• By david
  • 16. aprila 2024
  • No Comments

Revija JLG

Izdaje:


Revija 2023

Journal of Landscape Governance 2023

Kazalo/Table of Contents
Možnost sočasne rabe entomopatogenih gliv Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill in antagonističnih gliv Trichoderma spp./ Possibility of Simultaneous use of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. And Antagonistic Fungi Trichoderma spp.
Petra Jeršin
6-20
Učitelj angleščine in jezik stroke/English Teacher and Language of Profession
Alenka Divjak
21-32 
Brezpilotna zračna plovila in digitalizacija v moderni kmetijski in kmetijsko-prehrambeni industriji/ Unmanned Aerial Vehicles and Digitalization in the Modern Agricultural and Agro-food Industry
Nejc Podkoritnik, Andrej Lisec
33-52 
Zelena delovna mesta: priložnosti območja LAS Dolenjska in Bela krajina/Green Jobs: Opportunities in LAS Dolenjska and Bela Krajina Region 
Tjaša Marolt, Lea-Marija Colarič-Jakše
53-79
Preglednice in prehrana: Dvojna študija o vodenju evidenc v šoli jahanja in prehrani konj/Tables and Diet: Double Study of Lists in Riding School and Horse Feeding
Lučka Peterlin, Zala Legan
80-98


Revija 2022

Journal of Landscape Governance 2022

Kazalo/Table of Contents
Kako prispevati k rodnosti rastlin v sušnem obdobju: Pregled (ne)trajnostnih rešitev
Mojca Kogovšek, Metka Kogovšek
1-30
Vpliv zelenega dogovora na delovanje Evropske unije in turizem
Denisa Sviečková
31-50
Ekovasi prispevajo h krepitvi trajnostnega razvoja v prostoru
Manca Kavšček, Marija Turnšek Mikačić
51-63
Turizem in varnost potovanj v Južno Korejo
Samuel Hlaváč
64-83


Revija 2021

Journal of Landscape Governance 2021

Kazalo/Table of Contents
Samooskrbnost in prehranska varnost
Julija Lazar
3-18
Okvir za združitve v prehrambenem sektorju s poudarkom na finančnih indikatorjih: primer Hrvaške
Bruno Štimac, Vito Bobek, Tatjana Horvat
19-36
COVID-19: zasvojenost z internetom in “infodemija” v pandemiji
Francesco Baroni
37-50
Doživetja v gozdnem prostoru s trajnostno noto
Niko Laznik, Lea-Marija Colarič-Jakše
51-83


Revija 2020

Journal of Landscape Governance 2020

Kazalo/Table of Contents
Hrana in vino kot gradnika za lokalna, sezonska in butična doživetja ter vloga sommelierjev pri povezovanju gostinske turistične in kmetijske dejavnosti
Lea-Marija Colarič-Jakše, Julij Nemanič
5-30
Celostni pristop k upravljanju zemljišč na podeželju
Sašo Obolnar, Marija Turnšek-Mikačić
31-46
Izvor slovenske donacijske identitete
Uroš Pinterič
47-54
Postavitev vetrne elektrarne na manjši kmetiji
Dejan Sladič, Marija Turnšek-Mikačić
55-66
Atila – bič božji in pasjeglavi sin
Alenka Divjak
67-82


Revija 2019

Journal of Landscape Governance 2019

Kazalo/Table of Contents
Kako zmanjšati žveplo v vinu ali kakšne so alternativne rešitve?
Julij Nemanič
5-19
Dejavniki nakupne namere za ekološko hrano: Empirična preverba
Mojca Kogovšek, Metka Kogovšek
21-36
Pomen povezovanja, inovativnosti in vloga lokalnih deležnikov pri razvoju butičnega turizma
Katja Keržič, Lea-Marija Colarič-Jakše
37-52
Pasjeglavci v slovenskem ljudskem izročilu: Ljudožerstvo in verski fanatizem
Alenka Divjak
53-64
Možne metode organizacije logistike v kmetijstvu
Sašo Murtič, Ingrid Franko Uhernik
65-81


Revija 2018

Journal of Landscape Governance 2018


Kazalo/Table of Contents
Potencialno nevarni elementi v zemljinah (PTE) in njihovo reševanje skozi različne ekoremediacijske postopke v praksi (utemeljeno na primeru Zasavja
Davorin Žnidarič
3-16
Vplivi integracijskih procesov v EU na okolje in posledično na prostorsko in prometno načrtovanje
Beti Godnič, Robert Vodopivec
17-28
Upravljanje narodne dediščine med makro interesi, pravnimi omejitvami in (ne)odgovornostjo države: ohranjanje slovenske grajske dediščine
Uroš Pinterič
29-42
Argonavtska legenda: njeno mesto v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 in v Strateških smernicah kulturnega turizma v Ljubljani (2017-2020)
Alenka Divjak
43-54
Analiza nesreč s traktorji v zadnjih 21-ih letih
Franc Brcar, Lea-Marija Colarič-Jakše
55-62
Coaching kot orodje facilitacije pri učenju
Marija Turnšek Mikačić
63-69


Revija 2017

Journal of Landscape Governance 2017

Kazalo/Table of Contents

Analiza stanja vinogradništva in vinarstva Slovenije
Julij Nemanič
5-16
Alternativne prehranske mreže in ekološko kmetijstvo v podatkovnih zbirkah
Meta Vidiček
7-32
Kmet kot lokalni pridelovalec hrane na avstrijskem Koroškem
Katja Žagar
33-42
Sv. Amalberga iz Genta (ca. 741 – † 10. julij 772) in njen gosji čudež v Goscelinovi Vita sanctae Amalbergae virginis
Alenka Divjak
43-56
Mehki pristop določanja trajnostnega energetskega indeksa pri uporabi biomase
Meta Vidiček, Matija Vidiček, Janez Usenik
57-66
Reorganizacija proizvodnega procesa pridobivanja lesne biomase v slovenskem podjetju
Tadeja Kuhar Osterman, Marjan Senegačnik
67-78
Oreh kot sadno drevo in kulinarična posebnost Velikega Orehka
Tatjana Ravnih, Anton Goršin
79-86


Revija 2016

Journal of Landscape Governance 2016

Kazalo/Table of Contents
Polje, kdo bo tebe ljubil?
Marjan Ravbar
5-18
Kdo promovira slovenske prehranske izdelke?
Jože Podgoršek
19-34
Mehka logika v upravljanju podeželja
Janez Usenik
35-48
Funkcionalni in numerični odziv
Tit Turnšek
49-64
Nova karierna pogodba ni sporazum s podjetjem, temveč je sporazum s seboj in svojim delom
Marija Turnšek Mikačić
65-76
Korporativna varnost v slovenskem turizmu
Sebastjan Repnik, Janez Mekinc
77-94

Lepo vabljeni k pisanju in oddaji prispevkov/člankov za naslednje številke. Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si.


Nekaj navodil za pisanje
Prispevki naj bodo s tematiko oz. s področij delovanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Agrarna ekonomika, Človeški viri, Ekonomika, Energetika, Fiziologija rastlin z genetiko, Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijska in gozdarska tehnika, Kvantitativne metode, Logistika, Pravo, Rastlinska pridelava, Tla in varstvo okolja, Trženje, Turizem, Upravljanje podeželja, Urbanizem in regionalno načrtovanje, Živilska tehnologija, Živinoreja).

Dolžina prispevka naj bo do največ 32.000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo številko revije sprejemamo do 10. septembra 2017, članke prispele po tem datumu, bomo uvrstili v naslednje elektronske številke. Prispevke pošljite elektronsko na naslov e-pošte jlg@vsgrm.unm.si.

Jezik objave strokovnega oz. znanstvenega prispevka naj bo izključno angleški ali slovenski. V primeru angleškega prispevka so izvleček in ključne besede tudi v slovenskem jeziku in obratno. Edina dovoljena sprotna opomba je na 1. strani prispevka spodaj, kjer navedemo podatke o avtorju in njegov strokovni/znanstveni naziv in pa ustrezno označimo avtorja, ki bo na voljo za komunikacijo s člani uredniškega odbora (t.i. ‘corresponding author’).

Priloženo imate predlogo z nastavitvami, ki jo uporabite za vaš članek. Priporočamo, da oblikujete naslednja poglavja:
– Uvod, ki vključuje pregled literature,
– Zasnova poskusa ali Razvoj modela ali Material in metode,
– Rezultati,
– Razprava,
– Zaključek ter
– Reference, ki so navedene po APA standardih in po abecednem vrstnem redu. Podrobnosti o navajanju literature se nahajajo v nedavno sprejetih Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih na VŠ Grm Novo mesto. Le-ta naj bodo osnova za navajanje različnih referenc.

Tabele in slike naj bodo smiselno umeščene že med samim besedilom. V kolikor je objavljen članek, ki je bil posredno financiran (npr. raziskava, poskus …), avtor za zaključkom in pred referencami le-to navede. Za referencami so lahko prisotne tudi razlage za posamezne okrajšave

Po uspešni recenziji (po obrazcu, ki je pripravljen za recenzente) in pred samim tehničnim urejanjem prispevka avtor prispevka poda podpisano izjavo, da ni objavil tega dela in podatkov še nikjer drugje in da se odpoveduje avtorskim pravicam (obrazec prejmete avtorji v podpis po potrditvi recenzentov in pred dokončno ureditvijo in postavitvijo vašega prispevka).

Verjamemo, da bomo z vašim sodelovanjem z leti dorasli v uspešno revijo, ki se bo lahko postavila v bok ostalim na tem področju, zato soustvarjajte z nami in napišite strokovni ali znanstveni prispevek (članek, recenzijo) že letos. Veselimo se vašega odziva na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si

Uredniški odbor:
Assist. Prof. Bevk Danilo; National institute of biology; Slovenia
Assist. Prof. Dr. Colarič-Jakše Lea-Marija; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Dr. Colarič Bajc Mateja, Senior Lecturer; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Prof. Dr. Grgič Ivo; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Iancu Diana-Camelia; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assoc. Prof. Dr. Juknevičiene Vita; Siauliai, University, Lithuania
Prof. Dr. Lah Turnšek Tamara; National institute of biology; Slovenia
Assist. Prof. Dr. Popa Florin Marius; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assist. Prof. Dr. Turnšek Tit; Faculty of organisation studies, Slovenia
Prof. Dr. Pinterič Uroš; Alexander Dubček University in Trenčin, Slovakia
Assoc. Prof. Dr. Ventsislavova Georgieva Daniela; Ph.D. International business school – Botevgrad, Bulgaria

Priloga: Predloga za pisanje (JLG-TEMPLATE, spodaj)

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja

Komisija za založniško dejavnost in uredniški odbor revije Journal of Landscape Governance
doc. dr. Alenka Divjak

Skip to content