAČRTNO ODBIRO PLEMENSKIH SVINJ IN MERJASCEV, se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.

Tematika projekta – Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amoniaka pri rejnih živalih

Reja prašičev je dejavnost, pri kateri se sproščajo v okolje topolgredni plini. Zniževanje izpustov toplogrednih plinov se doseže z uravnavanjem krmnih obrokov in natančnim določanjem obsega krme, ki jo dobi skupina prašičev. Vpliv na izpuste toplogrednih plinov pa ima tudi selekcija.
Odbira plemenskih svinj in merjascev temelji na napovedi plemenske vrednosti in eksteriernih napakah. Genotipizacija se izvaja pri plemenskih merjascih in plemenskih svinjah kakšno leto. Razen gena RyR1 in potrjevanja izvora se rezultatov genotipizacije v širšem obsegu še ne uporablja pri odbiri plemenskih živali.

Namen in cilji projekta
Cilj projekta je zniževanje izpustov toplogrednih plinov preko vključevanja odbire na gene, ki znižujejo izpuste toplogrednih plinov ob zagotovitvi primernega števila merjascev v populacijah slovenskih pasem prašičev. Predhodne študije genetske strukture populacij kažejo na siromašenje sklada genov in genetske variabilnosti, s tem pa ogrožanja prilagodljivosti na okoljske spremembe, manjše možnosti odbir na izpuste toplogrednih plinov, manjšanju genetskega napredka in obsežnejšemu izvajanju parjenj v sorodu. Izvedba oplemenitenja z načrtnim uvozom merjaščevega semena, preizkusom prireje in analizo genetskih sprememb bi prinesla spremembo glede izpustov toplogrednih plinov na bolje. Iz preizkusov bomo odbirali kakovostne merjasce belih genotipov in nabavili dva merjasca pasme krškopoljski prašič za osemenjevalni središči. V odbiro plemenskih živali bomo vključili gene, ki znižujejo izpuste toplogrednih plinov in strategijo vzdrževanja genetske variabilnosti.

Namen projekta je:
– prepoznati rezultate genotipizacije, preučiti monogenetske lastnosti, gene z makro učinkom, genetske napake ter druge pozicije genov, ki vplivajo na rastnost, plodnost, vitalnost, izkoristek krme… ter neposredno ali posredno na izpuste toplogrednih plinov na 50k Porcine SNP čipu ter obdelava rezultatov genotipizacije,
– nadaljevanje izvajanja genotipizacije pri plemenskem podmladku
– v odbiro plemenskih živali vključiti genetske lastnosti ugotovljene s genotipizacijo, ki znižujejo izpuste toplogrednih plinov
– povečati raznolikost populacije z nakupom plemenskega materiala (semena) iz tujine ter testirati potomce in odbrati tiste, ki znižujejo izpuste toplogrednih plinov.

Pričakovane spremembe:
– Izdelan pregled rezultatov genotipizacije in vzpostavitev povezave med genotipizacijo in geni, ki vplivajo na izpuste toplogrednih plinov
– Izveden uvoz semena (najmanj enkrat), testiranje in vključitev genetike v slovensko populacijo prašičev glede na izpuste toplogrednih plinov
– Povečanje razpoložljivosti merjascev na osemenjevalnem centru, pomladitev merjascev
– Izboljšanje genetske variabilnosti merjascev in plemenskih mladic na kmetijah
– Povečanje plodnosti (izboljšanje genetike in ali okolja) in znižanje izpustov toplogrednih plinov
– Povečanje obsega v Sloveniji rojenih tekačev za zagotovitev dovoljšnega števila pitancev za status Izbrana kakovost – Slovenija – prašiči
– Vpeljava genotipizacije kot metode odbire, izločanja nezaželenih genov in genetskih napak ter odbiro na gene z večjim učinkom na zniževanje izpustov toplogrednih plinov.

Koordinator projekta (vodilni partner):
Kmetijsko gozdarska zornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Vodja projekta: mag. Andrej Kastelic

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025

Povezave:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje

Projektni partnerji:
– KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
– Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
– KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
– KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
– KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
– Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ GRM Novo mesto)
– Slovenska zveza prašičerejcev
– Kmetije: Kete, Terčič, Galunder, Varga

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah

Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah

Projekt »Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah« se izvaja v sklopu 6. Javnega razpisa za podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

​Osnovni podatki o projektu:
● Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
● Naziv podukrepa: podukrep M16.2 –Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
● Naziv projekta: Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah
Partnerji projekta:
● VP: kmetija BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.
● P1: Kmetijski inštitut Slovenije
● P2: Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja
● P3: Mateja Marc-nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
● P4: VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO
● P5: Andreja Želko, Kmetija Pri Andrejevih
● P6: Ekološka kmetija Pr Matet
● P7: Tjaša Poklar, Augmenta s. p.
● P8: Kmetija Omerzu
● P9: Kmetija Zakotnik

​Opis:
Projekt predstavlja sodelovanje med šestimi kmetijami in štirimi pravnimi osebami in sicer na področju ohranjanja starih sort sadnega drevja.
Cilj projekta je razviti model ohranjanja avtohtonih sort (Dolenjska in Gorenjska voščenka, Goriška sevka ter hruška Tepka) in ga preizkusiti na pilotnih kmetijah. Za dosego tega cilja se namerava raziskati, zakaj so te sorte imele tako pomembno vlogo v svojih okoljih skozi zgodovino sadjarstva.
Partnerji se zavedajo dragocene genske dediščine avtohtonih sort in želijo preprečiti njihovo izgubo. Ključni cilji projekta vključujejo izdelavo dokumenta, ki bo zajemal zgodovinski pregled avtohtonih dreves, izvajanje intervjujev in anket med kmeti ter strokovnjaki in za pripravo strokovnih podlag učinkovitih načinov za ohranjanja teh dreves v sodobnem času. Načrtuje se tudi pilotno izvedbo ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves in izdelavo analize izvedljivosti teh ukrepov.

Projekt vključuje aktivnosti za prenos znanja, vključno z izdajo priročnika o ohranjanju avtohtonih sort, ter širjenje rezultatov projekta in znanja v širšo javnost. Partnerji želijo doseči, da lastniki in javnost ponosno gledajo na avtohtone sorte in razumejo njihov pomen v sadjarski dediščini. Prav tako želijo poudariti, za kakšen namen so te sorte najbolj primerne, ter spodbujati njihovo uporabo v kulinaričnih posebnostih in turistični ponudbi.

V okviru projekta bo potekalo ozaveščanje tako pridelovalcev sadja kot tudi kupcev ter bodočih kmetijskih strokovnjakov o pomenu ohranjanja avtohtonih sort zaradi ohranitve genskega materiala, biotske raznovrstnosti živih bitij, izgleda kulturne krajine, ohranjanja kmetovanja na hribovitem svetu ter blaženja klimatskih sprememb. Načrtuje se tudi izbor matičnih dreves na vzorčnih kmetijah, ki jih bodo vestno ohranjali in uporabljali za razmnoževanje. S tem želimo avtohtonim sortam dati prepoznavnost in večjo veljavo.

V sklopu projekta bodo predstavljeni standardi oskrbe dreves in svetovanja glede uporabnosti plodov za svežo porabo ter predelavo v standardizirane izdelke. Projekt vključuje tudi ozaveščanje kmetij o pomenu ohranjanja posebnih dreves ter analizo hranilne vrednosti jabolk.

Cilji projekta:
Splošni cilj projekta je izdelati model ohranjanja avtohtonih sort in ga pilotno preizkusiti na kmetijah.

​Specifični cilji so:

na vzorčnih kmetijah bodo predstavljeni standardi oskrbe dreves in svetovanja glede uporabnosti plodov za svežo porabo in predelavo v različne standardizirane izdelke,

izvedba pilotnega preizkusa: izbor matičnega drevesa na vsaki kmetiji, katerega bo kmetija še posebej vestno ohranjala in poskrbela za razmnoževanje matičnih dreves,

prenos strokovnih znanj sadjarjem in širši populaciji preko izdelave priročnika,

razvoj načrtnega ohranjanja posameznih vrednih dreves (ekskurzija v tujino + pogovor s kmeti – izdelan dokument Analiza izvedljivosti)

nabor predlogov za marketing in javno prepoznavnost teh posebnih sort (dodana vrednost na kmetiji),

ozaveščanje kmetij, da imajo posebno drevo in ga s ponosom ohranjajo,

analiza hranilne vrednosti jabolk,

izveden večji dogodek za javnost – ozaveščanje o pomenu ohranjanja avtohtonih sort,

izdelan dokument zgodovinskega pregleda – osnova za ozaveščanje ohranjanja kulturne dediščine jabolk.

Pričakovani rezultati projekta:
● Izdelani dokument zgodovinski pregled avtohtonih dreves)
● Izvedeni pogovori in ankete s člani kmetij in strokovnjaki glede učinkovitih načinov ohranjanja avtohtonih dreves in trženja v današnjem času
● Pilotna izvedba ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves.
● Izdelana analiza izvedljivosti ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves
● Izvedene aktivnosti za prenos znanja (5),
● Izdaja priročnika o ohranjanju avtohtonih sort.
● Izvedene aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta.

Vrednost projekta 74.993,36 EUR je financirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Republike Slovenije.
Trajanje projekta: 14.12.2023 – 13.12. 2024

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Veriga EKO semen

Veriga EKO semen

LAS Dolenjska in Bela krajina je s partnerico LAS Gorenjska košarica s projektom »Veriga EKO semen« uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. Vrednost celotnega projekta je 241.166,80 EUR, višina sofinanciranja 186.965,75 EUR oz. 85% upravičenih stroškov brez DDV.

Partnerji:
LAS Dolenjska in Bela krajina s partnerji Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Eko kmetija Matjaž Zagorc – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Eko kmetija Matjaž Strojin – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Orantur – podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. in Razvojni center Novo mesto d.o.o.
LAS Gorenjska košarica s partnerji Ekosemena, inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj; Kmetija Vegerila – Praprotnik Tilen, Ekološka kmetija Porta – Fister Aleš, Razvojna agencija Gornje Gorenjske in BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.
Cilj projekta:

Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju.
Povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen.
Razvoj regijske semenske banke za shranjevanje semenskega materiala.
Razvoj novih produktov/namazov izdelanih iz ekološko pridelanih semen (grah, fižol).
Vzpostavitev testnih polj ter kolekcijskih nasadov za preizkušnjo biodiverzitetnih mešanic lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semen ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost.
Povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter končne uporabnike s pripravo nabora ekoloških pridelovalcev ter izdelavo GIS analize oz. geografskega prikaza ekoloških kmetijskih vsebin.
Vključevanje ranljivih ciljnih skupin tako v fazi spoznavanja ekoloških semen kot v nadaljevanju uporabnikov s pomočjo različnih izobraževanj, aktivnosti in e-publikacij.
Aktivnosti v projektu:

Nakup opreme za vzpostavitev Verige ekosemen.
Izvedba izobraževanj – delavnice za pridelovalce, predelovalce in potrošnike.
Razvoj novih produktov iz semen ekološke pridelave (fižolova juha, namaz iz graha).
Povezovanje med obema LAS – prenos znanja in pomoč pri postavitvi Genskega semenskega materiala.
Vzpostavitev testnih polj, priprava biodiverzitetnih mešanic, izdelava laboratorijskih testov za kakovost semenskega materiala.
Priprava nabora ekoloških pridelovalcev in predelovalcev.
Vključevanje ranljivih ciljnih skupin – delavnice za otroke na osnovnih šolah.
Promocijske aktivnosti – splošna promocija, članki lokalne novice, družabna omrežja, spletna stran.

Vrednost projekta LAS DBK: 122.571,33 EUR z DDV

Višina sofinanciranja: 92.230,02 EUR z DDV oz. 85% od upravičenih stroškov

Terminski plan izvedbe:
I. faza do 20. 4. 2023
II. faza do 30. 11. 2024

Povezave:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Veriga EKO zelišč od Dolenjske do Krasa

Veriga EKO zelišč od Dolenjske do Krasa

LAS Dolenjska in Bela krajina je s še tremi lokalnimi akcijskimi skupinami LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Brkinov in Krasa ter LAS Čačak – Gornji Milanovec uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS in pridobila sredstva za sofinanciranje projekta. Celotna vrednost projekta znaša 509.305,29 EUR z DDV, od tega je projekt v višin 384.593,53 EUR sofinanciran iz sredstev EKSRP.

PARTNERJI:
Projekt Veriga EKO zelišč od Dolenjske do Krasa je nastal v partnerstvu z LAS Dolenjska in Bela krajina (vodilnim partnerjem), LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Krasa in Brkinov. V projektu sodeluje 17 partnerjev, od tega je 7 ekoloških deležnikov iz vključenega projektnega območja. V partnerstvo pa se je vključila tudi LAG Čačak – Gornji Milanovac iz Srbije. Zlasti slednje je pomembno, saj gre za prenos dobre prakse in izmenjave izkušanj pri gojenju zelišč kot tudi izvajanju samih aktivnosti LAS.

CILJ PROJEKTA:
Območje vključenih partnerjev LAS se v večjem delu nahaja znotraj neokrnjene narave območja Nature 2000, ki je primerno za gojenje zelišč. Projektno območje, sicer po pridelavi zelišč nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem, še vedno pa daje prednost pridelkom in aktivnostim, ki na manjših površinah dajejo večji zaslužek od običajnih kultur ali reje. Projekt je pripravljen z ambicijo, da postane zeliščarstvo ena od vidnih kmetijskih panog, s poudarkom na ekološki pridelavi.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

Nakup opreme za vzpostavitev verige eko zelišč – oprema za sušenje zelišč, oprema za predelavo zelišč, oprema za shranjevanje zelišč.
Obnova obstoječih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti, nakup profesionalne opreme za predelavo zelišč, ureditev zeliščnih vrtov za pridelavo zelišč.
Številni novi izdelki razviti v okviru projekta bodo prvič ponujeni na trgu partnerskih LAS in tudi širše (npr. ekološki ekstrakt iz ameriškega slamnika, ekološka tinktura iz bezga, bio zeliščni bomboni in lizalke, bio ekstrakt za prehranske izdelke za izparilnike, sladoled z zelišči, eko hrustki, itd.).
Lokalni pridelovalci bodo na nekaterih območjih (npr. Zakladi Kočevske) lahko prvič dostopali do skupnih predelovalnih prostorov urejenih s pomočjo financiranja iz projekta, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarski razvoj območja.
V sklopu revitalizacije kraške domačije bodo surovi in trenutno neuporabljeni prostori dobili novo zeliščno namembnost. Domačija bo kot primer dobre prakse na ogled obiskovalcem.
S pomočjo sofinanciranja bodo zasejane nove površine z ekološkimi zelišči z različno namembnostjo, tudi za zbiranje semenskega materiala, urejeni bodo v učne in/ali namene ali za namene ogleda.
Razvoj podpornega okolja za strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju novih ekoloških proizvodov zainteresiranih strani.
Na območju partnerskih LAS bo prvič vzpostavljeno mreženje med različnimi ekološkimi deležniki, vzpostavljena bo mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi.
Premierno bodo na vseh območjih partnerskih LAS izvedene razne zeliščne motivacijske, animacijske, izobraževalne zeliščne delavnice, posveti, izobraževanja, ogledi dobrih praks itd.
Pilotno bo izveden program z animacijo mladih z manj zmožnostmi za spoznavanje pridelave in predelave zelišč, v programu bodo dobili osnovna znanja o pridelavi zelišč, sušenju, pripravi zeliščnih mešanic, bolj zainteresirani pa bodo vključeni tudi višje oblike predelave zelišč.
PARTNERJI PROJEKTA ZA OBMOČJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE:
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto,
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:
509.305,29 EUR

VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTA
384.613,54 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:
I. faza do 30. 6. 2023
II. faza do 25. 10. 2024

Povezave:

Povezava do opisa projekta (LAS DBK): https://las-dbk.si/projekti-sodelovanja/veriga-eko-zelisc-od-dolenjske-do-krasa/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK – CAR

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK – CAR

Nosilec operacije: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Ostali partnerji v operaciji: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Društvo Grmčani

OPIS in aktivnosti v projektu: Bistvo projekta je vzpostavitev pogojev in inovativnega poslovno logističnega modela za prodor lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče. Lokalno pridelana živila bodo predstavljena tako potrošnikom splošne javnosti, kot tudi zainteresiranim skupinam znotraj javnih zavodov na območju LAS DBK (osebje, ki se ukvarja s hrano v šolah, vrtcih …). Pod okriljem projekta bo prepoznanih vsaj 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ki bodo predstavili vsaj 30 različnih izdelkov, tako se bo oblikovala mreža ponudnikov. Ponudniki v mreži bodo preko izobraževanj podučeni o principih uspešnosti vstopanja na lokalno tržišče, ki bo z erupcijo projektnih aktivnosti po končani projektni dobi razširilo na nivo regije in države. Na drugi strani operacija stremi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu konzumiranja lokalno pridelane hrane. Projekt vzpostavlja novo, kakovostno, zeleno in trajnostno delovno mesto, ki bo preko svojih aktivnostih poseglo v organizacijo prehranske samooskrbe na območju LAS DBK.

Cilj(i) projekta:

 • Ustvariti pogoje za razvoj inovativnega logističnega modela
 • Organizirati skupino ponudnikov za skupen nastop na trgu
 • Povečati povpraševanje po lokalno pridelani hrani

Pričakovani rezultati operacije:

 • Ustvarjeni pogoji za inovativen logistični model prodora lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče, tudi s pomočjo realizacije novega delovnega mesta.
 • Prodaja izdelkov izbranih ponudnikov na lokalnem tržišču v maloprodaji.
 • Vsaj 5 sklenjenih poslov oziroma podpisanih pogodb med izbranimi ponudniki in javnimi zavodi na območju LAS DBK, z opravljeno realizacijo (logistika).
 • Pripravljene video predstavitve in opolnomočeni izbrani ponudniki za širitev palete izdelkov in povečanje prodaje na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem trgu.
 • Vpliv na zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu uporabe lokalo pridelanih živil in prijaznem odnosu do okolja (zamenjava nakupnih navad namesto uporabe nakupnih PVC vreč, uporaba drugih izdelkov (npr. eko mrež za nakup).

Trajanje projekta: Marec 2021 – Oktober 2022

Celotna vrednost projekta z DDV: 118.894,75 EUR

Celotna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 107.834,89 EUR

Celotna vrednost sofinanciranih sredstev: 86.267,91 EUR

Vrednost sofinanciranja vodilnega partnerja VŠ GRM: 26.136,00 EUR

Kontakt: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto – Simon Janša, E: simon.jansa@vsgrm.unm.si, M: 051 661 744

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Munera 3

Munera 3

V A B I L O – 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto vas vabita k udeležbi na atraktivnih brezplačnih usposabljanjih.

Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno udeležbo za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
Pripravili smo številne programe usposabljanj, katere bomo izvajali v okviru projekta in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda. Vabimo vas, da izmed spodaj navedenih programov izberete tiste nekaj za se in se na nam pridružite:

ČIŠČENJE IN UREJANJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV
DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU
EKOLOŠKO KMETOVANJE
GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA
HARMONIJA OKUSOV
INFOMRACIJSKA PODPORA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU-EXCEL
INOVATIVNI PRISTOPI V STREŽBI GOSTA
INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V TURIZMU
IZDELAVA MESNIN NA TRADICIONALNI NAČIN
IZZIVI V POLJEDELSTVU
KONSERVACIJA IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
KUHAJMO SKUPAJ
KULTURNO NASLEDSTVO KOT PODLAGA ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA
MALA ŠOLA ETNOLOGIJE ali DEDIŠČINA NAJBOLJŠA UČITELJICA
NEGA GOZDA
OCENJEVALEC KONJ
OKUSI SLOVENIJE – DOŽIVETJA PREHRANSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TURIZMU
ORGANIZACIJA ATRAKTIVNIH TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOŽIVLJAJEV NA PODEŽELJU
OSKRBA IN PREHRANA KONJ
OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU
POSLOVNO SPORAZUMEVANJE Z AZAPOSLENE V BIOTEHNIKI
POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST
PRIDELAVA SADIK VRTNIN
PRIDELOVALEC ZELENJAVE
PRIPRAVA DIETNIH JEDI
PRIPRAVA JEDI ZA PREDŠOLSKE OTROKE
PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA
PRIPRAVA ZDRAVIH KRUHOV IN PEKOVSKEGA PECIVA
PRIREJA KOBILJEGA MLEKA
PRODAJALEC MESA IN MESNIH IZDELKOV
RAZLIČNE KULTURE IN NAČINI ŽIVLJENJA V IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH IN TURIZMU
RAZVOJ KOMPETENC IN KARIERNE POTI NA PODEŽELJU
SEČNJA DREVES
SENZORIČNA NALIZA VIN
SLOVENSKI POGRINJEK
SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA TUJE ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI
SKRB ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
SPLETNI DIGITALNI MULTIMEDIJI
SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU – NOVA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA IN STROKOVNO RAST ZAPOSLENIH
SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV
ŠOLA ZA SAMOOSKRBO
TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA
TRŽENJE V KMETIJSTVU
TURISTIČNI ANIMATOR
TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE
UČENJE Z GOZDOM
UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – II. STOPNJA
UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJA
UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI
USTVARJANJE PRIVLAČNIH ZGODB, KI JIH ODSTIRA SLOVENSKO PODEŽELJE IN GOBARJENJE
VARNO ROKOVANJE Z ŽIVILI
VINARSTVO – TEHNOLOGIJA PRIDELAVE VIN
WELLNESS-SMISEL SAMORAZVOJA
ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI
ZELIŠČARSTVO
UPORABA HLADNOKRVNIH KONJ

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev

Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev

Projekt posega na področje ključnih izzivov SLR, saj bomo z izvedbo izkoristili endogene turistične potenciale in vzpostavili pogoje za zelena delovna mesta, primerna za mlade in starejše, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Prispevali bomo k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, krajine ter skladnemu vzdržnemu razvoju podeželja in mestnih naselij. Prispevali bomo k raznolikosti in kakovosti življenja na podeželju, ozaveščenosti ter vzpostavitvi podpornega okolja za razvoj eno-gastronomskega turizma. Razvita bo nova socialna mreža gostinskih ponudnikov-sommelierjev, ki bodo na podlagi znanja prispevali k raznoliki avtentični in igrificirani ponudbi, kakovosti eno-gastronomskih storitev in podaljšanju sezone. Vzpostavljena bo zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami. Pripravljene bodo strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bo izdan Priročnik, ki bo služil kot strokovno izobraževalno gradivo. Izveden bo izobraževalen in slovesen eno-gastronomski dogodek s podelitvijo certifikatov – Akademija, ki bo prispevala k projektu Slovenija-Evropska gastronomska regija 2021 in vzpostavljen integralni turistični proizvod. Operacija bo v okolje implementirala nov podjetniški model, od katerega bodo imeli koristi deležniki na področju turizma, gostje, lokalno prebivalstvo in izobraženi sommelierji. Projekt predstavlja nadgradnjo sedanje ponudbe od klasičnih gostincev do izobraženih sommelierjev, ki bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in kulinarike, kar nakazuje k njeni novosti in inovativnosti.

Prijavitelj Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je v partnerstvu z javnim zavodom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ter Klubom prijateljev metliške črnine s projektom pod naslovom “Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev” uspešno kandidiral na 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 18.986,64 Eur od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 1.605,00 Eur, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 14.196,85 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR. Glavne aktivnosti projekta so aktivnosti, ki se bodo zaključile z vzpostavljeno mrežo vinskih svetovalcev – sommelierjev na območju LAS DBK. Zaključek projekta je predviden za september 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v SLO: https://www.eu-skladi.si/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Z roko v roki do kakovostne prehrane

Z roko v roki do kakovostne prehrane

Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane je bil prijavljen v okviru razpisa na podukrepu 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano projekta želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki).

Aktivnosti LAS DBK v projektu so:

Aktivnosti 1: Sodelovanje z javnimi ustanovami
Analiza obstoječega stanja in povpraševanje javnih ustanov
Usposabljanje za izvedbo javnega naročila
Optimizacija dela v povezavi s prehrano
Izobraževanje in osveščanje javnih ustanov
Aktivnost 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki
2.1 Analiza pridelovalcev

2.2 Animacija ponudnikov za povezovanje in izdelava setvenih načrtov

Aktivnost 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov
3.1 Oblikovanje poslovnega modela

3.2 Oprema in vzpostavitev Izobraževalnega podeželskega centra Breg 1

Aktivnosti 4: Promocija projekta
Aktivnost 5: Koordinacija in vodenje projekta

Partnerji projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Notranjska, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS med Snežnikom in Nanosom.

Skupna vrednosti aktivnosti LAS DBK: 115.655,32 EUR

Sofinanciranje CLLD (85%): 88.442,42 EUR

Trajanje projekta 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Model certificiranja slovenske zelenjave

Model certificiranja slovenske zelenjave

Predstavitev
Pilotni projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Na treh kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in se nahajajo v različnih statističnih regijah, bomo spremljali pridelavo različne vrste zelenjave do spravila pridelka. Določili bomo način certificiranja pridelka zelenjave pred ponudbo na trg. Pridelek zelenjave bomo certificirali oziroma registrirali z unikatnim modelom in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovenskim imenom.

Prenos tega modela na vse zelenjadarske kmetije bo omogočeno z dodelitvijo šifer posameznim vrstam zelenjave. S tem bo lažje spremljanje stanje na področju pridelave slovenske zelenjave za male kupce in velike trgovske verige. Služilo bo lahko tudi za namen subvencioniranja, načrtovanja pridelave zelenjave v Sloveniji, izpolnjevanje ciljev strategije »Zagotovimo si hrano za jutri« in izpolnjevanje ciljev programa razvoja podeželja.

Projekt se bo izvajal dve leti, z začetkom 1. januarja 2019.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa novice sproti objavljamo na tej spletni strani.

Partnerji v projektu:

Žaler Žan
Kralj Miro

Cilji projekta

Splošni cilj projekta je postaviti model za ugotavljanje količin v Sloveniji pridelane zelenjave, ter jo s tem zaščititi pred zlorabami uvožene zelenjave, ki se prodaja pod slovensko zelenjavo. S tem želimo doseči večjo konkurenčnost slovenskih zelenjadarskih kmetij, večje zaupanje slovenskih potrošnikov in posledično izgradnjo večje zelenjavne samooskrbne Slovenije.

Pridelek različnih vrste zelenjave, ki ga pridelajo posamezne slovenske kmetije bomo potrjevali, kot slovenski pridelek in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovensko.

Z določitvijo modela posamezni vrsti zelenjave bomo lahko natančno določili evidenco stanja pridelave posamezne vrste zelenjave v Sloveniji v posameznem letu.

Rezultati projekta bodo v korist:

– Republiki Sloveniji za načrtovanje strategije razvoja kmetijstva, samooskrbe, Registra kmetijskih gospodarstev, subvencije, PRP-ja in drugo,

– kmetijam, ki pridelujejo zelenjavo pri odločitvi kaj bodo pridelovali, ter pri lažji in boljši prodaji pridelka njihove zelenjave,

– živilske trgovine zaradi možnosti kontinuirane oskrbe z zelenjavo pridelano v Sloveniji.

Partnerji v projektu

Vodilni partner – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravlja strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobiva sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti. Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področje tehnologije pridelave kmetijskih rastlin, vključno z varstvom rastlin, žlahtnjenja, rodovitnosti tal, okolja, agrokemije, pivovarstva, agroživilstva, vplivov na okolje ter razvoj in ohranjanje podeželja, ki se medsebojno dopolnjujejo.

IHPS s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k razvoju kmetijskih panog v širšem slovenskem prostoru. Deluje v tesnem sodelovanju s kmeti in pridelovalci, ki vključujejo širok krog zainteresiranih na vseh stopnjah raziskav, od oblikovanja projekta do analize rezultatov. Sodeluje pri izvajanju različnih projektov kot vodilni ali kot sodelujoč partner (temeljni, aplikativni, ciljno raziskovalni in mednarodni projekti; več na: http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/projekti/).

Projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave vodi Joško Livk, zaposlena na IHPS. V okviru projekta IHPS izvaja vodenje in koordinacijo med partnerji, udeleženci projektnih aktivnosti, javnostmi ter naročnikom, izvaja analizo problemov in razvoj možnih rešitev za vključene kmetije v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Razširja rezultate projekta in vodi diseminacijo ter s tem prispeva k trajnosti projektnih rezultatov. V sodelovanju z vsemi partnerji bo razvil Model certificiranja slovenske zelenjave s ciljem zaščite slovenske zelenjave pred zelenjavo neslovenskega porekla, ki se v Sloveniji prodaja pod slovenskim poreklom.

Kmetija Kralj
Kmetija se ukvarja s pridelavo razne zelenjave, ki jo prodajajo na domu in na tržnici v Ljubljani in Črnučah. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Žaler
Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Turk
Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu in v verigi supermarketov. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

KGZS-Zavod Celje
KGZS-Zavod Celje je pravna oseba in je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

V projektu bo vloga partnerja ta, da bo spremljal in nadzoroval pridelavo zelenjave na kmetijah, ki so vključene v ta projekt. Preverjal bo vodenje evidence na posamezni kmetiji za potrebe projekta, jim svetoval in usmerjal. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je pravna oseba za opravljanje izobraževanja.

V projektu bo vloga partnerja v tem, da bo sodeloval pri pripravi in izvedbi predavanj in predstavitev rezultatov projekta, ter nadzorovanju proizvodnje na eni kmetiji v času trajanja projekta. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.

Razvoj podeželja – spletna stran EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Erasmus+ KA2 YEAH! Young Entrepreneurs in Aquaponics – High five!

Erasmus+ KA2 YEAH! Young Entrepreneurs in Aquaponics – High five!
Vodilni partner: Van National Educational Directorate (TR)
Partnerji: VŠ GRM Novo mesto, Landing Aquaculture (NL), Van il milli egitim mudurlugu (TR), Institute for entrepreneurship development (GR)
Trajanje projekta: 24 mesecev

Na svetu je več kot 70.000 vrst zdravilnih rastlin. Večina raste v svojem habitatu. Zaradi urbanizacije, onesnaževanja zraka, onesnaževanja voda in globalnega segrevanja naravnih habitatov teh rastlin se njihovo število iz dneva v dan zmanjšuje. Vendar so te rastline zanimive za trženje. Farmacevtska podjetja kupujejo te rastline, da bi iz jih proizvajala zdravila. To ponuja priložnost mladim kmetom v Evropi. Le-ti lahko te rastlinske vrste gojijo na obdelovalnih površinah in jih prodajajo farmacevtskim podjetjem. Kmetovanje v akvaponskem sistemu ponuja veliko in donosno proizvodnjo. Mladi kmetje lahko dobijo 8-krat več rezultatov kot v tradicionalnem kmetovanju. V akvaponskih sistemih lahko mladi kmetje proizvajajo ekološke proizvode. V teh sistemih je edini vnos krma za ribe. Torej mladi kmetje lahko proizvajajo določene rastline izven njihovih naravnih habitatov. Projekt mladim kmetovalcem v Evropi ponuja veliko priložnost za učenje in produkcijo v akvaponičnih sistemih. Mladi kmetje, ki bodo sodelovali v našem projektu, se bodo udeležili dveh različnih usposabljanj. Na teh usposabljanjih bodo dobili nekaj dragocenega znanja o kmetijskem podjetništvu in kmetovanju v akvaponičnih sistemih. V projektu bodo ustvarjeni trije različni intelektualni rezultati. Vsak od naših intelektualnih rezultatov je edinstven na področju kmetijstva. Prvi IO našega projekta je Oblikovanje inovativnega akvaponičnega sistema za podnebje mesta Van v Turčiji. Ta IO bo prinesel razumne sistemske rešitve za akvaponiko za podnebje mesta Van, saj ima vsaka geografska regija svoje pogoje. Drugi je DiDaMeP (Digitalna zbirka zdravilnih rastlin), ki je prava rešitev za Evropo v smislu digitalne baze podatkov za zdravilne rastline. V Turčiji takšne baze podatkov ni in malo jih je na svetu. Torej, ta intelektualna proizvodnja je zelo inovativna in nujna za Evropo. Tretji IO je knjiga Kmetijsko podjetništvo prinaša trajno rešitev za podjetništvo v kmetijstvu. Projekt bo zelo učinkovito vplival na mlade udeležence in organizacije, ki so neposredno ali neposredno povezane s tem projektom. Po vseh projektnih aktivnostih se bodo skupaj začeli multiplikacijski dogodki v vseh partnerskih državah. Cilj te dejavnosti je, da se doseže čim več mladih, ki se zanimajo za kmetijstvo.

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

Naziv projekta: Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Partner: Dom upokojencev Sevnica
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. Zaradi povečevanja finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše problema ne bo mogoče reševati le z do sedaj uporabljenimi modeli, ampak bo treba razviti nove, kreativne in inovativne rešitve in vpeljati drugačne, alternativne oblike bivanja in oskrbe za starejše, ki bodo tudi učinkovitejše in manj finančno zahtevne kot obstoječe, hkrati pa bodo upoštevale želje in preference starejših ljudi. Staranje prebivalstva ne sme predstavljati problema, ampak izziv, ki ponuja možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest na različnih področjih. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. Za Slovenijo je tudi značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj, ki se s starostjo celo povečuje, ter razpršena poselitev in velik delež podeželskih območij. V alternativne oblike bivanja in oskrbe bomo vključili tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb v lokalni turizem (za njihovo animacijo in njih kot animatorje). Tukaj se povežejo Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca – enota Dom upokojencev Sevnica, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko in študent Fakultete za turizem. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših.

V projektu sodelujejo: 2 študenta VŠ Grm Novo mesto, 4 študenti FL UM, 1 študentka FT UM

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov (PKP 2017-2020)

Naziv projekta: Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 – 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Partner: VESELA DOŽIVETJA, turistično-razvojna agencija in organizacija dogodkov, Matej Rifelj, s.p.
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec


Kratka vsebina: Turizem je hitro rastoča in strateška gospodarska dejavnost, ena največjih industrij v svetu, ki zaposluje relativno veliko število ljudi in multiplikativno vpliva na vse ostale gospodarske dejavnosti. Turizem je prihodnost dolenjske regije z ustvarjanjem novih turističnih proizvodov in ohranjanjem krajine. Dolenjska regija je kot turistična destinacija še zelo nerazvita, vendar z veliko potenciala. Neobremenjeni mladi s svežimi idejami bodo raziskali možnosti izboljšave trenutne turistične ponudbe in prepoznavnosti le-te ter sočasno pridobijo nove inovativne ideje za nove produkte. Razgibana in raznolika pokrajina z avtentičnimi vsebinami ponuja veliko bogastvo, vendar pa je v današnjih razmerah potrebno prisluhniti trendom in preseči pričakovanja gostov. Projekt bo vseboval obsežen raziskovalni del z anketo, ki bo zasnoval goste glede na zastavljene persone, s strani STA. Pomembno je razumeti potencialnega gosta, da lahko pripravimo ustrezne produkte. Velik del projekta bo namenjen skrbi za ohranjanje dediščine in avtentičnosti regije, ki je edinstvena in zanimiva. Poudarek bo na mladih, ki imajo doma dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem turističnih kmetijah, da nadaljujejo s tradicijo podjetniških vsebin z nadaljnjim razvojem lokalnih, avtentičnih in pristnih turističnih produktov. Za pripravo kvalitetnih vsebin in turističnih produktov bodo študenti raziskali primere dobrih praks v Sloveniji in tujini. Na podlagi raziskav bodo ob koncu projekta študenti širši javnosti predstavili ugotovitve in priložnosti za razvoj ter ohranjanje podeželja. Tukaj se tako povežejo lokalni turistični ponudnik Vesela doživetja, Matej Rifelj s.p., Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Mladi so tisti, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami in hotenjem gradili bodočnost slovenskega turizma, novih turističnih proizvodov in turističnih prostorov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju

Naziv projekta: Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju.


Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Partner: Varstveno delovni center Novo mesto
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec


Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.​

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Naziv projekta: Vloga vozlišča lokalne hrane, kot podpora turizmu

Naziv projekta: Vloga vozlišča lokalne hrane, kot podpora turizmu

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM
Partner: Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor

Kratka vsebina: Projekt je izjemno lokalno orientiran. V Mariboru obstaja osrednja tržnica na Lentu, ki predstavlja nekakšno vozlišče lokalne hrane in kamor zahajajo tudi turisti. Včasih je bilo tržnic v Mariboru bistveno več. A veliko ljudi pozabi, da ima Maribor več kot le eno tržnico in ena takšnih je mala tržnica na Dominkuševi, ki jo je leta 1958 zasnoval arhitekt Vlado Emeršič. Tako se je lokalna skupnost v mesecu aprilu 2018, v neposredni bližini sedeža zavoda MIITR, odločila za oživitev tržnice v Dominkuševi ulici v Mariboru. Prebivalci lokalne skupnosti imajo veliko spominov izpred dvajsetih let, kako je bilo na tej tržnici včasih živahno, polno kupcev in turistov. Oblikovala se je tudi neformalna skupina posameznikov »Skupina za malo tržnico«, ki jo sestavljajo okoliški prebivalci. In tako so se odločili, da je treba tržnico narediti privlačno širši množici in turistom ter obogatiti tudi ponudbo in med katerimi je tudi MIITR (prvi partner v projektu). Projekt se fokusira na dva pomembna vidika – lokalno proizvodnjo hrane in načrtovanje vozlišča (angl. food hub) ter podporo razvoju turizma, ki temelji na lokalnih pridelkih in izdelkih. Študenti bodo v projektu pregledali različne vidike dobavnih verig lokalne proizvodnje hrane in razmišljali o načrtovanju vozlišča, ki bo lokalnim prebivalcem omogočalo dostop do domačih pridelkov in izdelkov na primeru tržnice ter razmišljali o razvoju novih turističnih proizvodov in storitev, povezanih z vozliščem. Gre pa tudi za promocijo zdravega načina življenja in trajnostnega turizma. MIITR bo, kot aktivno sodelujoč pridobil svež pogled za oživitev lokalne skupnosti in morebitnega povečanja števila turistov. Poskušali bomo tudi identificirati dejavnike za povečanje ponudbe in večje število obiskovalcev, ob omejenih finančnih virih za promocijo. Posledično bo projekt ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje turistične ponudbe lokalnih proizvodov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

Naziv projekta: Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM
Partner: Svetovalno-izobraževalni inštitut ANTARES Maribor, zavod za izobraževanje odraslih

Kratka vsebina: Slovenija je z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –jasno opredelila nacionalni strateški cilj – zagotavljanje lokalno pridelane hrane s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov. Spodbujanje lokalno pridelane hrane ima vrsto pozitivnih učinkov: • varovanje okolja in zmanjšanje vplivov, zaradi skrajšanja dobavnih verig in logističnih poti • spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju • Izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja kakovostnejše hrane. Po drugi strani, pa je moč zaznati, da je tako pridelana hrana razvrednotena, kar je posledica poceni uvožene hrane. Prehrambene multinacionalke imajo tudi velike oglaševalske proračune in zelo dobro uspejo skriti ogromno vrzel, ki obstaja v kakovosti med njihovo hrano in nepredelano ali manj predelano lokalno hrano. Potrošniki imajo zaradi pomanjkanja informacij o načinu pridelave hrane in poreklu pogosto zmotne vtise o vrednosti hrane, ki jo dobijo za nizko ceno in se ne zavedajo, da v resnici zanjo plačujejo visoko ceno zaradi slabše hranilnosti in pešanja lastnega zdravja. Projekt se bo tako osredotočal na logistično-okoljsko pozitivne učinke trajnostne lokalne proizvodnje hrane, kjer bomo ovrednotili 1 lokalno pridelan proizvod iz vidika dobavnih verig in okoljskih vplivov, pri čemer bi radi upoštevali tudi pravne in ekonomske vidike, kar bo zagotavljalo celovit pristop. Osredotočali se bomo na proizvode, pridelane v Občini Starše, kjer ima sedež nevladna organizacija Antares Maribor. Nadalje bomo pri potencialnih potrošnikih preverili njihovo stopnjo znanja o lokalno pridelani hrani ter na osnovi pridobljenih podatkov pripravili izobraževalne vsebine za odrasle, da bodo pridobili nova znanja o logistiki, okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih lokalno pridelanih proizvodov, kar bo vplivalo tudi na spremembo vedenja in potrošniških navad.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot – Direkt s kmetije

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot – Direkt s kmetij

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Operacija je sofinancirana iz Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj (ESRR).

Vodilni partner in pobudnik operacije Mreže lokalnih ponudnikov je Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, kot aktivni partner in povezovalec v operaciji sodeluje KZ Krka z.o.o., kot informacijska in razvojna podpora sodeluje Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, aktivni partner pa je tudi Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanja krajine, naravne in kulturne dediščine – društvo Grmčani.

Operacija vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov – mrežo ponudnikov produktov podeželja in jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne (spletne) tržnice. Operacija podpira kreacijo novih podjetniških idej in modelov, npr. vzpostavitev skupnih predelovalnih obratov in sodelovanje v zelenih javnih naročilih.

Na območju LAS DBK bomo identificirali ponudnike prehrambnih in drugih izdelkov in storitev (npr. kovačija), značilnih za to področje, in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov. Za doseganje čim večje učinkovitosti in ekonomičnosti bo delovanje mreže podprto s spletnim portalom in mobilno aplikacijo, promocija mreže in ponudnikov pa se bo odvijala tudi v socialnih omrežjih in na spletu.

Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže ter njihovi aktualni ponudbi (virtualna tržnica) in njena promocija, ter obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Virtualna tržnica bo članom mreže omogočala samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa iskanje in pregled nad ponudbo. Virtualna tržnica bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo kupcem olajšalo pot do ponudnikov. Pomembno komponento operacije bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov.

Operacija bo vplivala na zmanjševanje brezposelnosti (eno novo delovno mesto) in večjo ekonomsko rast na območju LAS DBK z doseganjem naslednjih ciljev:

Nova delovna mesta,
Oblikovanje sodobno informacijsko podprte mreže ponudnikov za skupni nastop na trgu, izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije, ki bosta imela vlogo virtualne tržnice,
Ureditev več prodajnih mest in prodajnih polic v obstoječih trgovinah in s tem povečati lokalno samooskrbo znotraj urbanih središč,
Izvesti izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov.
Povečanje prodaje produktov podeželja in povečanje samooskrbe, ter osveščenost potrošnikov o pomenu samooskrbe, zlasti pri naslednjih ciljnih skupinah; manjši pridelovalci in ponudniki produktov (izdelkov in storitev) podeželja, predvsem mlajši prevzemniki, končni potrošniki.

Načrtovani rezultati operacije so:
– oblikovana mreža ponudnikov produktov podeželja in prodajnih mest, v kateri bo vsaj 30 ponudnikov in 10 prodajnih mest in ki bo podprta s spletnim portalom mreže ponudnikov in mobilno aplikacijo za potrošnike,
– usposobljeni partnerji v mreži ponudnikov/prodajnih mest (z vidika organizacije mreže in obvladovanja mobilne aplikacije),
– odprtje novega delovnega mesta.

projektni konzorcij:
Vodilni partner/upravičenec: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Partnerji: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Kmetijska zadruga Krka z.o.o., Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in
kulturne dediščine – Društvo Grmčani

Datum začetka operacije: 12.7.2017
Datum zaključka operacije: 31.12.2018

Višina celotnih stroškov operacije: 128.012,88 EUR z DDV.
Operacija je sofinancirana v skupni višini do 96.416,80 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine”, v okviru izvajanja prednostne naložbe “Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v SLO: https://www.eu-skladi.si/

 • By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
 • 28. maja 2024
 • No Comments

Odprta akademija za inovativni turizem

Projekt: Odprta akademija za inovativni turizem

Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK – Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum začetka: 7. 6. 2017
Datum zaključka: 31. 8. 2018

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen projekta Odprta akademija za inovativni turizem je priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti.

Predstavitveno gradivo

Promocijska brošura

Priročnik – Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem

Nosilec operacije/vodilni partner: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

Vodja projekta in kontaktna oseba:
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si

Povezava do spletne strani projekta

OPIS USTVARJALNIC
Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, bodo izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Skip to content