Članek
Katalog dokumentov
Objavljeno Mar 01, 2023

INTERNI AKTI

Statut
Statut samostojnega javnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Zaposleni
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (1.6.2023)
Točkovalnik

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest

Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti

Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti

Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti

Pravilnik o delovnem času

Kakovost
Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanju kakovosti

Knjižnica

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Študenti
Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti

Pravilnik o preverjanju in ocenjavanju znanja študentov
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
Pravilnik o študentski izkaznici

Pravilnik o izvajanju strokovne prakse
Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik o tutorstvu

Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, priloga: Diploma

Pravilnik o delovanju Alumni kluba

Pravilnik štipendijskega sklada

Pravilnik za občane

Erasmus

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih

Varovanje podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Založništvo

Pravilnik o založniški dejavnosti (1.6.2023)


Spodbujanje ustvarjalnosti
Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti

Razno
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

OBRAZCI
003_Prijavnica za preverjanje znanja
009_Prošnja za priznavanje izpita
011_Prijava teme diplomske / magistrske naloge
012_Prošnja za priznavanje strokovne prakse
036_Izbirni predmet 2. letnik
037_Izbirni moduli in predmet 3. letnik
039_Pregled in oddaja diplomske / magistrske naloge
041_Prošnja za podaljšanje teme diplomske / magistrske naloge
054_Prošnja za vpis v višji letnik ob neizpolnjevanju pogojev
055_Prijava na strokovno prakso
056_Evidenčni list strokovna praksa
057_Poročilo mentorja strokovne prakse
059_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - študent
060_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - mentor

Obrazec prijava občan

STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI
Strateški načrt 2023-2028
Strateški načrt 2018-2022


Politika odličnosti VŠ Grm Novo mesto - poslanstvo, vizija, vrednote, strateške usmeritve in slogan

Poročilo o delu 2021/2022
Poročilo o delu 2020/2021
Poročilo o delu 2019/2020

Letni delovni načrt 2021/2022
Letni delovni načrt 2020/2021
Letni delovni načrt 2019/2020

Poročilo o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2012-2018
Poročilo o razvoju knjižnične dejavnosti

Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja

Cenik
Cenik

#cenik #dokumenti #grmnovomesto #InterniAkt #InterniAkti #katalog #obrazci #ProgramskiDokumenti #strateškiDokumenti #visokasolagrm
Statut VŠ GRM NM-potrjen-24.3.2022-objava v Ur.l.RS-15.4.2022 VS GRM - SA003 - 04 - MERILA ZA IZVOLITEV- 16-10-2020 Točkovalnik VS GRM - SA004 - 03 - Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanju kakovosti VS GRM - SA006 - Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti VS GRM - SA007 - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov VS GRM - SA008 - 01 - Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroskov VS GRM - SA009 - 01 - Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov VS GRM - SA010 - 08 - Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi_podpis VS GRM - SA014 - 03 Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na VŠ GRM_11.9.2019 VS GRM - SA011 - Pravilnik o študentski izkaznici VS GRM - SA012 - Pravilnik o založniški dejavnosti VS GRM - SA013 - Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih - potrjen 2.9.2015 VS GRM - SA015 - Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju VS GRM - SA016 - Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti VS GRM - SA017 - Pravilnik o delovanju Alumni kluba VS GRM - SA018 - Akt o organiziranosti in sistemizaciji VS GRM - SA019 - Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti VS GRM - SA020 - Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti VS GRM - SA021 - Pravilnik o izvajanju strokovne prakse VS GRM - SA022 - Pravilnik za občane VS_GRM_Prijava občan VS GRM - SA023 - Pravilnik o tutorstvu VS GRM - SA024 - Pravilnik o študentih s posebnim statusom VS GRM - SA025 - Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti VS GRM - SA026 - Pravilnik štipendijskega sklada VŠ GRM-podpisan VS GRM - SA027 - 01 - Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu VS-GRM-003-02 PRIJAVNICA-ZA-PREVERJANJE-ZNANJA VS-GRM-009-03 PROSNJA-ZA-PRIZNANJE-IZPITA VS-GRM-011-02 PRIJAVA-DIPLOMSKE-MAGISTRSKE-NALOGE VS-GRM-012-01 PROSNJA-ZA-PRIZNAVANJE-DELOVNE-PRAKSE VS-GRM-036-02 OBRAZEC-IZBIRNI-PREDMET-2.LETNIK VS-GRM-037-02 OBRAZEC-IZBIRNI-MODULI IN IZBIRNI PREDMET-3.LETNIK VS-GRM-039-02 PREGLED-IN-ODDAJA-DIPLOMSKE-MAGISTRSKE-NALOGE VS-GRM-041-02 PROŠNJA-ZA-PODALJŠANJE-TEME-DIPLOMSKE-MAGISTRSKE-NALOGE VS-GRM-054-01 PROSNJA-ZA-POGOJNI-VPIS-VŠ-GRM-NM VS-GRM-055-01 PRIJAVA-NA-STROKOVNO-PRAKSO VS-GRM-056-01 EVIDENČNI-LIST-STR-PRAKSA VS-GRM-057-01 POROČILO-MENTORJA-STROKOVNE-PRAKSE VS-GRM-059-01 ANKETA-ŠTUDENT-STROK-PRAKSA VS-GRM-060-01 ANKETA-MENTOR-STROK-PRAKSA VS GRM - Strateški načrt 2023_2028 VS GRM - Strateški načrt 2018_2023 VS_GRM_POLITIKAODLIČNOSTI VS_GRM_Letno poročilo o delu_2020-2021 VS_GRM_Letno poročilo o delu_2019-2020 VS_GRM_LDN_2019_2020 VS GRM - LDN_2017-2018 VS_GRM_LDN_2018_2019_sprejeto VS GRM - LDN_2016_2017 VS_GRM_Letno poročilo o delu_2018_2019 VS_GRM_Letno poročilo o delu_2017_2018_sprejeto VS GRM - POROČILO-2016_2017 VS GRM - POROČILO_2015-2016 VS GRM - POROČILO_2014-2015 VS GRM - POROČILO_2013-2014 VS GRM - POROČILO_2012-2013 Letni delovni načrt VŠ GRM 2021-2022 VS_GRM_LDN_2020-2021 VS_GRM_LDN_2019_2020 VS GRM - LDN_2015-2016 VS GRM - LDN_2014-2015 VS GRM - LDN_2013-2014 VS_GRM_POROCILO_O_ZSR_DELU VS_GRM_POROCILO_O_RAZVOJU_KNJIZNICNE_DEJAVNOSTI VS GRM - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VS GRM_03 Poročilo o delu 2021/2022 Pravilnik o založniški dejavnosti.pdf Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.pdf Pravilnik o tutorstvu Pravilnik o preverjanju znanja in ocenjevanju študentov Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Pravilnik o delovnem času