Članek
Študij
Objavljeno Mar 01, 2023

VŠ Grm Novo mesto je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede. Interdisciplinarno povezano teoretično in praktično uporabno znanje zgoraj navedenih ved bomo združili v izobraževanje za potrebe podeželja.

Razvili smo visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja. Program je izrazito interdisciplinaren in ga ni mogoče opredeliti zgolj z enim študijskim področjem, saj so v njem zastopane družboslovne (poslovne) vede (organizacija, poslovanje, podjetništvo, marketing, ekonomika), naravoslovne vede (ekologija, živo okolje), varstvo okolja (upravljanje s kmetijskim in gozdarskim prostorom, varovanje okolja), vede s področja urejanja krajine in podeželja, regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.

Zakaj študirati na VŠ GRM? Prisluhnite študentki!


Zgibanka VŠ Grm Novo mesto

Vabljeni k vpisu v bogate študijske programe Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma vse do vertikale - Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto: oddajo VAŠ KANAL si lahko v celoti ogledate na povezavi: Odgovori za jutri


Študenti VŠ Grm Novo mesto bodo vsi tisti, ki jih taka problematika zanima, oziroma tudi sami izhajajo ali živijo na podeželju. Lahko rečemo, da je podeželje »VRT PRIHODNOSTI«. Nove strategije razvoja v EU temeljijo zlasti na sonaravnem načinu življenja in gospodarjenja s prostorom. Pri tem je dan velik poudarek razvoju podeželja kot veliki priložnosti za tretje tisočletje. Podeželje naj bi v prihodnosti nudilo:
- prijetno bivanje in dobra delovna mesta tam živečim prebivalcem;
- možnost rekreacije, sprostitve in podoživetja narave za ljudi, ki živijo v mestih.
- možnost umirjenega načina življenja, različnih izobraževanj za posebne skupine ljudi.
- bivanje za ljudi s posebnimi potrebami.


Za doseganje teh ciljev je potrebno v podeželje vložiti:

- ogromno znanja, iznajdljivosti in poguma,
- veliko finančnih sredstev,
- promocije in ozaveščanje ljudi o kvalitetah in vrednotah, ki jih podeželje lahko nudi.


Najučinkovitejši rezultati se lahko dosežejo, če vlagamo znanje v mlade ljudi, ki že imajo določene kompetence s področja razvoja podeželja. To je, da sami izhajajo iz teh območij, oziroma so obiskovali srednjo ali višjo šolo s podobno usmeritvijo.
Predmetnik študijskega programa UPRAVLJANJE PODEŽELJA je naravnan na doseganje prej navedenih ciljev in izhaja iz sledečih problemov:
- nepoznavanje zakonodaje zlasti na področju urejanja podeželja, varstva okolja in varstva narave, pri pridobivanju dovoljenj za nove dejavnosti na podeželju, ustanavljanja novih gospodarskih enot, kvalitete izdelkov in storitev,
- slaba organizacija dela – preveč porabljenega časa in preveliki investicijski vložki na enoto prodanega proizvoda oz. storitve,
- nizka stopnja finalizacije proizvodov (prodajajo se samo surovine ali pa še to ne),
- nepoznavanje marketinga,
- nepoznavanje učinkov medsebojnega povezovanja,
- pomanjkanje samozavesti in sposobnosti trženja (komuniciranje, promoviranje..),
- pomanjkanje zavesti o sonaravnem razvoju, o kvalitetah in bogastvu, ki ga ima ali ga lahko nudi podeželje,
- pomanjkanje idej za nove proizvode in storitve na podeželju,
- pomanjkanje znanja o ureditvi podeželja,
- ni še znanj o možnosti izkoriščanja alternativnih virov energije in alternativnih materialih,
- prihaja do agresivnih posegov v naravo in podeželje, kjer se povzroča nepopravljiva škoda,
- premalo znanj in kompetenc s področja trženja izdelkov in storitev preko mirnega turizma,
- nepoznavanje logistike.


Vsa ta problematika je še posebej značilna za območje Dolenjske, Kočevske, Bele krajine in Posavja, od koder pričakujemo največ študentov. Vse vsebine novega študijskega programa pa so še toliko bolj aktualne za podeželje sosednjih držav bivše Jugoslavije.

V projektu programa Leonardo da Vinci Evropske unije so raziskovali in zbirali informacije o tem, kje je največje pomanjkanje znanja pri mladih kmetih v novih članicah EU. Ugotovili so naslednja kritična področja:
- Evropska unija in skupna kmetijska politika,
- Okolje in kmetijstvo,
- Varstvo pri delu, zdravje na delovnem mestu v kmetijstvu,
- Kakovost in varnost pri pridelavi hrane,
- Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Vsa ta področja pa zajema tudi naš izobraževalni program. Absolventi bodo imeli znanja in sposobnosti, da si ustvarijo svoje delovno mesto na podeželju, oziroma omogočijo še več delovnih mest tudi drugim. Znali si bodo postaviti svojo poslovno zamisel, pridobiti vse potrebno za njeno uresničitev. Znali bodo organizirati delo, promovirati in tržiti svoje izdelke ter storitve. Vse pa bodo delali v duhu sonaravnega razvoja oziroma v skladu z smernicami evropske zakonodaje.


Referat >>

Program Upravljanje podeželja >>

1. letnik >>

2. letnik >>

3. letnik >>

Študijski koledar 2022/2023 >>

Urniki >>

Erasmus+>>

#grmnovomesto #Študij #visokasolagrm