Projekt: Z roko v roki do kakovostne prehrane

Z roko v roki do kakovostne prehrane

Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane je bil prijavljen v okviru razpisa na podukrepu 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.
 
S predlagano projekta  želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki).
 
Aktivnosti LAS DBK v projektu so:
 
Aktivnosti 1:  Sodelovanje z javnimi ustanovami

     Analiza obstoječega stanja in povpraševanje javnih ustanov
     Usposabljanje za izvedbo javnega naročila
     Optimizacija dela v povezavi s prehrano
     Izobraževanje in osveščanje javnih ustanov

Aktivnost 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki

2.1 Analiza pridelovalcev
 
2.2 Animacija ponudnikov za povezovanje in izdelava setvenih načrtov
 
Aktivnost 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov

3.1 Oblikovanje poslovnega modela
 
3.2 Oprema in vzpostavitev Izobraževalnega podeželskega centra Breg 1
 
Aktivnosti 4: Promocija projekta

Aktivnost 5: Koordinacija in vodenje projekta
 
Partnerji projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Notranjska, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS med Snežnikom in Nanosom.
 
Skupna vrednosti aktivnosti LAS DBK: 115.655,32 EUR
 
Sofinanciranje CLLD (85%): 88.442,42 EUR
 
Trajanje projekta 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

Povezave: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje