Splošno o strokovni praksi

VŠ Grm Novo mesto svojo aplikativno naravananost, torej učenje za kariero v najvišji možni meri uresničuje preko predmetov Strokovna praksa I in Strokovna praksa II, ki sta obvezna predmeta v 2. letniku visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Upravljanje podeželja. Skupaj ta dva predmeta prinašata najvišjo obremenitev študentov v drugem letniku (20 ECTS), iz česar izhaja njihova pomembnost znotraj študijskega programa.

Ker je VŠ Grm Novo mesto naravnana k individualnemu pristopu do študentov, vodstvo VŠ Grm Novo mesto in nosilec strokovne prakse s študenti tekom študija opravi več razgovorov z namenom, da se skupaj s posameznim študentom identificira primernega izvajalca strokovne prakse (študent lahko strokovno prakso opravlja tudi pri več delodajalcih).

Opis
Strokovna praksa 1 in Strokovna praksa 2 skupaj obsegata 500 ur samostojnega dela študenta in potekata v 2 delih. 1. del poteka v delovnem procesu izvajalca strokovne prakse (gospodarska ali negospodarska organizacija, javni zavod ali kmetija, v kateri študent opravlja strokovno prakso) skladno s program, 2. del študent posveti izdelavi Poročila o izvedbi strokovne prakse in ostalim obveznostim, ki jih določi nosilec (visokošolski učitelj na VŠ Grm Novo mesto, ki je skupaj z mentorjem pri izvajalcu strokovne prakse odgovoren za vodenje, usmerjanje in animiranje študenta) strokovne prakse.

Cilji strokovne prakse so:
– razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc, povezanih z izbranimi izbirnimi predmeti študenta,
– spoznavanje značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela,
– usposabljanje za vodenje dokumentacije in poročanje,
– spoštovanje moralno etičnih vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev,
– ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za študenta,
– izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve,
– pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin,
– ustvarjanje mreže poslovnih stikov,
– dvig prepoznavnosti študenta in VŠ Grm Novo mesto med izvajalci strokovne prakse,
– vzpostavitev sodelovanja z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti,
– prenos teoretičnih spoznanj v prakso.

Dejavnosti študenta
Študent:
– se mora udeležiti srečanja, ki ga izvede nosilec strokovne prakse na temo strokovne prakse;
– mora samostojno pristopiti k organizaciji in iskati možnosti za opravljanje strokovne prakse. Glede tega se lahko posvetuje tudi z nosilcem strokovne prakse in drugimi strokovnimi službami oz. visokošolskimi učitelji in/ali študenti na VŠ Grm Novo mesto;
– pridobi vsa navodila za izvajanje strokovne prakse na spletnih straneh VŠ Grm Novo mesto in/ali pri nosilcu strokovne prakse;
– z nosilcem strokovne prakse opredelita posameznikove cilje, želje in možnosti glede opravljanja strokovne prakse;
– mora oddati prijavo na strokovno prakso nosilcu strokovne prakse vsaj 14 dni pred načrtovanim začetkom strokovne prakse. Študent mora dostaviti podpisano tripartitno pogodbo najkasneje 3 dni pred začetkom strokovne prakse.

Sporazumi o izvajanju strokovne prakse
Za namen izvajanja strokovne prakse podpisuje sporazume o izvajanju strokovne prakse študentov Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Šola ima podpisane okvirne sporazume z več organizacijami, zavodi oziroma podjetji.

Pravilniki/akti
Učni načrt Strokovna praksa 1
Učni načrt Strokovna praksa 2
Pravilnik o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto
Navodila za opravljanje strokovne prakse
Navodila za pripravo poročila o izvedbi strokovne prakse

Obrazci
Sporazum o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto
Pogodba o strokovni praksi študenta
Prijava na strokovno prakso
Evidenčni list
Poročilo mentorja strokovne prakse
Poročilo nosilca strokovne prakse
Anketa za študenta
Anketa za mentorja

Učilna okusov

Da lahko šola sledi željam in potrebam študentov po razvoju poklicnih kompetenc v okviru strokovne prakse razvija lastno infrastrukturo, kar predstavlja Poslovna enota Učilna okusov. Študentje lahko v tej enoti, ki je locirana v Ljubljani pridobijo kompetence s področja logistike, prodaje in trženja lokalnih pridelkov in izdelkov, pa tudi s področja managementa in upravljanja poslovne entitete.

Ob tem VŠ Grm Novo mesto stalno izboljšuje stike z organizacijami zlasti v lokalnem, državnem kot tudi mednarodnem nivoju.

Skip to content