Projekti


DOLENJSKO ČEBELARSKO SREDIŠČE PETRA PAVLA GLAVARJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:29 avtor: Simon Janša


Projekt temelji na ozaveščanju javnosti in čebelarjev o pomenu ohranjanja čebelarstva kot pomembne dediščine dolenjskega podeželja ter prispeva k ohranjanju čebelje populacije in s tem ohranjanju biotske raznolikosti okolja. Aktivnosti projekta so usmerjene v izboljšanje tehnološkega in tržnega znanja čebelarske proizvodnje ter k oživitvi panoge z vključitvijo čebelarjev novincev in podpornikov.
 
Nosilec projekta:
REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA PETRA PAVLA GLAVARJA
 
Projektni partnerji:
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA
INTERFLASH, d.o.o.
VŠ GRM NOVO MESTO
 
Cilji projekta:
Ureditev čebelarskega učnega poligona z vzorčnim nasadom medovitih rastlin kot osrednji izobraževalni center v regiji.
Priprava pogojev za razvoj novih čebelarskih produktov in tržnih pristopov s ciljem povečati prihodek z naslova vseh vej čebelarskih dejavnosti.
Povečati potrošnjo čebeljih pridelkov in vzpodbuditi podeželje k samooskrbi.
Izvedba promocijskih aktivnosti in priprava podlag za specialno vejo čebelarskega turizma.
 
IZVEDBA PROJEKTA
Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2013 in se zaključuje konec decembra 2014.
 
FAZA – 1:
UREDITEV VRTA MEDONOSNIH RASTLIN (k.o. Ždinja vas)
(agromelioracija parcele, izdelava strokovnih podlag za čebelarski učni poligon, zasaditev parcele, postavitev tradicionalnega osrednjeslovenskega čebelnjaka, čmrljaka in hotela za žuželke)
NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(panjska oprema, tehnološka oprema za pridobivanje medu in drugih medenih izdelkov, zaščitna čebelarska oprema)
VZPOSTAVITEV PISARNE DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(računalnik, tiskalnik, izdelava spletne strani RČZPPG, fotoaparat)
 
FAZA – 2:
IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV za različne ciljne skupine
(naravoslovni dan, delavnice, fotografski seminar, čebelarska šola za mlade, tečaj medena kulinarika)
PROMOCIJA DČS “PETRA PAVLA GLAVARJA”
(katalog, večji dogodek Festival medu, tiskovna konferenca, zaključna prireditev, sodelovanje na sejmu Graben, izdelava promocijskega filma, izvedba fotografskega tekmovanja)
VZPOSTAVITEV TEMELJEV ZA RAZVOJ ČEBELARSKEGA TURIZMA V REGIJI
(vzpostavitev Rastoče knjige dolenjskega čebelarstva, razvoj turističnih produktov)
 
REZULTATI PROJEKTA
1. Izboljšanje poznavanje (vse ciljne skupine) :
čebelarstva,
čebelarskih tehnologij,
botanike medovitih rastlin in
žužkoslovja
2. Povečanje prihodka in zaslužka iz čebelarske dejavnosti
3. Povečana samooskrba s čebeljimi izdelki
4. Boljše poznavanje naravne in kulturne dediščine dolenjskega čebelarstva v regiji in širše
5. Povečan turistični obisk

FOTO UTRINKI
 
tl_files/Vsebina/rcz-evropa-investira.jpg
Projekt »Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja« je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4.osi, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Organ upravljanja programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

UKREP 111

objavljeno: 22. nov. 2017 04:28 avtor: Simon Janša

Projekt UKREP 111

VŠ Grm Novo mesto je sodelovala pri projektu Ukrep 111 pri izvajanju določenih usposabljanj in pri tehnično - administrativnem delu.


Projekt je trajal od 20. 4. 2012 do 15. 7. 2014. 


Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju. Nosilec projekta je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 


Projekt je financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.  

PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA

objavljeno: 22. nov. 2017 04:26 avtor: Simon Janša

Projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Obdobje poteka: 1. 3. 2015 - 31. 7. 2015

Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru
Partnerji: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p.

Osnovni namen projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015« je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt vsebuje podprojekt z naslovom: Distribucija lokalne hrane od vrat do vrat.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.


ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

objavljeno: 22. nov. 2017 04:23 avtor: Simon Janša   [ posodobil 18. jun. 2018 22:15 Meta Vidiček ]OPIS PROJEKTA


Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum začetka: 7. 6. 2017
Datum zaključka: 31. 8. 2018

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen projekta Odprta akademija za inovativni turizem je priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti.

Predstavitveno gradivo

Promocijska brošura


Nosilec operacije/vodilni partner: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

Vodja projekta in kontaktna oseba: 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-JakšeOPIS USTVARJALNIC

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, bodo izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


KONFERENCA ZA MEDIJE

Tiskovna konferenca je potekala 28. 3. 2018 v Deželi kozolcev v Šentrupertu. 

Izjava za medije  več ˃˃

      


MEDIJSKI ODZIVI


12.6.2018

Oddaja Smo dobri gospodarji - Podelitev certifikatov Odprta akademija
Vir: Vaš kanal

15.5.2018

Oddaja Smo dobri gospodarji - Organizacija atraktivne prireditve
Vir: Vaš kanal

8.5.2018

      Oddaja Smo dobri gospodarji - Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti
       Vir: Vaš kanal

24.4.2018Oddaja Smo dobri gospodarji - Umetnost sožitja vin in kulinarike
Vir: Vaš kanal
29.3.2018Odprta akademija za inovativni turizem - Konferenca za medije
Vir: RTV SLO
Vir: Vaš Kanal
Vir: Dolenjski list
Vir: Radio Krka
Vir: PublishWallNALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi.si


MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELJSKIH DOBROT

objavljeno: 17. nov. 2017 08:10 avtor: Simon Janša   [ posodobil 18. apr. 2018 03:06 Meta Vidiček ]

Obdobje poteka: 01. 9. 2017 - 28. 9. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR, 20% lastna sredstva

 Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov v mrežo ponudnikov produktov podeželja ter jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne tržnice katere namen je izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije. Nobmočju LAS DBK bomo identificirali ponudnike različnih izdelkov in storitev (npr. kovačija) značilnih za to področje in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov. Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže, njihovi aktualni ponudbi ter njena promocija in obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Portal bo članom mreže omogočal samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa omogočal iskanje in pregled nad ponudbo. Baza ponudnikov bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo povečalo število potencialnih uporabnikov in kupcev. Pomembno komponento projekta bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov. 

Povezava na spletno stran projekta

Povezava do razpisa

Povezava do LAS DBK

Konzorcij:

  • Nosilec projekta: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

  • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije, Kmetijska zadruga Krka, Društvo Grmčani

    Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.1-5 of 5