Članek
Katalog dokumentov
Objavljeno Mar 01, 2023

INTERNI AKTI

Statut
Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 4/2024)

Poslovniki o delu

Poslovnik o delu Upravnega odbora Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Poslovnik o delu Akademskega zbora Visoke šole za upravljanju podeželja Grm Novo mesto

Poslovnik o delu Senata Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Zaposleni
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (1.6.2023)
Točkovalnik

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest

Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti

Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti

Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti

Pravilnik o delovnem času

Kakovost
Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanju kakovosti

Knjižnica

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Študenti
Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti

Pravilnik o preverjanju in ocenjavanju znanja študentov
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik o tutorstvu

Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, priloga: Diploma

Pravilnik o delovanju Alumni kluba

Pravilnik štipendijskega sklada

Pravilnik za občane

Ocenjevalna lestvica

Erasmus

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih

Varovanje podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Založništvo

Pravilnik o založniški dejavnosti (1.6.2023)


Spodbujanje ustvarjalnosti
Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti

Razno
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

OBRAZCI
003_Prijavnica za preverjanje znanja
009_Prošnja za priznavanje izpita
011_Prijava teme diplomske / magistrske naloge
012_Prošnja za priznavanje strokovne prakse
039_Pregled in oddaja diplomske / magistrske naloge
041_Prošnja za podaljšanje teme diplomske / magistrske naloge
054_Prošnja za vpis v višji letnik ob neizpolnjevanju pogojev
055_Prijava na strokovno prakso
056_Evidenčni list strokovna praksa
057_Poročilo mentorja strokovne prakse
059_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - študent
060_Anketni vprašalnik o strokovni praksi - mentor

Obrazec prijava občan

STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI
Strateški načrt 2023-2028
Strateški načrt 2018-2022


Politika odličnosti VŠ Grm Novo mesto - poslanstvo, vizija, vrednote, strateške usmeritve in slogan

Poročilo o delu za leto 2023 - v pripravi

Poročilo o delu 2021/2022
Poročilo o delu 2020/2021
Poročilo o delu 2019/2020

Letni program dela za leto 2024

Letni program dela za leto 2023
Letni delovni načrt 2021/2022
Letni delovni načrt 2020/2021
Letni delovni načrt 2019/2020

Poročilo o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2012-2018
Poročilo o razvoju knjižnične dejavnosti

Katalog informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja

Cenik
Cenik

#cenik #dokumenti #grmnovomesto #InterniAkt #InterniAkti #katalog #obrazci #ProgramskiDokumenti #strateškiDokumenti #visokasolagrm