Študij‎ > ‎

2. letnik

2. LETNIK, UČNE ENOTE

1. Izbirni strokovni predmet 1 
2. Fiziologija in prehrana rastlin (Obvezni predmet, UP_VS_13)
3. Izbirni strokovni predmet 2 
4. Upravljanje z divjadjo in gozdom (Obvezni predmet, UP_VS_14)
5. Strokovna praksa 1 (Obvezni predmet, UP_VS_15)
6. Agroživilska kemija (Obvezni predmet, UP_VS_16)
7. Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja (Obvezni predmet, UP_VS_17)
8. Izbirni strokovni predmet 3
9. Urejanje kmetijskih zemljišč (Obvezni predmet, UP_VS_18)
10. Strokovna praksa 2 (Obvezni predmet, UP_VS_15)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 1 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:  
1. Pridelovanje poljščin in vrtnin (UP_VS_19) ali 
2. Sadjarstvo in vinogradništvo (UP_VS_20)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:  
1. Turizem na podeželju (UP_VS_21) ali 
2. Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju (UP_VS_22)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 3 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:  
1. Vinarstvo (UP_VS_23) ali 
2. Kultura in način prehranjevanja (UP_VS_24)

Vsi učni načrti 2. letnika se nahajajo tukaj.  


NAPREDOVANJE V 3. LETNIK

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika ter opraviti vse obveznosti Strokovne prakse.
 
VŠ Grm Novo mesto lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.
 
Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.
 
Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:
 - se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik
 - iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra
 - študentka v času študija rodi.