Članek
Študijski program
Objavljeno Mar 01, 2023

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, ki bo tudi v študijskem letu 2023/2024 izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje podeželja.


Splošni podatki o študijskem programu
Program je izrazito interdisciplinaren in ga ni mogoče opredeliti zgolj z enim študijskim področjem, saj so v njem zastopane družboslovne (poslovne) vede (organizacija, poslovanje, podjetništvo, marketing, ekonomika), naravoslovne vede (ekologija, živo okolje), varstvo okolja (upravljanje s kmetijskim in gozdarskim prostorom, varovanje okolja), vede s področja urejanja krajine in podeželja, regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.


Cilji programa
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa upravljanje podeželja je usposobiti diplomanta za uspešno opravljanje dela na strokovnem področju in s tem uspešno vključitev v delovno okolje.


Splošne kompetence diplomanta
- je sposoben evidentirati problem in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v tehnološkem smislu ali procesu organizacije in vodenja,
- je zmožen obvladovanja standardnih razvojnih metod, postopkov in procesov,
- je usposobljen za kritično presojanje,
- je sposoben uporabe pridobljenega znanja v praksi v konkretnem delovnem procesu,
- je sposoben obvladovati razvoj in napredek,
- je avtonomen v strokovnem delu s področja krajine, regionalnega razvoja, podeželja in kmetijstva,
- pozna in razume socialne sisteme v poslovnem okolju,
- razvija komunikacijske spretnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem poslovnem okolju,
- uporablja strokoven tuj jezik v ustni in pisni obliki,
- je kooperativen, sposoben za timsko delo,
- je sposoben interdisciplinarnega povezovanja znanja,
- opravlja poklicne dejavnosti ob upoštevanju zakonodaje ter varovanja zdravja in okolja,
- spremlja in vodi potrebno dokumentacijo,
- je zavezan profesionalni etiki.

Zgoraj navedene splošne kompetence lahko združimo v tri skupine, in sicer:
a) instrumentalne kompetence, ki vključujejo:
- kognitivne zmožnosti, sposobnost razumevanja in uporabe idej in misli
- metodološka usposobljenost za manipuliranje z okoljem: organiziranje časa in učnih strategij, sprejemanje odločitev, reševanje problemov
- tehnološke spretnosti, povezane z uporabo tehnoloških naprav, računalniška
- usposobljenost, sposobnost obvladovanja informacij
- jezikovna usposobljenost, npr. ustno in pisno komuniciranje ali znanje tujega jezika
b) medosebnostne kompetence: zmožnosti posameznika, ki se nanašajo na sposobnost
izražanja lastnih občutkov, sposobnost za kritiko in samokritiko, medosebnostne
lastnosti, sposobnost sodelovanje in timskega dela
c) sistemske kompetence: predpostavljajo kombinacijo razumevanja, dovzetnosti in
znanja, ki posamezniku omogoča, da vidi povezavo med deli celote, sposobnost
načrtovanja sprememb in izboljšanja sistemov in načrtovanja novih sistemov ipd.


Predmetnospecifične kompetence:
- upravlja s krajino ob skrbi za varovanje okolja ob upoštevanju predpisane zakonodaje,
- gospodari z gozdom glede na zahteve gozda za trajnosten razvoj,
- gospodari s kmetijskim prostorom ob upoštevanju varovanja narave,
- načrtuje urbanizacijo na podeželju v skladu z značilnostmi pokrajine,
- oblikuje naravne in gojene parke v krajini v skladu z ekologijo pokrajine,
- vodi rejo živine in rastlinsko pridelavo ob sočasnem varovanju okolja,
- kmetuje v omejenih pridelovalnih pogojih,
- skrbi za urejanje in obnovo vasi,
- je sposoben razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja ved upravljanja podeželja,
- izbere in preveri poslovno idejo ter jo uvede v podeželski prostor ob sočasnih marketinških in organizacijskih aktivnostih,
- je sposoben uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za potrebe poklicnega delovanja,
- pozna in razume institucionalne okvire dela (zakonodajo),
- je usposobljen za organiziranje in vodenje oddelka ali skupine,
- strokovno komunicira z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenca, strokovnjaki, politiki, ipd.),
- razumljivo prenaša strokovna znanja med uporabnike znanj.
- pozna in razume utemeljitve in razvoja temeljne stroke,
- rešuje konkretne delovne probleme z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
- koherentno obvlada temeljno znanje, povezuje znanja z različnih področij in aplikacije,
- umešča nove informacije in interpretacije v kontekst temeljne discipline (stroke),
- razume splošne strukture temeljne discipline (stroke) ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
- razvija veščine in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju.


Pogoji za vpis
V prvi letnik študijskega programa Upravljanje podeželja se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu (SSI ali PTI),
c) kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

VŠ Grm Novo mesto lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so:

- kandidati/ke pod točko a) in c) izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).
- kandidati pod točko b) bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk).


Pogoji za prehode med programi
Pri odobravanju prehodov med programi VŠ Grm Novo mesto upošteva naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program
- število razpoložljivih študijskih mest
- število letnikov ali semestrov v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent/ka opravil/a vse predpisane obveznosti,
- opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa,
- diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent/ka dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Na VŠ Grm Novo mesto so možni naslednji prehodi:
1. iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe,
2. iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) v programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
3. med ustreznimi tujimi programi.

Priznavanje obveznosti, ki jih je študent opravil v drugem programu, poteka na temelju primerjave vsebine opravljenih obveznosti in vsebine zahtevanih obveznosti na programu Upravljanje podeželja. Študentu se ob prehodu priznajo opravljene obveznosti pri posamezni obveznosti, ki jo je opravil na drugem programu, če se le-ta po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta iz programa Upravljanje podeželja v najmanj 80%. V tem primeru se obveznost ovrednoti s tistim številom točk po ECTS, kot znaša pri tem predmetu na programu VŠ Grm Novo mesto. Upoštevajo se izpiti, opravljeni pred največ petimi leti.

Prehod iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe
Prehod je možen v primeru, če študent/ka izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Za te prehode veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v tretji letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 ECTS predpiše pristojni organ VŠ Grm Novo mesto na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Prehod iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04)
Za te kandidate veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v drugi ali tretji letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VŠ Grm Novo mesto v skupnem obsegu največ 45 ECTS na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.


Pogoji za dokončanje študija
Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.


Strokovni naslov diplomanta/-tke
diplomirani inženir upravljanja podeželja (VS)
diplomirana inženirka upravljanja podeželja (VS)
Okrajšava: dipl. inž. upr. pod. (VS)


Razvrstitev po Klasiusu-P-16
0888 - Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi; pretežno kmetijsktvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Razvrstitev po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju (EOK) in evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK):
SOK: 7. raven
EOK: 6. raven
EOVK: 1. stopnja.

Izvedba študija
Študijski program se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda, tako v obliki rednega (brezplačnega) in izrednega (plačljivega) študija. Za izredni študij nudimo ugodno plačilo šolnine, in sicer na do 10 obrokov.


Predmetnik


Podrobnosti o letnikih
- 1. letnik
- 2. letnik
- 3. letnik

#grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #študij #visokasolagrm