Članek
Študijski program

Splošni podatki, Predmetni, Strokovna praksa, Zaključek študija, Cenik

Objavljeno Mar 01, 2023

Študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS)


Splošni podatki o študijskem programu
Program je izrazito interdisciplinaren in ga ni mogoče opredeliti zgolj z enim študijskim področjem, saj so v njem zastopane družboslovne (poslovne) vede (organizacija, poslovanje, podjetništvo, marketing, ekonomika), naravoslovne vede (ekologija, živo okolje), varstvo okolja (upravljanje s kmetijskim in gozdarskim prostorom, varovanje okolja), vede s področja urejanja krajine in podeželja, regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.

Cilji programa
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa upravljanje podeželja je usposobiti diplomanta za uspešno opravljanje dela na strokovnem področju in s tem uspešno vključitev v delovno okolje.

Splošne kompetence diplomanta
- je sposoben evidentirati problem in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v tehnološkem smislu ali procesu organizacije in vodenja,
- je zmožen obvladovanja standardnih razvojnih metod, postopkov in procesov,
- je usposobljen za kritično presojanje,
- je sposoben uporabe pridobljenega znanja v praksi v konkretnem delovnem procesu,
- je sposoben obvladovati razvoj in napredek,
- je avtonomen v strokovnem delu s področja krajine, regionalnega razvoja, podeželja in kmetijstva,
- pozna in razume socialne sisteme v poslovnem okolju,
- razvija komunikacijske spretnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem poslovnem okolju,
- uporablja strokoven tuj jezik v ustni in pisni obliki,
- je kooperativen, sposoben za timsko delo,
- je sposoben interdisciplinarnega povezovanja znanja,
- opravlja poklicne dejavnosti ob upoštevanju zakonodaje ter varovanja zdravja in okolja,
- spremlja in vodi potrebno dokumentacijo,
- je zavezan profesionalni etiki.

Zgoraj navedene splošne kompetence lahko združimo v tri skupine, in sicer:
a) instrumentalne kompetence, ki vključujejo:
- kognitivne zmožnosti, sposobnost razumevanja in uporabe idej in misli
- metodološka usposobljenost za manipuliranje z okoljem: organiziranje časa in učnih strategij, sprejemanje odločitev, reševanje problemov
- tehnološke spretnosti, povezane z uporabo tehnoloških naprav, računalniška
- usposobljenost, sposobnost obvladovanja informacij
- jezikovna usposobljenost, npr. ustno in pisno komuniciranje ali znanje tujega jezika
b) medosebnostne kompetence: zmožnosti posameznika, ki se nanašajo na sposobnost
izražanja lastnih občutkov, sposobnost za kritiko in samokritiko, medosebnostne
lastnosti, sposobnost sodelovanje in timskega dela
c) sistemske kompetence: predpostavljajo kombinacijo razumevanja, dovzetnosti in
znanja, ki posamezniku omogoča, da vidi povezavo med deli celote, sposobnost
načrtovanja sprememb in izboljšanja sistemov in načrtovanja novih sistemov ipd.

Predmetnospecifične kompetence
- upravlja s krajino ob skrbi za varovanje okolja ob upoštevanju predpisane zakonodaje,
- gospodari z gozdom glede na zahteve gozda za trajnosten razvoj,
- gospodari s kmetijskim prostorom ob upoštevanju varovanja narave,
- načrtuje urbanizacijo na podeželju v skladu z značilnostmi pokrajine,
- oblikuje naravne in gojene parke v krajini v skladu z ekologijo pokrajine,
- vodi rejo živine in rastlinsko pridelavo ob sočasnem varovanju okolja,
- kmetuje v omejenih pridelovalnih pogojih,
- skrbi za urejanje in obnovo vasi,
- je sposoben razumevanja in uporabe sodobnih teorij s področja ved upravljanja podeželja,
- izbere in preveri poslovno idejo ter jo uvede v podeželski prostor ob sočasnih marketinških in organizacijskih aktivnostih,
- je sposoben uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za potrebe poklicnega delovanja,
- pozna in razume institucionalne okvire dela (zakonodajo),
- je usposobljen za organiziranje in vodenje oddelka ali skupine,
- strokovno komunicira z interesnimi skupinami (dobavitelji, kupci, konkurenca, strokovnjaki, politiki, ipd.),
- razumljivo prenaša strokovna znanja med uporabnike znanj.
- pozna in razume utemeljitve in razvoja temeljne stroke,
- rešuje konkretne delovne probleme z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
- koherentno obvlada temeljno znanje, povezuje znanja z različnih področij in aplikacije,
- umešča nove informacije in interpretacije v kontekst temeljne discipline (stroke),
- razume splošne strukture temeljne discipline (stroke) ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
- razvija veščine in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju.

Pogoji za vpis
V prvi letnik študijskega programa Upravljanje podeželja se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem šolstvu vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu (SSI ali PTI),
c) kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

VŠ Grm Novo mesto lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so:

- kandidati/ke pod točko a) in c) izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk).
- kandidati pod točko b) bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk).

Pogoji za prehode med programi
Pri odobravanju prehodov med programi VŠ Grm Novo mesto upošteva naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program
- število razpoložljivih študijskih mest
- število letnikov ali semestrov v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent/ka opravil/a vse predpisane obveznosti,
- opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa,
- diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent/ka dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Na VŠ Grm Novo mesto so možni naslednji prehodi:
1. iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe,
2. iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) v programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
3. med ustreznimi tujimi programi.

Priznavanje obveznosti, ki jih je študent opravil v drugem programu, poteka na temelju primerjave vsebine opravljenih obveznosti in vsebine zahtevanih obveznosti na programu Upravljanje podeželja. Študentu se ob prehodu priznajo opravljene obveznosti pri posamezni obveznosti, ki jo je opravil na drugem programu, če se le-ta po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta iz programa Upravljanje podeželja v najmanj 80%. V tem primeru se obveznost ovrednoti s tistim številom točk po ECTS, kot znaša pri tem predmetu na programu VŠ Grm Novo mesto. Upoštevajo se izpiti, opravljeni pred največ petimi leti.

Prehod iz višješolskih študijskih programov (sprejetih pred 01. 01. 1994) v program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe
Prehod je možen v primeru, če študent/ka izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Za te prehode veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v tretji letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 ECTS predpiše pristojni organ VŠ Grm Novo mesto na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Prehod iz programov višjih strokovnih šol po Zakonu o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04)
Za te kandidate veljajo zgornja merila. Pogoj za vpis v drugi ali tretji letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ VŠ Grm Novo mesto v skupnem obsegu največ 45 ECTS na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

Pogoji za dokončanje študija
Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

Strokovni naslov diplomanta/-tke
diplomirani inženir upravljanja podeželja (VS)
diplomirana inženirka upravljanja podeželja (VS)
Okrajšava: dipl. inž. upr. pod. (VS)

Razvrstitev po Klasiusu-P-16
0888 - Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi; pretežno kmetijsktvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

Razvrstitev po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju (EOK) in evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK):
SOK: 7. raven
EOK: 6. raven
EOVK: 1. stopnja.

Izvedba študija
Študijski program se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda, tako v obliki rednega (brezplačnega) in izrednega (plačljivega) študija.

Predmetnik

Podrobnosti o letnikih
- 1. letnik
- 2. letnik
- 3. letnik

Strokovna praksa

Opis
Strokovna praksa 1 in Strokovna praksa 2 sta obvezna predmeta v 2. letniku Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Upravljanje podeželja.

Strokovna praksa 1 in Strokovna praksa 2 skupaj obsegata 500 ur samostojnega dela študenta in potekata v 2 delih. 1. del poteka v delovnem procesu izvajalca strokovne prakse (gospodarska ali negospodarska organizacija, javni zavod ali kmetija, v kateri študent opravlja strokovno prakso) skladno s program, 2. del študent posveti izdelavi Poročila o izvedbi strokovne prakse in ostalim obveznostim, ki jih določi nosilec (visokošolski učitelj na VŠ Grm Novo mesto, ki je skupaj z mentorjem pri izvajalcu strokovne prakse odgovoren za vodenje, usmerjanje in animiranje študenta) strokovne prakse.

Cilji strokovne prakse so:
• razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc, povezanih z izbranimi izbirnimi predmeti študenta,
• spoznavanje značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela,
• usposabljanje za vodenje dokumentacije in poročanje,
• spoštovanje moralno etičnih vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev,
• ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za študenta,
• izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve,
• pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin,
• ustvarjanje mreže poslovnih stikov,
• dvig prepoznavnosti študenta in VŠ Grm Novo mesto med izvajalci strokovne prakse,
• vzpostavitev sodelovanja z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti,
• prenos teoretičnih spoznanj v prakso.

Dejavnosti študenta
Študent:
• se mora udeležiti srečanja, ki ga izvede nosilec strokovne prakse na temo strokovne prakse.
• mora samostojno pristopiti k organizaciji in iskati možnosti za opravljanje strokovne prakse. Glede tega se lahko posvetuje tudi z nosilcem strokovne prakse in drugimi strokovnimi službami oz. visokošolskimi učitelji in/ali študenti na VŠ Grm Novo mesto.
• pridobi vsa navodila za izvajanje strokovne prakse na spletnih straneh VŠ Grm Novo mesto in/ali pri nosilcu strokovne prakse.
• z nosilcem strokovne prakse opredelita posameznikove cilje, želje in možnosti glede opravljanja strokovne prakse.
• mora oddati prijavo na strokovno prakso nosilcu strokovne prakse vsaj 14 dni pred načrtovanim začetkom strokovne prakse. Študent mora dostaviti podpisano tripartitno pogodbo najkasneje 3 dni pred začetkom strokovne prakse.

Pravilniki/akti
Učni načrt Strokovna praksa 1
Učni načrt Strokovna praksa 2
Pravilnik o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto
Navodila za opravljanje strokovne prakse
Navodila za pripravo poročila o izvedbi strokovne prakse

Obrazci
Sporazum o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto
Pogodba o strokovni praksi študenta
Prijava na strokovno prakso
Evidenčni list
Poročilo mentorja strokovne prakse
Poročilo nosilca strokovne prakse
Anketa za študenta
Anketa za mentorja

Zaključek študija

Prijava teme diplomske naloge

Diplomsko nalogo lahko prijavi študent, ki je vpisan v tretji letnik in doseže 120 kreditnih točk. Študent prijavi temo v študentskem referatu s tem, da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-VŠ-GRM-011.

Teme nalog lahko predlagajo:
- visokošolski učitelji, ki so člani akademskega zbora visoke šole,
- gostujoči visokošolski učitelji,
- podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z visoko šolo in katerih teme so povezane z njihovimi konkretnimi problemi oziroma problemi gospodarske panoge ali družbenih služb,
- študenti v soglasju s potencialnim mentorjem.

Tema je sprejeta, ko se eden od visokošolskih učiteljev strinja, da bo mentor pri izdelavi naloge, kar potrdi s podpisom in datumom na obrazcu OBR-VŠ-GRM-011 in ko KŠŠZ to temo odobri na obrazcu OBR-VŠ-GRM-011.

Teme diplomske naloge na predlog mentorja odobri KŠŠZ.

Objavljamo:
Teme diplomskih del za študijsko leto 2023/2024


Cenik prispevkov in storitev za študij

2024/2025

Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je na 12. redni seji, ki je potekala dne 5. 12. 2023 potrdil Cenik prispevkov in storitev za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo za študijsko leto 2024/25 (sklep 5.1).

#grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #študij #visokasolagrm