Projekti


Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju (ŠIPK 2016-2020)

objavljeno: 14. feb. 2019 04:57 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 9. jul. 2019 01:05 ]

Naziv projekta: Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
PartnerVarstveno delovni center Novo mesto
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.  

V projektu sodelujejo: 3 študenti VŠ Grm Novo mesto, 3 študenti FL UM, 1 študent FT UM, 1 študent FOV UM

Predstavitev projekta je potekala 18. 6. 2019. Več na tej povezavi

Zaključna projektna naloga je objavljena tukaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov (PKP 2017-2020)

objavljeno: 14. feb. 2019 04:51 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 9. jul. 2019 01:04 ]

Naziv projekta: Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov 
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 - 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
PartnerVESELA DOŽIVETJA, turistično-razvojna agencija in organizacija dogodkov, Matej Rifelj, s.p.
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Turizem je hitro rastoča in strateška gospodarska dejavnost, ena največjih industrij v svetu, ki zaposluje relativno veliko število ljudi in multiplikativno vpliva na vse ostale gospodarske dejavnosti. Turizem je prihodnost dolenjske regije z ustvarjanjem novih  turističnih proizvodov in ohranjanjem krajine. Dolenjska regija je kot turistična destinacija še zelo nerazvita, vendar z veliko potenciala. Neobremenjeni mladi s svežimi idejami bodo raziskali možnosti izboljšave trenutne turistične ponudbe in prepoznavnosti le-te ter sočasno pridobijo nove inovativne ideje za nove produkte. Razgibana in raznolika pokrajina z avtentičnimi vsebinami ponuja veliko bogastvo, vendar pa je v današnjih razmerah potrebno prisluhniti trendom in preseči pričakovanja gostov. Projekt bo vseboval obsežen raziskovalni del z anketo, ki bo zasnoval goste glede na zastavljene persone, s strani STA. Pomembno je razumeti potencialnega gosta, da lahko pripravimo ustrezne produkte. Velik del projekta bo namenjen skrbi za ohranjanje dediščine in avtentičnosti regije, ki je edinstvena in zanimiva. Poudarek bo na mladih, ki imajo doma dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem turističnih kmetijah, da nadaljujejo s tradicijo podjetniških vsebin z nadaljnjim razvojem lokalnih, avtentičnih in pristnih turističnih produktov. Za pripravo kvalitetnih vsebin in turističnih produktov bodo študenti raziskali primere dobrih praks v Sloveniji in tujini. Na podlagi raziskav bodo ob koncu projekta študenti širši javnosti predstavili ugotovitve in priložnosti za razvoj ter ohranjanje podeželja. Tukaj se tako povežejo lokalni turistični ponudnik Vesela doživetja, Matej Rifelj s.p., Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Mladi so tisti, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami in hotenjem gradili bodočnost slovenskega turizma, novih turističnih proizvodov in turističnih prostorov.

V projektu sodelujejo: 3 študenti VŠ Grm Novo mesto, 3 študenti FL UM, 2 študenta FT UM

Predstavitev projekta je potekala 13. 6. 2019. Več tukaj.

Končno poročilo projekta je objavljeno tukaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

objavljeno: 23. okt. 2018 03:34 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 7. apr. 2019 23:39 ]

Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb (Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 - 252. JR) je potekal od 16. 6. do 15. 9. 2018. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je bila prijavitelj in koordinator projekta z mentorico doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše in strokovnim osebjem Meto Vidiček, partner iz negospodarskega sektorja Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica z mentorico mag. Nino Mažgon, vodjo enote, mentorjem izr. prof. dr. Andrejem Liscem s Fakultete za logistiko UM ter študenti VŠ Grm Novo mesto, Fakultete za logistiko UM in Fakulteto za turizem UM. Projekt se je osredotočal na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt je tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

Vsebina, potek in zaključki projekta: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. V alternativne oblike bivanja in oskrbe so bili vključeni tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb na lokalni ravni ter inovativne izmenjave starejših. Izziv, ki smo ga želeli razjasniti s projektom, je večvrsten in večplasten ter temelji na pregledu trenutnega stanja v lokalnem okolju in Sloveniji, pri čemer smo izvedli anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Doprinos projektu je zagotovo posnetek trenutnega možnosti in oblik bivanja in oskrbe starejših občanov, ugotovitve želja in potreb uporabnikov storitev bivanja in oskrbe v tretjem življenjskem obdobju (in potencialnih uporabnikov), možnosti vključitve oseb iz tretjega življenjskega okolja v lokalni turizem in podajanje idej o kreativnih, inovativnih možnosti bivanja in oskrbe starejših občanov predvsem na podeželju, ki so v koraku s potrebami tega časa (povezovanje prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna stanovanja, kjer biva več upokojencev, turistične kmetije, medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave, poenotenje imena ustanov, izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov, ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu aktivnosti domov za upokojence, večje kapacitete za starejše z demenco, itd.). Za razjasnitev izziva projekta je bilo izvedeno anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Aktivnost se je izvajala na terenu v različnih domovih za starejše občane, vsak študent je izvedel anketiranje s sodelovanjem oskrbovancev domov za starejše občane in zaposlenimi v domovih po Sloveniji. Ankete so bile anonimne. Na ta način se je pridobilo podatke za posnetek stanja in podatke o potrebah oskrbovancev in zaposlenih v domovih. Glede na to, da se prebivalstvo vedno bolj stara in se daljša življenjska doba ljudi, je nujno narediti velike premike v smeri iskanja možnosti kreativnih alternativnih oblik bivanja in oskrbe starejših oseb, pri tem pa dvigati kvaliteto življenja. Po izvedbi projekta se bo glede na izsledke odločilo za preučitev in razvoj konkretnih alternativnih modelov bivanja in oskrbe starejših oseb na podeželju (bivanje starejših na kmetijah). Pri tem pa so bile raziskane tudi prednosti pri prehrani z možnostjo vzpostavitve kratkih verig in franšize z lokalno pridelano hrano. Nadalje bi se še raziskale možnosti za vključitev v doživetja na podeželju preko animacije. Možnosti za nadgradnjo projekta je tako veliko. 


                          Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018

objavljeno: 4. jul. 2018 06:45 avtor: Meta Vidiček   [ posodobljeno 6. jul. 2018 05:57 ]

 1. Naziv projekta: Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Partner: Dom upokojencev Sevnica

Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. Zaradi povečevanja finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše problema ne bo mogoče reševati le z do sedaj uporabljenimi modeli, ampak bo treba razviti nove, kreativne in inovativne rešitve in vpeljati drugačne, alternativne oblike bivanja in oskrbe za starejše, ki bodo tudi učinkovitejše in manj finančno zahtevne kot obstoječe, hkrati pa bodo upoštevale želje in preference starejših ljudi. Staranje prebivalstva ne sme predstavljati problema, ampak izziv, ki ponuja možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest na različnih področjih. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. Za Slovenijo je tudi značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj, ki se s starostjo celo povečuje, ter razpršena poselitev in velik delež podeželskih območij. V alternativne oblike bivanja in oskrbe bomo vključili tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb v lokalni turizem (za njihovo animacijo in njih kot animatorje). Tukaj se povežejo Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko in študent Fakultete za turizem. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

V projektu sodelujejo: 2 študenta VŠ Grm Novo mesto, 4 študenti FL UM, 1 študentka FT UM


 1. Naziv projekta: Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM

PartnerSvetovalno-izobraževalni inštitut ANTARES Maribor, zavod za izobraževanje odraslih

Kratka vsebina: Slovenija je z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –jasno opredelila nacionalni strateški cilj – zagotavljanje lokalno pridelane hrane s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov. Spodbujanje lokalno pridelane hrane ima vrsto pozitivnih učinkov: • varovanje okolja in zmanjšanje vplivov, zaradi skrajšanja dobavnih verig in logističnih poti • spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju • Izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja kakovostnejše hrane. Po drugi strani, pa je moč zaznati, da je tako pridelana hrana razvrednotena, kar je posledica poceni uvožene hrane. Prehrambene multinacionalke imajo tudi velike oglaševalske proračune in zelo dobro uspejo skriti ogromno vrzel, ki obstaja v kakovosti med njihovo hrano in nepredelano ali manj predelano lokalno hrano. Potrošniki imajo zaradi pomanjkanja informacij o načinu pridelave hrane in poreklu pogosto zmotne vtise o vrednosti hrane, ki jo dobijo za nizko ceno in se ne zavedajo, da v resnici zanjo plačujejo visoko ceno zaradi slabše hranilnosti in pešanja lastnega zdravja. Projekt se bo tako osredotočal na logistično-okoljsko pozitivne učinke trajnostne lokalne proizvodnje hrane, kjer bomo ovrednotili 1 lokalno pridelan proizvod iz vidika dobavnih verig in okoljskih vplivov, pri čemer bi radi upoštevali tudi pravne in ekonomske vidike, kar bo zagotavljalo celovit pristop. Osredotočali se bomo na proizvode, pridelane v Občini Starše, kjer ima sedež nevladna organizacija Antares Maribor. Nadalje bomo pri potencialnih potrošnikih preverili njihovo stopnjo znanja o lokalno pridelani hrani ter na osnovi pridobljenih podatkov pripravili izobraževalne vsebine za odrasle, da bodo pridobili nova znanja o logistiki, okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih lokalno pridelanih proizvodov, kar bo vplivalo tudi na spremembo vedenja in potrošniških navad.


        3.    Naziv projekta: Vloga vozlišča lokalne hrane, kot podpora turizmu

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM

PartnerMednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor

Kratka vsebina: Projekt je izjemno lokalno orientiran. V Mariboru obstaja osrednja tržnica na Lentu, ki predstavlja nekakšno vozlišče lokalne hrane in kamor zahajajo tudi turisti. Včasih je bilo tržnic v Mariboru bistveno več. A veliko ljudi pozabi, da ima Maribor več kot le eno tržnico in ena takšnih je mala tržnica na Dominkuševi, ki jo je leta 1958 zasnoval arhitekt Vlado Emeršič. Tako se je lokalna skupnost v mesecu aprilu 2018, v neposredni bližini sedeža zavoda MIITR, odločila za oživitev tržnice v Dominkuševi ulici v Mariboru. Prebivalci lokalne skupnosti imajo veliko spominov izpred dvajsetih let, kako je bilo na tej tržnici včasih živahno, polno kupcev in turistov. Oblikovala se je tudi neformalna skupina posameznikov »Skupina za malo tržnico«, ki jo sestavljajo okoliški prebivalci. In tako so se odločili, da je treba tržnico narediti privlačno širši množici in turistom ter obogatiti tudi ponudbo in med katerimi je tudi MIITR (prvi partner v projektu). Projekt se fokusira na dva pomembna vidika – lokalno proizvodnjo hrane in načrtovanje vozlišča (angl. food hub) ter podporo razvoju turizma, ki temelji na lokalnih pridelkih in izdelkih. Študenti bodo v projektu pregledali različne vidike dobavnih verig lokalne proizvodnje hrane in razmišljali o načrtovanju vozlišča, ki bo lokalnim prebivalcem omogočalo dostop do domačih pridelkov in izdelkov na primeru tržnice ter razmišljali o razvoju novih turističnih proizvodov in storitev, povezanih z vozliščem. Gre pa tudi za promocijo zdravega načina življenja in trajnostnega turizma. MIITR bo, kot aktivno sodelujoč pridobil svež pogled za oživitev lokalne skupnosti in morebitnega povečanja števila turistov. Poskušali bomo tudi identificirati dejavnike za povečanje ponudbe in večje število obiskovalcev, ob omejenih finančnih virih za promocijo. Posledično bo projekt ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje turistične ponudbe lokalnih proizvodov.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

DOLENJSKO ČEBELARSKO SREDIŠČE PETRA PAVLA GLAVARJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:29 avtor: Simon Janša


Projekt temelji na ozaveščanju javnosti in čebelarjev o pomenu ohranjanja čebelarstva kot pomembne dediščine dolenjskega podeželja ter prispeva k ohranjanju čebelje populacije in s tem ohranjanju biotske raznolikosti okolja. Aktivnosti projekta so usmerjene v izboljšanje tehnološkega in tržnega znanja čebelarske proizvodnje ter k oživitvi panoge z vključitvijo čebelarjev novincev in podpornikov.
 
Nosilec projekta:
REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA PETRA PAVLA GLAVARJA
 
Projektni partnerji:
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA
INTERFLASH, d.o.o.
VŠ GRM NOVO MESTO
 
Cilji projekta:
Ureditev čebelarskega učnega poligona z vzorčnim nasadom medovitih rastlin kot osrednji izobraževalni center v regiji.
Priprava pogojev za razvoj novih čebelarskih produktov in tržnih pristopov s ciljem povečati prihodek z naslova vseh vej čebelarskih dejavnosti.
Povečati potrošnjo čebeljih pridelkov in vzpodbuditi podeželje k samooskrbi.
Izvedba promocijskih aktivnosti in priprava podlag za specialno vejo čebelarskega turizma.
 
IZVEDBA PROJEKTA
Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2013 in se zaključuje konec decembra 2014.
 
FAZA – 1:
UREDITEV VRTA MEDONOSNIH RASTLIN (k.o. Ždinja vas)
(agromelioracija parcele, izdelava strokovnih podlag za čebelarski učni poligon, zasaditev parcele, postavitev tradicionalnega osrednjeslovenskega čebelnjaka, čmrljaka in hotela za žuželke)
NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(panjska oprema, tehnološka oprema za pridobivanje medu in drugih medenih izdelkov, zaščitna čebelarska oprema)
VZPOSTAVITEV PISARNE DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(računalnik, tiskalnik, izdelava spletne strani RČZPPG, fotoaparat)
 
FAZA – 2:
IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV za različne ciljne skupine
(naravoslovni dan, delavnice, fotografski seminar, čebelarska šola za mlade, tečaj medena kulinarika)
PROMOCIJA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(katalog, večji dogodek Festival medu, tiskovna konferenca, zaključna prireditev, sodelovanje na sejmu Graben, izdelava promocijskega filma, izvedba fotografskega tekmovanja)
VZPOSTAVITEV TEMELJEV ZA RAZVOJ ČEBELARSKEGA TURIZMA V REGIJI
(vzpostavitev Rastoče knjige dolenjskega čebelarstva, razvoj turističnih produktov)
 
REZULTATI PROJEKTA
1. Izboljšanje poznavanje (vse ciljne skupine) :
čebelarstva,
čebelarskih tehnologij,
botanike medovitih rastlin in
žužkoslovja
2. Povečanje prihodka in zaslužka iz čebelarske dejavnosti
3. Povečana samooskrba s čebeljimi izdelki
4. Boljše poznavanje naravne in kulturne dediščine dolenjskega čebelarstva v regiji in širše
5. Povečan turistični obisk

FOTO UTRINKI
 
tl_files/Vsebina/rcz-evropa-investira.jpg
Projekt »Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja« je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4.osi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Organ upravljanja programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

UKREP 111

objavljeno: 22. nov. 2017 04:28 avtor: Simon Janša

Projekt UKREP 111

VŠ Grm Novo mesto je sodelovala pri projektu Ukrep 111 pri izvajanju določenih usposabljanj in pri tehnično - administrativnem delu.


Projekt je trajal od 20. 4. 2012 do 15. 7. 2014. 


Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Nosilec projekta je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 


Projekt je financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:26 avtor: Simon Janša

Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Obdobje poteka: 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015

Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru
Partnerji: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.

Osnovni namen projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015« je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt vsebuje podprojekt z naslovom: Distribucija lokalne hrane od vrat do vrat.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.


ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

objavljeno: 22. nov. 2017 04:23 avtor: Simon Janša   [ posodobil 31. avg. 2018 02:11 Meta Vidiček ]OPIS PROJEKTA


Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum začetka: 7. 6. 2017
Datum zaključka: 31. 8. 2018

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen projekta Odprta akademija za inovativni turizem je priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti.

Predstavitveno gradivo

Promocijska brošura

Priročnik - Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem


Nosilec operacije/vodilni partner: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

Vodja projekta in kontaktna oseba: 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-JakšeOPIS USTVARJALNIC

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, bodo izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


KONFERENCA ZA MEDIJE

Tiskovna konferenca je potekala 28. 3. 2018 v Deželi kozolcev v Šentrupertu. 

Izjava za medije  več ˃˃

      


MEDIJSKI ODZIVI


12.6.2018

Oddaja Smo dobri gospodarji - Podelitev certifikatov Odprta akademija
Vir: Vaš kanal

15.5.2018

Oddaja Smo dobri gospodarji - Organizacija atraktivne prireditve
Vir: Vaš kanal

8.5.2018

      Oddaja Smo dobri gospodarji - Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti
       Vir: Vaš kanal

24.4.2018Oddaja Smo dobri gospodarji - Umetnost sožitja vin in kulinarike
Vir: Vaš kanal
29.3.2018Odprta akademija za inovativni turizem - Konferenca za medije
Vir: RTV SLO
Vir: Vaš Kanal
Vir: Dolenjski list
Vir: Radio Krka
Vir: PublishWallNALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi.si


MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELJSKIH DOBROT

objavljeno: 17. nov. 2017 08:10 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 17. dec. 2018 01:03 ]

Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstva

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Operacija je sofinancirana iz Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj (ESRR).

Vodilni partner in pobudnik operacije Mreže lokalnih ponudnikov je Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, kot aktivni partner in povezovalec v operaciji sodeluje KZ Krka z.o.o., kot informacijska in razvojna podpora sodeluje Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, aktivni partner pa je tudi Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanja krajine, naravne in kulturne dediščine – društvo Grmčani.

Operacija vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov - mrežo ponudnikov produktov podeželja in jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne (spletne) tržnice. Operacija podpira kreacijo novih podjetniških idej in modelov, npr. vzpostavitev skupnih predelovalnih obratov in sodelovanje v zelenih javnih naročilih.

Na območju LAS DBK bomo identificirali ponudnike prehrambnih in drugih izdelkov in storitev (npr. kovačija), značilnih za to področje, in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov.  Za doseganje čim večje učinkovitosti in ekonomičnosti bo delovanje mreže podprto s spletnim portalom in mobilno aplikacijo, promocija mreže in ponudnikov pa se bo odvijala tudi v socialnih omrežjih in na spletu.

Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže ter njihovi aktualni ponudbi (virtualna tržnica) in njena promocija, ter obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Virtualna tržnica bo članom mreže omogočala samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa iskanje in pregled nad ponudbo. Virtualna tržnica bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo kupcem olajšalo pot do ponudnikov. Pomembno komponento operacije bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov.

Operacija bo vplivala na zmanjševanje brezposelnosti (eno novo delovno mesto) in večjo ekonomsko rast na območju LAS DBK z doseganjem naslednjih ciljev:

 • Nova delovna mesta,
 • Oblikovanje sodobno informacijsko podprte mreže ponudnikov za skupni nastop na trgu, izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije, ki bosta imela vlogo virtualne tržnice,
 • Ureditev več prodajnih mest in prodajnih polic v obstoječih trgovinah in s tem povečati lokalno samooskrbo znotraj urbanih središč,
 • Izvesti izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in osveščanje potrošnikov.
 • Povečanje prodaje produktov podeželja in povečanje samooskrbe, ter osveščenost potrošnikov o pomenu samooskrbe, zlasti pri naslednjih ciljnih skupinah; manjši pridelovalci in ponudniki produktov (izdelkov in storitev) podeželja, predvsem mlajši prevzemniki, končni potrošniki.


Načrtovani rezultati operacije so:

 • oblikovana mreža ponudnikov produktov podeželja in prodajnih mest, v kateri bo vsaj 30 ponudnikov in 10 prodajnih mest in ki bo podprta s spletnim portalom mreže ponudnikov in mobilno aplikacijo za potrošnike,
 • usposobljeni partnerji v mreži ponudnikov/prodajnih mest (z vidika organizacije mreže in obvladovanja mobilne aplikacije),
 • odprtje novega delovnega mesta.

Povezava na spletno stran operacije

Povezava do razpisa

Konzorcij:

 • Vodilni partner/upravičenec: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
 • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Kmetijska zadruga Krka z.o.o., Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in
  kulturne dediščine - Društvo Grmčani

Datum začetka operacije: 12.7.2017
Datum zaključka operacije: 31.12.2018

Višina celotnih stroškov operacije: 128.012,88 EUR z DDV.

Operacija je sofinancirana v skupni višini do 96.416,80 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". 1-9 of 9