Projekti


Projekt: Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev

objavljeno: 31. maj 2022, 07:10 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 9. sep. 2022, 05:45 ]

Projekt posega na področje ključnih izzivov SLR, saj bomo z izvedbo izkoristili endogene turistične potenciale in vzpostavili pogoje za zelena delovna mesta, primerna za mlade in starejše, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Prispevali bomo k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, krajine ter skladnemu vzdržnemu razvoju podeželja in mestnih naselij. Prispevali bomo k raznolikosti in kakovosti življenja na podeželju, ozaveščenosti ter vzpostavitvi podpornega okolja za razvoj eno-gastronomskega turizma. Razvita bo nova socialna mreža gostinskih ponudnikov-sommelierjev, ki bodo na podlagi znanja prispevali k raznoliki avtentični in igrificirani ponudbi, kakovosti eno-gastronomskih storitev in podaljšanju sezone. Vzpostavljena bo zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami. Pripravljene bodo strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bo izdan Priročnik, ki bo služil kot strokovno izobraževalno gradivo. Izveden bo izobraževalen in slovesen eno-gastronomski dogodek s podelitvijo certifikatov – Akademija, ki bo prispevala k projektu Slovenija-Evropska gastronomska regija 2021 in vzpostavljen integralni turistični proizvod. Operacija bo v okolje implementirala  nov podjetniški model, od katerega bodo imeli koristi deležniki na področju turizma, gostje, lokalno prebivalstvo in izobraženi sommelierji. Projekt predstavlja nadgradnjo sedanje ponudbe od klasičnih gostincev do izobraženih sommelierjev, ki bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in kulinarike, kar nakazuje k njeni novosti in inovativnosti.


Prijavitelj Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je v partnerstvu z javnim zavodom Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, ter Klubom prijateljev metliške črnine s projektom pod naslovom "Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev" uspešno kandidiral na 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 18.986,64 Eur od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja 1.605,00 Eur, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 14.196,85 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR.  Glavne aktivnosti projekta so aktivnosti, ki se bodo zaključile z vzpostavljeno mrežo vinskih svetovalcev - sommelierjev na območju LAS DBK. Zaključek projekta je predviden za september 2022.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v SLO: https://www.eu-skladi.si/


.                                                          

Projekt: Kooperativno kmetijstvo LAS DBK

objavljeno: 8. apr. 2021, 05:56 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 8. apr. 2021, 06:18 ]

UKREP 19.2 – projekt Kooperativno kmetijstvo LAS DBK

 

Točen naziv projekta: Kooperativno kmetijstvo LAS DBK

Nosilec operacije: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Ostali partnerji v operaciji: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Društvo Grmčani

 

OPIS in aktivnosti v projektu: Bistvo projekta je vzpostavitev pogojev in inovativnega poslovno logističnega modela za prodor lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče. Lokalno pridelana živila bodo predstavljena tako potrošnikom splošne javnosti, kot tudi zainteresiranim skupinam znotraj javnih zavodov na območju LAS DBK (osebje, ki se ukvarja s hrano v šolah, vrtcih …). Pod okriljem projekta bo prepoznanih vsaj 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ki bodo predstavili vsaj 30 različnih izdelkov, tako se bo oblikovala mreža ponudnikov. Ponudniki v mreži bodo preko izobraževanj podučeni o principih uspešnosti vstopanja na lokalno tržišče, ki bo z erupcijo projektnih aktivnosti po končani projektni dobi razširilo na nivo regije in države. Na drugi strani operacija stremi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu konzumiranja lokalno pridelane hrane. Projekt vzpostavlja novo, kakovostno, zeleno in trajnostno delovno mesto, ki bo preko svojih aktivnostih poseglo v organizacijo prehranske samooskrbe na območju LAS DBK.

 

Cilj(i) projekta:  

-        Ustvariti pogoje za razvoj inovativnega logističnega modela

-        Organizirati skupino ponudnikov za skupen nastop na trgu

-        Povečati povpraševanje po lokalno pridelani hrani 
 

Pričakovani rezultati operacije:

-        Ustvarjeni pogoji za inovativen logistični model prodora lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče, tudi s pomočjo realizacije novega delovnega mesta.

-        Prodaja izdelkov izbranih ponudnikov na lokalnem tržišču v maloprodaji.

-        Vsaj 5 sklenjenih poslov oziroma podpisanih pogodb med izbranimi ponudniki in javnimi zavodi na območju LAS DBK, z opravljeno realizacijo (logistika).

-        Pripravljene video predstavitve in opolnomočeni izbrani ponudniki za širitev palete izdelkov in povečanje prodaje na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem trgu.

-        Vpliv na zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu uporabe lokalo pridelanih živil in prijaznem odnosu do okolja (zamenjava nakupnih navad namesto uporabe nakupnih PVC vreč, uporaba drugih izdelkov (npr. eko mrež za nakup).

Trajanje projekta: Marec 2021 – Oktober 2022

Celotna vrednost projekta z DDV: 118.894,75 EUR

Celotna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 107.834,89 EUR

Celotna vrednost sofinanciranih sredstev: 86.267,91 EUR     

Vrednost sofinanciranja vodilnega partnerja VŠ GRM: 26.136,00 EUR

Kontakt: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto – Simon Janša, E: simon.jansa@vsgrm.unm.si, M: 051 661 744

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: 
http://www.program-podezelja.si/sl/  
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development  
LAS Dolenjska in Bela krajina: 
https://las-dbk.si/

 

BREZPLAČNI TEČAJI V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

objavljeno: 30. sep. 2020, 06:11 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 24. jul. 2021, 06:01 ]

V A B I L O - 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja


Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto vas vabita k udeležbi na atraktivnih brezplačnih usposabljanjih.  
  
Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno udeležbo za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
Pripravili smo številne programe usposabljanj, katere bomo izvajali v okviru projekta in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda. Vabimo vas, da izmed spodaj navedenih programov izberete tiste nekaj za se in se na nam pridružite:

 1. ČIŠČENJE IN UREJANJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV 
 2. DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU 
 3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU 
 4. EKOLOŠKO KMETOVANJE 
 5. GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA   
 6. HARMONIJA OKUSOV 
 7. INFOMRACIJSKA PODPORA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU-EXCEL 
 8. INOVATIVNI PRISTOPI V STREŽBI GOSTA  
 9. INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V TURIZMU 
 10. IZDELAVA MESNIN NA TRADICIONALNI NAČIN 
 11. IZZIVI V POLJEDELSTVU 
 12. KONSERVACIJA IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
 13. KUHAJMO SKUPAJ 
 14. KULTURNO NASLEDSTVO KOT PODLAGA ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA 
 15. MALA ŠOLA ETNOLOGIJE ali DEDIŠČINA NAJBOLJŠA UČITELJICA 
 16. NEGA GOZDA 
 17. OCENJEVALEC KONJ 
 18. OKUSI SLOVENIJE – DOŽIVETJA PREHRANSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TURIZMU 
 19. ORGANIZACIJA ATRAKTIVNIH TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOŽIVLJAJEV NA PODEŽELJU 
 20. OSKRBA IN PREHRANA KONJ 
 21. OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU 
 22. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE Z AZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
 23. POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST  
 24. PRIDELAVA SADIK VRTNIN 
 25. PRIDELOVALEC ZELENJAVE 
 26. PRIPRAVA DIETNIH JEDI 
 27. PRIPRAVA JEDI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 28. PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
 29. PRIPRAVA ZDRAVIH KRUHOV IN PEKOVSKEGA PECIVA 
 30. PRIREJA KOBILJEGA MLEKA 
 31. PRODAJALEC MESA IN MESNIH IZDELKOV 
 32. RAZLIČNE KULTURE IN NAČINI ŽIVLJENJA V IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH IN TURIZMU 
 33. RAZVOJ KOMPETENC IN KARIERNE POTI NA PODEŽELJU 
 34. SEČNJA DREVES 
 35. SENZORIČNA NALIZA VIN 
 36. SLOVENSKI POGRINJEK  
 37. SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA TUJE ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
 38. SKRB ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 39. SPLETNI DIGITALNI MULTIMEDIJI 
 40. SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU – NOVA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA IN STROKOVNO RAST ZAPOSLENIH 
 41. SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV 
 42. ŠOLA ZA SAMOOSKRBO 
 43. TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA 
 44. TRŽENJE V KMETIJSTVU 
 45. TURISTIČNI ANIMATOR 
 46. TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE 
 47. UČENJE Z GOZDOM 
 48. UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
 49. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – II. STOPNJA 
 50. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJA 
 51. UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI 
 52. USTVARJANJE PRIVLAČNIH ZGODB, KI JIH ODSTIRA SLOVENSKO PODEŽELJE IN GOBARJENJE 
 53. VARNO ROKOVANJE Z ŽIVILI 
 54. VINARSTVO – TEHNOLOGIJA PRIDELAVE VIN 
 55. WELLNESS-SMISEL SAMORAZVOJA 
 56. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 
 57. ZELIŠČARSTVO 
 58. UPORABA HLADNOKRVNIH KONJ

 
Informacije in prijave: 
Tel.št.: 031 729 842, 051 669 118
e-naslov: munera3.grm@gmail.com

Povezave:
www.eu-skladi.si
http://www.munera3.si

Z roko v roki do kakovostne prehrane

objavljeno: 2. sep. 2019, 08:48 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 5. okt. 2020, 03:49 ]

Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane je bil prijavljen v okviru razpisa na podukrepu 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano projekta  želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki).

Aktivnosti LAS DBK v projektu so:

 • Aktivnosti 1:  Sodelovanje z javnimi ustanovami
  1. Analiza obstoječega stanja in povpraševanje javnih ustanov
  2. Usposabljanje za izvedbo javnega naročila
  3. Optimizacija dela v povezavi s prehrano
  4. Izobraževanje in osveščanje javnih ustanov
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki

2.1 Analiza pridelovalcev

2.2 Animacija ponudnikov za povezovanje in izdelava setvenih načrtov

 • Aktivnost 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov

3.1 Oblikovanje poslovnega modela

3.2 Oprema in vzpostavitev Izobraževalnega podeželskega centra Breg 1

 • Aktivnosti 4: Promocija projekta
 • Aktivnost 5: Koordinacija in vodenje projekta

 

Partnerji projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Notranjska, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS med Snežnikom in Nanosom.

Skupna vrednosti aktivnosti LAS DBK: 115.655,32 EUR

Sofinanciranje CLLD (85%): 88.442,42 EUR

Trajanje projekta 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020


Projekt Erasmus+ KA2 YEAH! Young Entrepreneurs in Aquaponics – High five!

objavljeno: 22. avg. 2019, 02:10 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobil 15. feb. 2020, 01:39 Simon Janša ]

Vodilni partner: Van National Educational Directorate (TR)
Partnerji: VŠ GRM Novo mesto, Landing Aquaculture (NL), Van il milli egitim mudurlugu (TR), Institute for entrepreneurship development (GR)
Trajanje projekta: 24 mesecev

Na svetu je več kot 70.000 vrst zdravilnih rastlin. Večina raste v svojem habitatu. Zaradi urbanizacije, onesnaževanja zraka, onesnaževanja voda in globalnega segrevanja naravnih habitatov teh rastlin se njihovo število iz dneva v dan zmanjšuje. Vendar so te rastline zanimive za trženje. Farmacevtska podjetja kupujejo te rastline, da bi iz jih proizvajala zdravila. To ponuja priložnost mladim kmetom v Evropi. Le-ti lahko te rastlinske vrste gojijo na obdelovalnih površinah in jih prodajajo farmacevtskim podjetjem. Kmetovanje v akvaponskem sistemu ponuja veliko in donosno proizvodnjo. Mladi kmetje lahko dobijo 8-krat več rezultatov kot v tradicionalnem kmetovanju. V akvaponskih sistemih lahko mladi kmetje proizvajajo ekološke proizvode. V teh sistemih je edini vnos krma za ribe. Torej mladi kmetje lahko proizvajajo določene rastline izven njihovih naravnih habitatov. Projekt mladim kmetovalcem v Evropi ponuja veliko priložnost za učenje in produkcijo v akvaponičnih sistemih. Mladi kmetje, ki bodo sodelovali v našem projektu, se bodo udeležili dveh različnih usposabljanj. Na teh usposabljanjih bodo dobili nekaj dragocenega znanja o kmetijskem podjetništvu in kmetovanju v akvaponičnih sistemih. V projektu bodo ustvarjeni trije različni intelektualni rezultati. Vsak od naših intelektualnih rezultatov je edinstven na področju kmetijstva. Prvi IO našega projekta je Oblikovanje inovativnega akvaponičnega sistema za podnebje mesta Van v Turčiji. Ta IO bo prinesel razumne sistemske rešitve za akvaponiko za podnebje mesta Van, saj ima vsaka geografska regija svoje pogoje. Drugi je DiDaMeP (Digitalna zbirka zdravilnih rastlin), ki je prava rešitev za Evropo v smislu digitalne baze podatkov za zdravilne rastline. V Turčiji takšne baze podatkov ni in malo jih je na svetu. Torej, ta intelektualna proizvodnja je zelo inovativna in nujna za Evropo. Tretji IO je knjiga Kmetijsko podjetništvo prinaša trajno rešitev za podjetništvo v kmetijstvu. Projekt bo zelo učinkovito vplival na mlade udeležence in organizacije, ki so neposredno ali neposredno povezane s tem projektom. Po vseh projektnih aktivnostih se bodo skupaj začeli multiplikacijski dogodki v vseh partnerskih državah. Cilj te dejavnosti je, da se doseže čim več mladih, ki se zanimajo za kmetijstvo.

Drugi projektni sestanek

Med 21. in 25. oktobrom 2019 je potekal drugi mednarodni projektni sestanek in prvo usposabljanje v sklopu projekta Mladi podjetniki v akvaponiki. Tematika usposabljanja je bila podjetništvo v kmetijstvu, udeležilo pa se ga je pet mladih iz Grčije, šest iz Turčije in pet iz Slovenije. Prve dva dni usposabljanja so se seznanili s tematiko akvaponike, tretji dan je sledila strokovna ekskurzija v Koper, nato pa so četrti dan sami izdelovali svoj poslovni načrt. Izdelovali so ga v skupinah po trije udeleženci iz različnih držav. Nastalo je pet poslovnih idej, v katere so se udeleženci poglobili in jih med seboj prediskutirali. Zadnji dan so poslovne ideje predstavili ostalim skupinam. Pri vsaki predstavitvi se je razvila odlična debata, kjer so si pomagali in s podvprašanji še pripomogli k izboljšanju poslovne ideje.

Na projektnem sestanku pa smo se partnerji projekta odločili o vsebini knjige, ki bo nastala kot eden izmed intelektulanih rezultatov projekta. V knjigi, ki bo na voljo v elektronski obliki, bo predstavljeno podjetništvo na področju kmetijstva, osnove akvaponike in tehnični napotki kako lahko bralci sami izdelajo svoj akvaponski sistem.

 Naslednji projektni sestanek, kjer se bomo dogovorili o digitalni bazi medicinskih rastlin in izdelali načrt akvaponskega sistema, bo v mestu Van v Turčiji med 23. in 27. marcem 2020.


Foto utrinki

Prvi projektni sestanek
25. in 26. junija 2019 smo se projektni partnerji sestali v Eindhovnu na Nizozemskem. V dveh dneh, kolikor smo jih preživeli skupaj, smo se spoznali s pojmom akvaponike in kakšne so zahteve akvaponskih sistemov, če jih želimo uspešno tržiti. Ogledali smo si tudi dva uspešna akvaponska sistema, enega za raziskovalne namene in enega za tržne namene. Sestanka sta se udeležila Simon Janša in Barbara Turk.

Foto utrinki:
 


Model certificiranja slovenske zelenjave

objavljeno: 22. avg. 2019, 02:09 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobil 24. avg. 2021, 12:32 Simon Janša ]

Model certificiranja slovenske zelenjave 


Razvoj podeželja- spletna stran EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Predstavitev

Pilotni projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Na treh kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave in se nahajajo v različnih statističnih regijah, bomo spremljali pridelavo različne vrste zelenjave do spravila pridelka. Določili bomo način certificiranja pridelka zelenjave pred ponudbo na trg. Pridelek zelenjave bomo certificirali oziroma registrirali z unikatnim modelom in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovenskim imenom.

Prenos tega modela na vse zelenjadarske kmetije bo omogočeno z dodelitvijo šifer posameznim vrstam zelenjave. S tem bo lažje spremljanje stanje na področju pridelave slovenske zelenjave za male kupce in velike trgovske verige. Služilo bo  lahko tudi za namen subvencioniranja, načrtovanja pridelave zelenjave v Sloveniji, izpolnjevanje ciljev strategije »Zagotovimo si hrano za jutri« in izpolnjevanje ciljev programa razvoja podeželja.

Projekt se bo izvajal dve leti, z začetkom 1. januarja 2019.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa novice sproti objavljamo na tej spletni strani.

Partnerji v projektu:

 • Žaler Žan
 • Kralj Miro

Cilji projekta

Splošni cilj projekta je postaviti model za ugotavljanje količin v Sloveniji pridelane zelenjave, ter jo s tem zaščititi pred zlorabami uvožene zelenjave, ki se prodaja pod slovensko zelenjavo. S tem želimo doseči večjo konkurenčnost slovenskih zelenjadarskih kmetij, večje zaupanje slovenskih potrošnikov in posledično izgradnjo večje zelenjavne samooskrbne Slovenije.

Pridelek različnih vrste zelenjave, ki ga pridelajo posamezne slovenske kmetije bomo potrjevali, kot slovenski pridelek in s tem zaščitili pred možnostjo prodaje zelenjave neslovenskega porekla pod slovensko.

Z določitvijo modela posamezni vrsti zelenjave bomo lahko natančno določili evidenco stanja pridelave posamezne vrste zelenjave v Sloveniji v posameznem letu.

Rezultati projekta bodo v korist:

– Republiki Sloveniji za načrtovanje strategije razvoja kmetijstva, samooskrbe, Registra kmetijskih gospodarstev, subvencije, PRP-ja in drugo,

– kmetijam, ki pridelujejo zelenjavo pri odločitvi kaj bodo pridelovali, ter pri lažji in boljši prodaji pridelka njihove zelenjave,

– živilske trgovine zaradi možnosti kontinuirane oskrbe z zelenjavo pridelano v Sloveniji.


Partnerji v projektu


Vodilni partner – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravlja strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobiva sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti. Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področje tehnologije pridelave kmetijskih rastlin, vključno z varstvom rastlin, žlahtnjenja, rodovitnosti tal, okolja, agrokemije, pivovarstva, agroživilstva, vplivov na okolje ter razvoj in ohranjanje podeželja, ki se medsebojno dopolnjujejo.

IHPS s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k razvoju kmetijskih panog v širšem slovenskem prostoru. Deluje v tesnem sodelovanju s kmeti in pridelovalci, ki vključujejo širok krog zainteresiranih na vseh stopnjah raziskav, od oblikovanja projekta do analize rezultatov. Sodeluje pri izvajanju različnih projektov kot vodilni ali kot sodelujoč partner (temeljni, aplikativni, ciljno raziskovalni in mednarodni projekti; več na: http://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/projekti/).

Projekt z naslovom: Model certificiranja slovenske zelenjave vodi Joško Livk, zaposlena na IHPS. V okviru projekta IHPS izvaja vodenje in koordinacijo med partnerji, udeleženci projektnih aktivnosti, javnostmi ter naročnikom, izvaja analizo problemov in razvoj možnih rešitev za vključene kmetije v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Razširja rezultate projekta in vodi diseminacijo ter s tem prispeva k trajnosti projektnih rezultatov. V sodelovanju z vsemi partnerji bo razvil Model certificiranja slovenske zelenjave s ciljem zaščite slovenske zelenjave pred zelenjavo neslovenskega porekla, ki se v Sloveniji prodaja pod slovenskim poreklom.

Kmetija Kralj

Kmetija se ukvarja s pridelavo razne zelenjave, ki jo prodajajo na domu in na tržnici v Ljubljani in Črnučah.  Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Žaler

Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

Kmetija Turk

Kmetija se ukvarja s pridelavo različne vrste zelenjave. Vso zelenjavo prodajajo na domu in v verigi supermarketov. Kmetija bo v projektu aktivno sodelovala. Na kmetiji bomo spremljali preko vegetacije planirano in dejansko izvedeno celotno pridelavo in prodajo vseh pridelkov zelenjave. Pridelke bomo pred ponudbo na trg količinsko ovrednotili in jih po postopku certificiranja potrdili kot slovenski pridelek zelenjave. Nadzirali bomo prodajo pridelkov tako certificirane zelenjave.

KGZS-Zavod Celje

KGZS-Zavod Celje je pravna oseba in je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

V projektu bo vloga partnerja ta, da bo spremljal in nadzoroval pridelavo zelenjave na kmetijah, ki so vključene v ta projekt. Preverjal bo vodenje evidence na posamezni kmetiji za potrebe projekta, jim svetoval in usmerjal. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je pravna oseba za opravljanje izobraževanja.

V projektu bo vloga partnerja v tem, da bo sodeloval pri pripravi in izvedbi predavanj in predstavitev rezultatov projekta, ter nadzorovanju proizvodnje na eni kmetiji v času trajanja projekta. Sodeloval bo pri analizi izvedljivosti prenosa ter razširjal rezultate projekta preko različnih medijev. S tem bo prispeval k diseminaciji in k trajnosti projektnih rezultatov.


Razvoj podeželja - spletna stran EU: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_slOblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju (ŠIPK 2016-2020)

objavljeno: 14. feb. 2019, 04:57 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 20. sep. 2019, 05:37 ]

Naziv projekta: Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
PartnerVarstveno delovni center Novo mesto
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.  

Predstavitev projekta je potekala 18. 6. 2019. Več na tej povezavi

Predstavitev projekta je posnela tudi TV VAŠ Kanal. Prispevek na tej povezavi.

Zaključna projektna naloga je objavljena tukaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov (PKP 2017-2020)

objavljeno: 14. feb. 2019, 04:51 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 9. sep. 2019, 03:07 ]

Naziv projekta: Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov 
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 2. 2019 - 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
PartnerVESELA DOŽIVETJA, turistično-razvojna agencija in organizacija dogodkov, Matej Rifelj, s.p.
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Turizem je hitro rastoča in strateška gospodarska dejavnost, ena največjih industrij v svetu, ki zaposluje relativno veliko število ljudi in multiplikativno vpliva na vse ostale gospodarske dejavnosti. Turizem je prihodnost dolenjske regije z ustvarjanjem novih  turističnih proizvodov in ohranjanjem krajine. Dolenjska regija je kot turistična destinacija še zelo nerazvita, vendar z veliko potenciala. Neobremenjeni mladi s svežimi idejami bodo raziskali možnosti izboljšave trenutne turistične ponudbe in prepoznavnosti le-te ter sočasno pridobijo nove inovativne ideje za nove produkte. Razgibana in raznolika pokrajina z avtentičnimi vsebinami ponuja veliko bogastvo, vendar pa je v današnjih razmerah potrebno prisluhniti trendom in preseči pričakovanja gostov. Projekt bo vseboval obsežen raziskovalni del z anketo, ki bo zasnoval goste glede na zastavljene persone, s strani STA. Pomembno je razumeti potencialnega gosta, da lahko pripravimo ustrezne produkte. Velik del projekta bo namenjen skrbi za ohranjanje dediščine in avtentičnosti regije, ki je edinstvena in zanimiva. Poudarek bo na mladih, ki imajo doma dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem turističnih kmetijah, da nadaljujejo s tradicijo podjetniških vsebin z nadaljnjim razvojem lokalnih, avtentičnih in pristnih turističnih produktov. Za pripravo kvalitetnih vsebin in turističnih produktov bodo študenti raziskali primere dobrih praks v Sloveniji in tujini. Na podlagi raziskav bodo ob koncu projekta študenti širši javnosti predstavili ugotovitve in priložnosti za razvoj ter ohranjanje podeželja. Tukaj se tako povežejo lokalni turistični ponudnik Vesela doživetja, Matej Rifelj s.p., Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Mladi so tisti, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami in hotenjem gradili bodočnost slovenskega turizma, novih turističnih proizvodov in turističnih prostorov.

Predstavitev projekta je potekala 13. 6. 2019. Več tukaj.

Končno poročilo projekta je objavljeno tukaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

objavljeno: 23. okt. 2018, 03:34 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 7. apr. 2019, 23:39 ]

Projekt Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb (Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 - 252. JR) je potekal od 16. 6. do 15. 9. 2018. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je bila prijavitelj in koordinator projekta z mentorico doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše in strokovnim osebjem Meto Vidiček, partner iz negospodarskega sektorja Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica z mentorico mag. Nino Mažgon, vodjo enote, mentorjem izr. prof. dr. Andrejem Liscem s Fakultete za logistiko UM ter študenti VŠ Grm Novo mesto, Fakultete za logistiko UM in Fakulteto za turizem UM. Projekt se je osredotočal na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt je tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

Vsebina, potek in zaključki projekta: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. V alternativne oblike bivanja in oskrbe so bili vključeni tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb na lokalni ravni ter inovativne izmenjave starejših. Izziv, ki smo ga želeli razjasniti s projektom, je večvrsten in večplasten ter temelji na pregledu trenutnega stanja v lokalnem okolju in Sloveniji, pri čemer smo izvedli anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Doprinos projektu je zagotovo posnetek trenutnega možnosti in oblik bivanja in oskrbe starejših občanov, ugotovitve želja in potreb uporabnikov storitev bivanja in oskrbe v tretjem življenjskem obdobju (in potencialnih uporabnikov), možnosti vključitve oseb iz tretjega življenjskega okolja v lokalni turizem in podajanje idej o kreativnih, inovativnih možnosti bivanja in oskrbe starejših občanov predvsem na podeželju, ki so v koraku s potrebami tega časa (povezovanje prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna stanovanja, kjer biva več upokojencev, turistične kmetije, medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave, poenotenje imena ustanov, izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov, ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu aktivnosti domov za upokojence, večje kapacitete za starejše z demenco, itd.). Za razjasnitev izziva projekta je bilo izvedeno anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s čim več vpletenih deležnikov: od starejših oseb samih, ki že uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na različnih delovnih mestih z različnimi nalogami v domovih za starejše. Aktivnost se je izvajala na terenu v različnih domovih za starejše občane, vsak študent je izvedel anketiranje s sodelovanjem oskrbovancev domov za starejše občane in zaposlenimi v domovih po Sloveniji. Ankete so bile anonimne. Na ta način se je pridobilo podatke za posnetek stanja in podatke o potrebah oskrbovancev in zaposlenih v domovih. Glede na to, da se prebivalstvo vedno bolj stara in se daljša življenjska doba ljudi, je nujno narediti velike premike v smeri iskanja možnosti kreativnih alternativnih oblik bivanja in oskrbe starejših oseb, pri tem pa dvigati kvaliteto življenja. Po izvedbi projekta se bo glede na izsledke odločilo za preučitev in razvoj konkretnih alternativnih modelov bivanja in oskrbe starejših oseb na podeželju (bivanje starejših na kmetijah). Pri tem pa so bile raziskane tudi prednosti pri prehrani z možnostjo vzpostavitve kratkih verig in franšize z lokalno pridelano hrano. Nadalje bi se še raziskale možnosti za vključitev v doživetja na podeželju preko animacije. Možnosti za nadgradnjo projekta je tako veliko. 


                          Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018

objavljeno: 4. jul. 2018, 06:45 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 21. avg. 2019, 05:18 ]

 1. Naziv projekta: Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb

Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Partner: Dom upokojencev Sevnica

Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Moderna družba se vse bolj sooča s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraščanja števila starejših, ki so ranljiva skupina ljudi, se pojavljajo vse večje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejših ljudi. V Sloveniji so različne oblike bivanja za starejše slabo razvite. Na voljo so domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejše ljudi, drugih oblik bivanja starejših praktično ni. Zaradi povečevanja finančnih potreb za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe in storitev za starejše problema ne bo mogoče reševati le z do sedaj uporabljenimi modeli, ampak bo treba razviti nove, kreativne in inovativne rešitve in vpeljati drugačne, alternativne oblike bivanja in oskrbe za starejše, ki bodo tudi učinkovitejše in manj finančno zahtevne kot obstoječe, hkrati pa bodo upoštevale želje in preference starejših ljudi. Staranje prebivalstva ne sme predstavljati problema, ampak izziv, ki ponuja možnosti za razvoj novih podjetij in produktov ter s tem novih delovnih mest na različnih področjih. V Sloveniji je predvsem težava, da smo do sedaj razvijali predvsem institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejše, ki pa je tudi najdražja. Za Slovenijo je tudi značilna visoka lastniška zasedenost stanovanj, ki se s starostjo celo povečuje, ter razpršena poselitev in velik delež podeželskih območij. V alternativne oblike bivanja in oskrbe bomo vključili tudi elemente turizma, in sicer v obliki vključitve starejših oseb v lokalni turizem (za njihovo animacijo in njih kot animatorje). Tukaj se povežejo Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - enota Dom upokojencev Sevnica, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko in študent Fakultete za turizem. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o alternativnih oblikah bivanja in oskrbe starejših oseb in vključitev v turizem. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje kreativnih rešitev bivanja in oskrbe starejših. 

V projektu sodelujejo: 2 študenta VŠ Grm Novo mesto, 4 študenti FL UM, 1 študentka FT UM


 1. Naziv projekta: Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM

PartnerSvetovalno-izobraževalni inštitut ANTARES Maribor, zavod za izobraževanje odraslih

Kratka vsebina: Slovenija je z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –jasno opredelila nacionalni strateški cilj – zagotavljanje lokalno pridelane hrane s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov. Spodbujanje lokalno pridelane hrane ima vrsto pozitivnih učinkov: • varovanje okolja in zmanjšanje vplivov, zaradi skrajšanja dobavnih verig in logističnih poti • spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju • Izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja kakovostnejše hrane. Po drugi strani, pa je moč zaznati, da je tako pridelana hrana razvrednotena, kar je posledica poceni uvožene hrane. Prehrambene multinacionalke imajo tudi velike oglaševalske proračune in zelo dobro uspejo skriti ogromno vrzel, ki obstaja v kakovosti med njihovo hrano in nepredelano ali manj predelano lokalno hrano. Potrošniki imajo zaradi pomanjkanja informacij o načinu pridelave hrane in poreklu pogosto zmotne vtise o vrednosti hrane, ki jo dobijo za nizko ceno in se ne zavedajo, da v resnici zanjo plačujejo visoko ceno zaradi slabše hranilnosti in pešanja lastnega zdravja. Projekt se bo tako osredotočal na logistično-okoljsko pozitivne učinke trajnostne lokalne proizvodnje hrane, kjer bomo ovrednotili 1 lokalno pridelan proizvod iz vidika dobavnih verig in okoljskih vplivov, pri čemer bi radi upoštevali tudi pravne in ekonomske vidike, kar bo zagotavljalo celovit pristop. Osredotočali se bomo na proizvode, pridelane v Občini Starše, kjer ima sedež nevladna organizacija Antares Maribor. Nadalje bomo pri potencialnih potrošnikih preverili njihovo stopnjo znanja o lokalno pridelani hrani ter na osnovi pridobljenih podatkov pripravili izobraževalne vsebine za odrasle, da bodo pridobili nova znanja o logistiki, okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih lokalno pridelanih proizvodov, kar bo vplivalo tudi na spremembo vedenja in potrošniških navad.


        3.    Naziv projekta: Vloga vozlišča lokalne hrane, kot podpora turizmu

Prijavitelj: Fakulteta za logistiko, UM

PartnerMednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor

Kratka vsebina: Projekt je izjemno lokalno orientiran. V Mariboru obstaja osrednja tržnica na Lentu, ki predstavlja nekakšno vozlišče lokalne hrane in kamor zahajajo tudi turisti. Včasih je bilo tržnic v Mariboru bistveno več. A veliko ljudi pozabi, da ima Maribor več kot le eno tržnico in ena takšnih je mala tržnica na Dominkuševi, ki jo je leta 1958 zasnoval arhitekt Vlado Emeršič. Tako se je lokalna skupnost v mesecu aprilu 2018, v neposredni bližini sedeža zavoda MIITR, odločila za oživitev tržnice v Dominkuševi ulici v Mariboru. Prebivalci lokalne skupnosti imajo veliko spominov izpred dvajsetih let, kako je bilo na tej tržnici včasih živahno, polno kupcev in turistov. Oblikovala se je tudi neformalna skupina posameznikov »Skupina za malo tržnico«, ki jo sestavljajo okoliški prebivalci. In tako so se odločili, da je treba tržnico narediti privlačno širši množici in turistom ter obogatiti tudi ponudbo in med katerimi je tudi MIITR (prvi partner v projektu). Projekt se fokusira na dva pomembna vidika – lokalno proizvodnjo hrane in načrtovanje vozlišča (angl. food hub) ter podporo razvoju turizma, ki temelji na lokalnih pridelkih in izdelkih. Študenti bodo v projektu pregledali različne vidike dobavnih verig lokalne proizvodnje hrane in razmišljali o načrtovanju vozlišča, ki bo lokalnim prebivalcem omogočalo dostop do domačih pridelkov in izdelkov na primeru tržnice ter razmišljali o razvoju novih turističnih proizvodov in storitev, povezanih z vozliščem. Gre pa tudi za promocijo zdravega načina življenja in trajnostnega turizma. MIITR bo, kot aktivno sodelujoč pridobil svež pogled za oživitev lokalne skupnosti in morebitnega povečanja števila turistov. Poskušali bomo tudi identificirati dejavnike za povečanje ponudbe in večje število obiskovalcev, ob omejenih finančnih virih za promocijo. Posledično bo projekt ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje turistične ponudbe lokalnih proizvodov.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

1-10 of 15