Članek
2. letnik
Objavljeno Mar 01, 2023

UČNI NAČRTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE UPRAVLJANJE PODEŽELJA (VS) / Course Syllabus Study Programme Landscape Management


2. LETNIK / Year 2

Obvezni predmeti / Compulsory study units
Fiziologija in prehrana rastlin/Plant physiology and nutrition
Upravljanje z divjadjo in gozdom/Wildlife and forest management
Strokovna praksa 1/Professional practice 1
Agroživilska kemija/Agri-food chemistry
Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja/Spatial and urban planning of the countryside
Urejanje kmetijskih zemljišč/Management of agricultural land
Strokovna praksa 2/Professional practice 2

Izbirni predmeti / Elective study units

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 1 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 1; Student selects an elective study unit from the list:
Pridelovanje poljščin in vrtnin/Crop and vegetable production
Sadjarstvo in vinogradništvo/Fruit growing and viticulture

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 2; Student selects an elective study unit from the list:
Turizem na podeželju/Rural tourism
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju/Additional and complementary activities in rural areas

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 3 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama / Elective study units 3; Student selects an elective study unit from the list:
Vinarstvo/Winemaking
Kultura in način prehranjevanja/The culture and ways of nutrition

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V 3. LETNIK
Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika (tudi morebitne diferencialne izpite) in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika ter opraviti vse obveznosti Strokovne prakse.

VŠ Grm Novo mesto lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:
- se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik
- iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra
- študentka v času študija rodi.


IZVEDBA IZBIRNIH PREDMETOV V 2. LETNIKU V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024
Izbirni predmet 1 (zimski semester): Pridelovanje poljščin in vrtnin
Izbirni predmet 2 (zimski semester): Turizem na podeželju
Izbirni predmet 3 (poletni semester): Kultura in način prehranjevanja

#grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #Študij #visokasolagrm