Članek
Politika odličnosti
Objavljeno Mar 01, 2023

Poslanstvo
Usposabljati odličen kader za področja, ki zagotavljajo trajnostno rabo podeželja kot prostora in preko razvojno raziskovalnih in aplikativnih sodelovanj z okoljem skrbeti za razvojne aktivnosti na podeželskem prostoru.

Vizija
Postati stičišče različnih javnih in zasebnih inštitucij iz Slovenije in EU za razvoj vsebin urejanja podeželja in trajnostne rabe naravnih virov ter s tem postati najboljši varuhi podeželskega prostora, prehranske varnosti, poseljenosti podeželja in narave.

Vrednote
Kredibilnost, etičnost in transparentnost:
Razvijamo pošten odnos v medsebojnih odnosih, odnosih do študentov in v odnosu do našega okolja, v katerem bivamo in delamo.

Delo:
Študentom in sodelavcem predstavljamo delo kot vrednota, s katero vsakdo gradi skupno in individualno blaginjo ter razvija svojega duha.

Družbena odgovornost za trajnostni razvoj:
Sodelavci in študentje razvijajo odgovoren odnos do inštitucije, do področja svojega delovanja in do slovenskega podeželja z namenom zagotavljanja dobrobiti študentov, zaposlenih in družbe kot celote.

Ustvarjalnost:
Spodbujamo razvoj novega znanja in intelektualne (samo)refleksije, spodbujamo iskanje inovativnih rešitev v okolju našega skupnega in individualnega delovanja.

Pripadnost:
Spodbujamo pripadnost zaposlenih in študentov inštituciji, našim skupnim ciljem in okolju, kjer delujemo.

Dostopnost:
Spodbujamo sodelavce in študente k medsebojni komunikaciji, premagovanju statusnih ovir med nami in razvoju inovativne komunikacije.

Akademska svoboda:
Smo politično, versko, rasno in narodnostno neodvisna inštitucija, ki spodbuja strpnost v družbi in sledi predvsem strokovnim ciljem.

Akademska odličnost:
Razvijamo akademsko odličnost pri izvajanju visokošolske dejavnosti in poslovno odličnost pri izvajanju poslovnih funkcij.

Zaposljivost diplomantov:
Skrbimo za razvoj kompetenc diplomantov, ki jim omogočajo kvalitetne zaposlitve in razvoj osebne kariere.
Humanizem, odprta družba, človekove pravice in enake možnosti:
Spodbujamo vrednote strpnosti, svobodo človeka in odgovornost za šibkejše v človeški družbi.

Strateške usmeritve
Odličnost pedagoškega dela
Odličnost aplikativnega raziskovalnega dela
Zadovoljstvo zaposlenih
Zadovoljstvo študentov
Zadovoljstvo odjemalcev naših storitev
Utrjevanje in prepoznavnost v okolju
Razvoj novih poklicev kot odgovor na spreminjajoče se potrebe

Slogan
S tradicijo v napredno podeželje!#grmnovomesto #PolitikaOdločnosti #visokasolagrm