Cilji

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa upravljanje podeželja je usposobiti diplomanta za uspešno opravljanje dela na strokovnem področju in s tem uspešno vključitev v delovno okolje.


Splošne kompetence

Diplomant:
– je sposoben evidentirati problem in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v tehnološkem smislu ali procesu organizacije in vodenja,
– je zmožen obvladovanja standardnih razvojnih metod, postopkov in procesov,
– je usposobljen za kritično presojanje,
– je sposoben uporabe pridobljenega znanja v praksi v konkretnem delovnem procesu,
– je sposoben obvladovati razvoj in napredek,
– je avtonomen v strokovnem delu s področja krajine, regionalnega razvoja, podeželja in kmetijstva,
– pozna in razume socialne sisteme v poslovnem okolju,
– razvija komunikacijske spretnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem poslovnem okolju,
– uporablja strokoven tuj jezik v ustni in pisni obliki,
– je kooperativen, sposoben za timsko delo,
– je sposoben interdisciplinarnega povezovanja znanja,
– opravlja poklicne dejavnosti ob upoštevanju zakonodaje ter varovanja zdravja in okolja,
– spremlja in vodi potrebno dokumentacijo,
– je zavezan profesionalni etiki.

Zgoraj navedene splošne kompetence lahko združimo v tri skupine, in sicer:

a) instrumentalne kompetence, ki vključujejo:
– kognitivne zmožnosti, sposobnost razumevanja in uporabe idej in misli,
– metodološka usposobljenost za manipuliranje z okoljem: organiziranje časa in učnih strategij, sprejemanje odločitev, reševanje problemov,
– tehnološke spretnosti, povezane z uporabo tehnoloških naprav, računalniška,
– usposobljenost, sposobnost obvladovanja informacij,
– jezikovna usposobljenost, npr. ustno in pisno komuniciranje ali znanje tujega jezika.

b) medosebnostne kompetence kot so:
– zmožnosti posameznika, ki se nanašajo na sposobnost izražanja lastnih občutkov,
– sposobnost za kritiko in samokritiko,
– medosebnostne lastnosti, sposobnost sodelovanje in timskega dela.

c) sistemske kompetence:
– predpostavljajo kombinacijo razumevanja, dovzetnosti in znanja, ki posamezniku omogoča, da vidi povezavo med deli celote,
– sposobnost načrtovanja sprememb in izboljšanja sistemov in načrtovanja novih sistemov ipd.


Predmetnospecifične kompetence

Diplomant:
– upravlja s krajino ob skrbi za varovanje okolja ob upoštevanju predpisane zakonodaje,
– gospodari z gozdom glede na zahteve gozda za trajnosten razvoj,
– gospodari s kmetijskim prostorom ob upoštevanju varovanja narave,
– načrtuje urbanizacijo na podeželju v skladu z značilnostmi pokrajine,
– oblikuje naravne in gojene parke v krajini v skladu z ekologijo pokrajine,
– vodi rejo živine in rastlinsko pridelavo ob sočasnem varovanju okolja,
– kmetuje v omejenih pridelovalnih pogojih,
– skrbi za urejanje in obnovo vasi,
– je sposoben razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja ved upravljanja podeželja,
– izbere in preveri poslovno idejo ter jo uvede v podeželski prostor ob sočasnih marketinških in organizacijskih aktivnostih,
– je sposoben uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za potrebe poklicnega delovanja,
– pozna in razume institucionalne okvire dela (zakonodajo),
– je usposobljen za organiziranje in vodenje oddelka ali skupine,
– strokovno komunicira z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenca, strokovnjaki, politiki, ipd.),
– razumljivo prenaša strokovna znanja med uporabnike znanj,
– pozna in razume utemeljitve in razvoja temeljne stroke,
– rešuje konkretne delovne probleme z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
– koherentno obvlada temeljno znanje, povezuje znanja z različnih področij in aplikacije,
– umešča nove informacije in interpretacije v kontekst temeljne discipline (stroke),
– razume splošne strukture temeljne discipline (stroke) ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
– razvija veščine in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju.

Skip to content