Icon bars
Članek
Katalog dokumentov
Objavljeno Mar 01, 2023

Interni akti
- Statut samostojnega javnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
- Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (NOVO, 16.10.2020)
- Točkovalnik
- Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanju kakovosti
- Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
- Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi (NOVO 16. 10. 2020)
- Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del (NOVO 11. 9. 2019)
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o založniški dejavnosti
- Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih
- Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, priloga: Diploma
- Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti
- Pravilnik o delovanju Alumni kluba
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti
- Pravilnik o izvajanju strokovne prakse
- Pravilnik za občane, Obrazec prijava občan
- Pravilnik o tutorstvu
- Pravilnik o študentih s posebnim statusom
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti VŠ GRM Novo mesto
- Pravilnik štipendijskega sklada Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
- Pravilnik Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto o prodaji blaga in storitev na trgu

Obrazci
- 003_Prijavnica za preverjanje znanja
- 009_Prošnja za priznavanje izpita
- 011_Prijava teme diplomske / magistrske naloge
- 012_Prošnja za priznavanje strokovne prakse
- 036_Izbirni predmet 2. letnik
- 037_Izbirni moduli in predmet 3. letnik
- 039_Pregled in oddaja diplomske / magistrske naloge
- 041_Prošnja za podaljšanje teme diplomske / magistrske naloge
- 054_Prošnja za vpis v višji letnik ob neizpolnjevanju pogojev
- 055_Prijava na strokovno prakso
- 056_Evidenčni list strokovna praksa
- 057_Poročilo mentorja strokovne prakse
- 059_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - študent
- 060_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - mentor

Strateški in programski dokumenti
- Strateški načrt 2023-2028
- Strateški načrt 2018-2022
- Politika odličnosti VŠ Grm Novo mesto - poslanstvo, vizija, vrednote, strateške usmeritve in slogan

- Poročilo o delu 2020/2021
- Poročilo o delu 2019/2020
- Poročilo o delu 2018/2019
- Poročilo o delu 2017/2018
- Poročilo o delu 2016/2017
- Poročilo o delu 2015/2016
- Poročilo o delu 2014/2015
- Poročilo o delu 2013/2014
- Poročilo o delu 2012/2013

- Letni delovni načrt 2021/2022
- Letni delovni načrt 2020/2021
- Letni delovni načrt 2019/2020
- Letni delovni načrt 2018/2019
- Letni delovni načrt 2017/2018
- Letni delovni načrt 2016/2017
- Letni delovni načrt 2015/2016
- Letni delovni načrt 2014/2015
- Letni delovni načrt 2013/2014


- Poročilo o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2012-2018
- Poročilo o razvoju knjižnične dejavnosti

Katalog informacij javnega značaja
- Katalog informacij javnega značaja

Cenik
- Cenik

#cenik #dokumenti #grmnovomesto #InterniAkt #InterniAkti #katalog #obrazci #ProgramskiDokumenti #strateškiDokumenti #visokasolagrm